Obiectivele companiei

OBIECTIVELE STRATEGICE

ALE SC AQUACARAŞ SA CARAŞ SEVERIN

 • Modernizarea infrastructurii ( reţele de apă potabilă şi canalizare, staţii de tratare şi de epurare a apei) prin  investiţii din surse proprii şi atrase, pentru creşterea eficienţei activităţii şi asigurarea protecţiei mediului:
 1. Înlocuire conductelor de azbociment cu conducte PEID
 2. Înlocuire agent dezinfectant Clor cu Dioxid de clor şi Hipoclorit de Sodiu
 3. Înlocuire agent de coagulare Sulfat de Aluminiu cu Policloruri de Aluminiu
 4. Gestonarea nămolului din Staţiile de Epurare şi Staţiile de Tratare a Apei
 5. Conceperea şi implementarea Strategiei de Management a Activelor
 • Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare cu clientul care să asigure circulaţia rapidă a informaţiei;
 • Dezvoltarea de programe de instruire continuă a personalului;
 • Utilizarea eficientă a apei potabile la consumatorii casnici prin iniţierea de programe de educare/conştientizare;
 • Reducerea consumului de energie, resurse, materii prime, materiale în vederea minimizării pierderilor.
 • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate,  mediu,  sănătate şi securitate în muncă şi obţinerea acreditării Laboratoarelor de apă potabilă şi apă uzată
 • Conceperea şi implementarea unei noi Strategii de operare şi mentenanţă care să conducă la scăderea costurilor cu reparaţiile şi a costurilor de capital pentru investiţii  prin:
 1. Planificarea fizică şi financiară a mentenanţei;
 2. Reducerea pierderilor de apă prin metode active ( achiziţionarea şi punerea în exploatare de tehnologii de ultimă generaţie, montarea de debitmetre şi senzori de presiune în reţea, întocmirea periodică a balanţei apei, etc)
 • Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prin planificarea şi furnizarea unor servicii care anticipează nevoile şi aşteptările clienţilor, la un cost rezonabil

 

 

OBIECTIVELE GENERALE DE S.M.I. ALE SOCIETĂŢII

 1. Menţinerea unui Sistem de Management Integrat Calitate – mediu – Sănătate şi Securitate în Muncă care să creeze cadrul pentru îmbunătăţirea continuă.
 1. Realizarea unei culturi a calităţii  şi a unei mentalităţi proactive a personalului S.C. AQUACARAŞ S.A. şi a celor ce lucrează în numele nostru, în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător şi securitatea în muncă.
 1. Îmbunătăţirea organizării societăţii şi alocării resurselor în vederea calităţii produselor/serviciilor.
 1. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate clienţilor.
 1. Asigurarea unei întreţineri corespunzătoare a infrastructurii.
 1. Monitorizarea şi măsurarea calităţii apelor uzate colectate de la agenţii economici. Îmbunătăţirea gestiunii nămolurilor de la Staţiile de epurare.
 1. Reciclarea deşeurilor.
 1. Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului angajat, fidelizarea angajaţilor.
 1. Prevenirea rănirilor şi îmbolnăvirilor  profesionale.
 1. Întărirea imaginii S.C. AQUACARAŞ S.A. prin asigurarea şi menţinerea conformităţii cu reglementările în domeniu.
 1. Analiza periodică a politicii, obiectivelor şi a programului de management şi stabilirea gradului de adecvare.
 1. Primirea, documentarea şi transmiterea răspunsurilor corespunzătoare la solicitările părţilor interesate din exterior.

 

Aprobat la 05.01.2010                                                          Întocmit la 05.01.2010

 

Director General                                                      Şef Departament Calitate-Mediu-SSM

Anatoli LIBER                                                                       Tünde PENZES

 

en.pdf24.org    Send article as PDF