Category Archives: AGA-CONVOCATOARE

CONVOCATOR

                                                                                                                   logo_aquacaras

                                                           

CONVOCATOR

Adunarea Generală  a Acţionarilor S.C. AQUACARAŞ  S.A. 

Luând act de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Caraș – Severin nr. 127 din 22.06.2017,

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile  comerciale, republicată , cu modificările și completările ulterioare, prevederile  OUG nr. 109 /30.11.2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificată și completată,

În baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societății,

Directorul General al SC AQUACARAȘ SA , convoacă  în ședință  ordinară  Adunarea Generală a Acționarilor  pe data de 10.08.2017, ora 10.00 la sediul  societății  din Reșița , P-ța Republicii, Nr.7 cu următoarea  ordine de zi:

Articol unic : Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. AQUACARAȘ SA, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În situația neândeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data primei convocări, aceasta se convoacă în același loc și la aceași oră, cu aceași ordine de zi, pentru data de 11.08.2017.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul  social au dreptul de a propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale , însoțite de justificare și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse vor fi depuse la sediul societății, Secretariatul general, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

Acționarii pot participa la ședință prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare prin mandat expres.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) don OUG 109/2011 coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al societăţii, orice acționar poate face, în scris, propuneri adresate directoratului, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, în termen de 15 zile de la data publicării a prezentului convocator.

În cazul în care cererea este realizată de un acționar care deține mai mult de 10% din capitalul social al societății, aplicarea metodei votului cumulativ este obligatorie.

DIRECTOR GENERAL

  LIBER ANATOLI

ÎNTOCMIT

ŞEF SERVICIU JURIDIC

PETRISOR GABRIELA ELENA

Footer

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Convocator AGA – 21.12.2016

LOGO color ro- redimensionat

S.C. AQUACARAŞ  S.A.

 

P- ţa Republicii Nr.7, Reşiţa

 

J11/831/2004; CUI 16868757

 

                                                                    CONVOCATOR

 

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor a

 

S.C. AQUACARAȘ  S.A.

 

21.12.2016 ora 10.00

 

        Președintele  Consiliului de Administrație al S.C. AQUACARAȘ  S.A.  în baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societății precum  și de cele ale  Legii societăților comerciale  Nr. 31/1990,  republicată și completată de OUG Nr. 109/30.11.2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 111/2016,  convoacă  în ședință  extraordinară  Adunarea Generală a Acționarilor  pe data de 21.12.2016, ora 10.00 la sediul  societății  din Reșița , P-ța Republicii Nr.7.

 

Ședința  extraordinară a Adunării  Generale a Acționarilor va avea următoarea :

 

Ordine de zi:

 

 1. Informare privind controlul efectuat în cadrul societății de Curtea de Conturi Caraș-Severin în perioada 05.10.2016-09.11.2016,  Raportul nr. 3145/09.11.2016 și Decizia nr.44/07.12.2016 încheiată în urma acestui control.

  1. Diverse.

 

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

Bălănescu Ioan

 

 

 

  ÎNTOCMIT                                                                                                                                                        Trifunescu  Mihai

Footer

 

 

en.pdf24.org    Send article as PDF   

Convocator AGA 14.12.2016

LOGO_color_ro

CONVOCATOR

Membrii in Adunarea Generala a Actionarilor a

SC. AQUACARAS  SA

14.12.2016 ora 10.00

        Presedintele  Consiliului de Administratie al SC AQUACARAS  SA, in baza drepturilor conferite de prevederile Actului Constitutiv al societatii precum  si de cele ale  Legii societatiilor  comerciale  Nr.31/1990, republicata si completata de OU Nr 109/30.11.2011, privind Guvernanta corporative a intreprinderilor publice, Legea 111/2016, convoaca  in sedinta  ordinara  Adunarea Generala a Actionarilor  pe data de 14.12.2016, ora 10.00 la sediul  societatii  din Resita ,P-ta Republicii Nr.7.

Sedinta  ordinara a Adunarii  Generale a Actionarilor va avea urmatoarea :

Ordine de zi:

 

  1. Validarea noilor membri ai Adunarii Generale a Actionarilor din Consiliile Locale Otelu Rosu, Baile Herculane, Bocsa, Moldova Noua si Resita;
  2. Actualizarea Actului constitutiv;
  3. Diverse.

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Bălănescu Ioan

  ÎNTOCMIT                                                                                                                                                        Trifunescu  Mihai

Footer

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Convocator AGA 03.10.2016

LOGO color ro- redimensionat

S.C. AQUACARAŞ  S.A.

P- ţa Republicii Nr.7, Reşiţa

J11/831/2004; CUI 16868757

  CONVOCATOR

Membrii în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

SC. AQUACARAŞ  SA

03.10.2016 ora 10.00

 

 În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş Severin nr. 220/28.09.2016 reprezentantul mandatat al Autorităţii tutelare – Consiliul Judeţean Caraş Severin, domnul Marius Mihai BĂLEAN, convoacă în şedinţă extraordinară Adunarea Generală a Acţionarilor pe data de 03.10.2016, ora 10.00 la sediul societăţii  din Reşiţa , P- ţa Republicii,  Nr.7

Şedinţa extraordinară a Adunării  Generale a Acţionarilor va avea următoarea :

 ORDINE DE ZI

 Desemnarea unor administratori provizorii până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor SC Aquacaraş SA;

  1. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează conducerea SC Aquacaraş SA.

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Bălănescu Ion

 

FooterÎNTOCMIT                                                                                                                                                        Trifunescu  Mihai

PDF24    Send article as PDF