Legislatie aplicabila

 

Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare


 

Nr.

crt.

Indicativul actului normativ sau tehnic

Denumirea actului normativ sau tehnic

1.

Legea nr. 51/2006, modificata si completata
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

2.

Legea nr. 241/2006, modificata si completata
Legea serviciului de alimentare cu apa şi canalizare
3. OUG nr. 13/2008

Ordonanata de Urgenta pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

4.

Ordinul nr.29 /1993 Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 29 N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici

5.

Ordinul nr.88/2007 Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

6.

Ordinul nr.90/2007

 

Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr.90/2007 pentru aprobarea Contractului- cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

 

7.

Hotărârea ADI ACVABANAT nr. 5/18.11.2009

 

Hotărârea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ACVABANAT de aprobare a Contractului de delegare incheiat intre ADI ACVABANAT si operatorul regional S.C. AQUACARAS S.A .

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislatia in domeniul calitatii apei

 

- O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr.265/29 iunie 2006;

- Legea apelor nr.107/1996 modificata si completata prin Legea nr.310/2004, Legea nr.112/2006 si O.U.G. nr.12/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului , aprobata prin Legea nr.161/2007;

- Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile modificata si completata de Legea nr.311/2004;

- H.G. nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile;

- H.G. nr.351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, modificata si completata prin H.G. nr.783/2006 pentru modificarea si completarea anexei la H.G. nr. 351/2005 si prin H.G. nr.210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

- O.M.A.P.A.M. nr.44/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calitatii apelor pentru substante prioritare/prioritar periculoase;

- O.M.A.P.A.M. nr.501/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru intocmirea inventarului initial al surselor de poluare pentru mediul acvatic si apele subterane;

- H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate, modificata si completata de H.G. nr. 352/2005 si H.G. nr.210/2007 pentru modificarea si si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

- H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

- H.G. nr.100/2002 pentru aprobarea normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de preluare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila , modificata si completata de H.G. nr.662/2005, de H.g. nr. 567/2006 privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare NTPA 013 si de H.G. nr.210/2007 pentru modificarea si si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

- Ordinul nr.278/1997 privind aprobarea Metodologiei cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare;

- Ordinul nr.161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa;

- Ordinul nr.15/2006 pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporara a autorizatiei de gospodarire a apelor si a Procedurii de modificare sau retragere a avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor;

- Ordinul nr.662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor;

- Ordinul nr.860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, modificat prin Ordinul nr. 210/2004 si Ordinul nr.1037/2005;

- O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri aprobata prin legea nr.186/2007;

- O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea , etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase aprobata prin Legea nr.451/2001, modificata si completata de Legea nr.324/2005 se de O.G. nr.53/2006(aprobata prin legea nr.464/2006);

- H.G. nr. 92/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase modificata si completata de H.G. nr.597/2007;

- H.G. nr.490/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea , etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificata si completata de H.G. nr.199/2006;

- H.G. nr.347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase, modificata si completata de H.g. nr. 932/2004, H.G. nr. 646/2005 si H.G. nr. 498/2007;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase modificata si completata prin Legea nr.263/2005;

- Ordinul nr.552/2005(Ordinul nr.1001/2005) privind procedurile de raportare , de catre agentii economici a datelor si informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice;

- Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor , cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura, modificat si completat de Ordinul nr.27/2007;

- Ordinul nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, completat prin Ordinul nr.1028/2004;

- Ordinul nr.117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului si a Procedurilor de reglementare sanitara apunerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman, modificat de Ordinul nr.972/2005, Ordinul nr.824/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea si functionarea Inspectiei sanitare de Stat;

- H.G. nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii rsurselor de apa, Ordinul nr.44/2004 de aprobare a Regulamentului privind realizarea monitoringului calitatii apelor pentru substante prioritare/prioritar periculoase

- Ordinul nr.325/2001 privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru realizarea prevederilor H.G. nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa – NTPA 012 si pentru modificarea Ordinului nr.242/1990

- O.U.G. nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale Apele Romane aprobata prin Legea nr. 404/2003, modificata si completata prin O.U.G. nr. 73/2005, aprobata prin Legea nr.400/2005

- Ordinul nr.764/2005 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare la Ministerul sanatatii a laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile, modificat si completat prin Ordinul nr.998/2005 si Ordinul nr.1276/2006

- Ordinul nr. 1229/2006 pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile

 

en.pdf24.org    Send article as PDF