Masuri preventive

Conform

“Planului de  Măsuri  pentru sezonul de  IARNĂ   2011-2012″

I. OBIECTIVE

Menţinerea şi accentuarea climatului de normalitate necesită persistenţa măsurilor adoptate, precum şi aplicarea unor noi forme şi procedee operaţionale, pentru realizarea prevenirii salariaţilor, populaţiei şi limitarea urmărilor potenţialelor fenomene negative ce se pot produce în sezonul de iarnă 2011-2012.
Pentru acest sezon, exploatările vor acţiona pentru asigurarea unui climat de normalitate, cu măsuri sporite pe timpul sărbătorilor de iarnă.
Factorii de răspundere vor acţiona pentru amplificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare între toate instituţiile cu atribuţii în domeniu, pentru creşterea capacităţii de acţiune şi adaptarea la standardele europene, vizându-se, cu consecvenţă, îndeplinirea următoarelor obiective:
- intensificarea în domeniul de competenţă a activităţilor specifice de prevenire şi limitare a  urmărilor evenimentelor cu consecinţe negative, specifice sezonului rece;
- dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din uzinele de apă, staţiile de pompare, staţiile de epurare, pentru prevenirea şi limitarea efectelor oricăror dezastre sau a acţiunilor cu caracter terorist;
- afişarea schemelor de înştiinţare, cu adrese şi numere de telefon ale serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă, ale conducerilor unor instituţii şi organizaţii locale, în vederea cunoaşterii situaţiei operative, pentru rezolvarea în comun a tuturor problemelor ce pot leza interesele populaţiei;
- asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea sarcinilor specifice situaţiilor de urgenţă generate de incendii, dezastre şi vreme nefavorabilă (căderi masive de zăpadă), limitarea şi înlăturarea efectelor acestora prin intervenţii operative.

II. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR SI MĂSURILOR

În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea sezonului de iarnă, se vor executa următoarele acţiuni şi măsuri specifice:

A.    PREMERGĂTOARE SEZONULUI DE IARNĂ 2010-2011

1. Întocmirea Planului propriu de masuri cu sarcini, termene si responsabilităţi concrete pentru fiecare exploatare/ secţie, potrivit competentelor acestora, transmiterea a câte unui exemplar din prezentul plan de măsuri fiecărei exploatări/ secţie.
Termen: 15.11.2011
Răspunde: şef SIPP – Scurtu Claudiu
2. Analiza situaţiei din zona de competenţă şi adaptarea planului operaţional, instruirea tuturor  angajaţilor din subordine cu acest plan de acţiune .
Termen: 18.11.2011
Răspunde: personalul din anexa nr. 1 la prezentul plan.
3. Stabilirea, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, celelalte structuri ale M.A.I. şi Administratorii de drumuri naţionale şi judeţene a unor măsuri comune, pentru optimizarea activităţilor de intervenţie cu accent pe punctele de lucru izolate sau greu accesibile ( anexa nr. 2).
Termen: 18.11.2011şi permanent
Răspunde: personalul din anexa nr. 1 la prezentul plan.
4. Acordarea sprijinului financiar şi material necesar pentru funcţionarea normală a celulei de urgenţă şi comitetelor operaţionale.
Termen: 18.11.2011şi permanent
Răspunde: comitetul director
5. Verificarea şi actualizarea după caz a planurilor de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă, existente pentru zonele izolate şi greu accesibile, precum şi întocmirea planurilor de cooperare şi acţiune întocmite în acest sens.
Termen: 18.11.2011şi permanent
Răspunde: şef SIPP – Scurtu Claudiu şi RCMS de la fiecare exploatare / secţie
6. Instruirea pe bază de semnătură a personalului care va fi angrenat în îndeplinirea misiunilor privind îndeplinirea atribuţiilor în sezonul rece şi a personalului care va executa serviciul de permanenţă – în conformitate cu prevederile în vigoare care reglementează activităţile sus menţionate.  În fiecare sfârşit de săptămână şi la sărbătorile legale se vor întocmi tabele nominale cu adresele şi numerele de telefon ale persoanelor desemnate să intervină în caz de avarii.
Termen: 18.11.2011şi permanent
Răspund: personalul din anexa nr. 1 la prezentul plan.
7. Asigurarea mijloacelor de comunicaţii şi informatică ( telefon fix, staţie radio, telefon mobil) necesare îndeplinirii misiunilor specifice, inclusiv a celor necesare cooperării cu celelalte organisme implicate în apărarea vieţii, bunurilor şi a mediului, precum şi a rezervei pentru situaţii deosebite, verificarea periodică a funcţionării acestora. Luarea măsurilor pentru remedierea imediată a deficienţelor.
Termen: 18.11.2011şi permanent
Răspunde: personalul din anexa nr. 1 la prezentul plan.
8. Asigurarea pentru autovehiculele de intervenţie a materialelor necesare circulaţiei în condiţii de zăpadă şi temperaturi scăzute ( lanţuri antiderapante, saci cu sare, nisip sau spray contra îngheţului, lopeţi, etc.). Instruirea şi verificarea subunităţilor de intervenţie în vederea pregătirii corespunzătoare a mijloacelor de intervenţie pentru perioada sezonului rece.
Termen: 30.11.2011 şi permanent
Răspunde : personalul din anexa nr. 1 la prezentul plan.
9. Protejarea hidranţilor interiori şi a instalaţilor de clorinare pentru prevenirea îngheţării acestora. Asigurarea încălzirii permanente a garajelor proprii (acolo unde au dotarea cu autospeciale).
Termen: permanent
Răspunde : şefii Centrelor Operative ( anexa nr. 1).
10..Asigurarea rezervelor de carburanţi – lubrifianţi şi substanţe de stingere. Verificarea
tehnicii de intervenţie şi asigurarea necesarului de  accesorii, a echipamentului de protecţie şi a tuturor aparatelor autonome de respirat (toate buteliile, atât cele din aparate, cât şi rezervele vor fi încărcate la presiunea maxim admisă).
Termen: permanent
Răspund: şefii Centrelor Operative, şef Aprovizionare.
11. Asigurarea echipamentului de schimb în cazul unor intervenţii de lungă durată şi a condiţiilor de uscare a celui folosit. Scurtarea duratei de lucru a personalului la intervenţiile desfăşurate în condiţii grele, pentru prevenirea producerii hipotermiei şi a degerăturilor pe timpul intervenţiilor.
Termen : permanent, pe timpul sezonului rece
Răspunde : şefii Centrelor Operative, şef Aprovizionare.
12. Asigurarea respectării cu stricteţe a regulilor de circulaţie pe timpul deplasărilor la şi de la intervenţii pentru prevenirea accidentelor.
Termen : permanent,
Răspunde : coordonator de transport.
13. Intensificarea activităţilor de control tehnic de specialitate la toate exploatările, pentru repararea defecţiunilor constatate la instalaţiile şi sistemelor de încălzire, instalaţiile de gaze, precum şi a sistemele şi instalaţiile de stingere cu apă şi mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi asigurarea bunei funcţionări pe timpul sezonului rece împreună cu responsabilii de resort din cadrul instituţiilor şi operatorilor economici
Termen: permanent
Răspunde : direcţia tehnică
14. Verificarea mijloacelor tehnice de înştiinţare / prealarmare / alarmare / intervenţie, a viabilităţii planurilor de intervenţie şi evacuare în caz de dezastre de la toate punctele de lucru ale societăţii.
Termen: 30.11.2011 conform planificărilor proprii
Răspund : şefii Centrelor Operative
15. Instruirea subunităţilor şi echipelor de intervenţie pentru situaţii de urgenţă in vederea pregătirii corespunzătoare a mijloacelor de intervenţie pentru perioada sezonului rece.

Termen: 30.11.2011
Răspunde: personalul din anexa nr. 1 la prezentul plan.

B.    PE TIMPUL SEZONULUI DE IARNĂ 2011 -2012

1. Participarea la şedinţele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, informarea periodică a prefectului, a primarilor despre măsurile adoptate, misiunile desfăşurate,  problemele şi situaţiile deosebite constatate de către Centrele Operative şi Celula de Urgenţă, pe teritoriul zonelor de competenţă, inclusiv solicitarea sprijinului necesar în rezolvarea acestora.
Termen: permanent
Răspunde: personalul din anexa nr. 1 la prezentul plan.
2. Reducerea timpului de răspuns a structurilor  de intervenţie, în situaţia producerii unor evenimente, în zona de competenţă, prin cooperarea la acţiunile de intervenţie a forţelor şi mijloacelor în raport cu distanţa faţă de obiective şi /sau posibilităţile de acces la locul intervenţiilor, prin implicare într-o măsură mai mare a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă ( în mod special în punctele de lucru din Anexa nr. 2).
Termen: permanent
Răspunde: personalul din anexa nr. 2 la prezentul plan.
3. Adoptarea măsurilor specifice în colaborare cu celelalte structuri ale M.A.I. de intervenţie antiteroristă şi executarea de acţiuni punctuale specifice, în punctele de captare, filtrare şi tratare apă, precum şi pentru asigurarea răspunsului operativ în vederea înlăturării urmărilor.
Termen: permanent
Răspunde: personalul din anexa nr. 1 la prezentul plan.
4. Desfăşurarea în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi celelalte structuri ale M.A.I. a activităţilor şi acţiunilor din competenţa Ministerului Administraţiei şi Internelor din zona afectată, astfel încât să se folosească eficient mijloacele tehnice şi resursele umane.
Termen: permanent
Răspunde : personalul din anexa nr. 1 la prezentul plan.
5. Asigurarea cooperării cu ISUJ şi Administraţia de Sănătate Publică în vederea intervenţiei imediate  cu personal şi mijloace specializate, pentru descarcerarea persoanelor care au avut de suferit în urma producerii accidentelor de circulaţie, sau alte situaţii determinate de starea vremii, intervenţia pentru salvarea vieţii persoanelor aflate în autovehicule surprinse în zăpadă şi facilitatea deplasării acestora spre spaţiile de cazare.
Termen: permanent
Răspunde: personalul din anexa nr. 1 la prezentul plan.
6.Reorganizarea activităţilor prin reducerea numărului de ore / schimb, pentru
personalul care execută serviciul de permanenţă şi pază, în perioadele cu temperaturi  sub 15 C şi viscol, acordarea alimentaţie pentru întărirea organismului ( ceai cald), conform prevederilor ordinelor şi regulamentelor în vigoare.
Termen: permanent
Răspunde: personalul din anexa nr. 1 la prezentul plan.
7. Intensificarea controalelor în cadrul exploatărilor, în special în perioada Crăciunului, a Anului Nou şi a celorlalte sărbători legale, în scopul prevenirii produceri unor evenimente deosebite.
Termen: permanent
Răspunde: personalul din anexa nr. 1 la prezentul plan.
8. Monitorizarea punctelor de lucru – surse potenţiale de risc, organizarea şi desfăşurarea de controale şi acţiuni preventive împreună cu personalul desemnat din cadrul exploatărilor, în vederea depistări şi înlăturării stărilor de pericol, a cauzelor potenţiale generatoare de dezastre, a încălcării reglementărilor specifice prevenirii şi stingerii incendiilor şi luării măsurilor ce se impun in caz de accidente tehnologice, explozii, incendii, avarii şi accidente cu impact asupra mediului şi populaţiei, concomitent cu asigurarea stării de operativitate a subunităţilor de intervenţie.
Termen: permanent
Răspunde: personalul din anexa nr. 1 la prezentul plan.
9. Raportarea imediată la Dispeceratul Central, a datelor şi informaţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă şi a disfuncţionalităţilor create în raioanele de intervenţie, însoţite de propuneri corespunzătoare, precum şi a nevoilor de sprijin pentru situaţii ce depăşesc posibilităţile locale.
Termen: permanent
Răspunde: personalul din anexa nr. 2 la prezentul plan.
10. Monitorizarea punctelor de lucru de la anexa nr. 2 printr-un program întocmit de fiecare şef de exploatare, avizat de Inspectorul de Procţie Civilă şi aprobat de şeful Celulei de Urgenţă.
Termen : 30.11.2011
Răspunde : şefii de exploatări.

C.    LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE IARNĂ  2011-2012

1. Analizarea modului în care s-a desfăşurat activitatea în perioada de referinţă şi înaintarea, la I.G.S.U.J. a sintezei acţiunilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute şi propunerile pentru eficientizarea acestui segment de activitate.
Termen: martie 2012
Răspunde: Celula de Urgenţă
2. Valorificarea experienţei pozitive acumulate, în procesul de perfecţionare a pregătirii personalului şi desfăşurarea intervenţiilor.
Termen: întocmirea Tematicii de instruire a personalului pe anul 2010
Răspunde: Inspector de protecţie Civilă

NOTĂ: – Prezentul plan de măsuri va fi completat cu sarcini specifice fiecărei exploatări (de către centrul operativ) şi va fi difuzat la fiecare punct de lucru, iar exemplarul nr. 1 va fi păstrat la Dispeceratul Central, care asigură continuitatea conducerii în afara orelor de program şi la care se vor anexa planificările menţionate în plan şi notele de control întocmite în urma executării controalelor.

ÎNTOCMIT :
Claudiu SCURTU

PDF24    Send article as PDF