Planul de pregatire

Conform Planului de pregătire în domeniul Situaţiilor de Urgenţă al SC Aquacaraş SA în anul 2011 , avizat de  ISU Semenic cu nr. 84/PP/17.03.2011
P L A N U L
DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE      URGENŢĂ AL SC AQUACARAŞ SA
ÎN ANUL 2011

I. BAZA LEGALĂ

În anul 2011, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul autorităţilor, organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţii de urgenţă se execută în conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului General nr.63760/20.12.2010 privind pregătirea personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011, având la bază următoarele acte normative:

  • Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
  • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de pregătire în domeniul apărării civile;
  • Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005;
  • Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
  • Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
  • Metodologia privind coordonarea, controlul, sprijinul şi evaluarea, de către Inspecţia Judeţeană a I.S.U. ,, Semenic ” a activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfăşurate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, organizate la nivelul judetului Caraş-Severin, modificată şi aprobată de prefectul judeţului, cu nr. 590532/03.07.2009.

II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

II.1. Obiective generale

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă are următoarele obiective generale:
Creşterea gradului de interoperabilitate a structurilor Sistemului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă constituite la nivelul judeţului Caraş-Severin;
Cunoaşterea caracteristicilor, formelor de manifestare, realizare în timp scurt, în mod organizat şi printr-o concepţie unică a măsurilor necesare, credibile şi adecvate de protecţie a populaţiei în  cazul producerii unor dezastre naturale şi tehnologice, în scopul eliminării sau limitării pierderilor de vieţi omeneşti, valorilor de patrimoniu, pagubelor materiale şi factorilor de mediu.

II.2. Obiective specifice

Optimizarea activităţii de organizare, planificare şi desfăşurare a intervenţiei de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, a centrelor operative şi serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, precum şi a celulelor de urgenţă în situaţii de risc:
•    Redefinirea situaţiilor ce impun intervenţia serviciilor de urgenţă voluntare şi private în concordanţă cu tipurile de riscuri existente la nivelul judeţului Caraş-Severin;
•    Ridicarea capacităţii de cooperare între structurile cu atribuţii în intervenţia în caz de urgenţă;
•    Asigurarea fluxului informaţional / decizional din faza identificării surselor de risc, a monitorizării şi luarea măsurilor de prevenire sau intervenţie, după caz;
•    Cunoaşterea atribuţiilor de către fiecare structură implicată în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Asigurarea fundamentării, standardizării şi normării activităţii de pregătire pe linia protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor în concordanţă cu legislaţia în domeniul situaţiilor  de urgenţă la nivelul judeţului Caraş-Severin, astfel:
•    Reactualizarea permanentă a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi a centrelor operative;
•    Încadrarea inspectorilor de protecţie civilă/cadrelor tehnice la instituţiile publice, operatorii economici şi unităţile administrativ-teritoriale, potrivit legii.
Creşterea nivelului de pregătire a personalului serviciilor voluntare şi private pentru situaţii
de  urgenţă şi implicarea acestora în desfăşurarea de activităţi preventive specifice;
Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU;
Intensificarea eforturilor pentru asigurarea unui grad de prezenţă crescut la cursurile organizate în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi centrelor zonale subordonate acestuia, respectiv la activităţile de pregătire din competenţa inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;
Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu instituţiile/unităţile de învăţământ din zona de competenţă;
Conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor şi operatorilor economici, respectiv al autorităţilor publice locale cu privire la beneficiile încadrării şi asigurării unei pregătiri adecvate pentru personalul de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile;
Găsirea şi implementarea unor noi acţiuni, forme şi mijloace de informare şi educaţie preventivă, în vederea creşterii nivelului de pregătire a populaţiei;
Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă.

III. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

III.1.  Scopul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă

Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte  reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţie civilă;
Identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale prin aprecierea probabilităţii de apariţie a lor şi a consecinţelor pe care le presupun pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;
Conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii între personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate şi /sau implicate;
Informarea populaţiei privind pericolele potenţiale de risc, inclusiv în locuinţe şi gospodării şi modul de comportare în caz de incendiu şi în alte situaţii de urgenţă.

III.2. Modul de organizare şi realizare a pregătirii ( formele de pregătire) în domeniul situaţiilor de urgenţă

În anul 2011, pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului din cadrul SC AQUACARAS SA se va realiza pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi pe categorii de personal în scopul pregătirii personalului de conducere şi de specialitate cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă, salariaţilor.
Având în vedere constituirea sistemului integrat de management al situaţiilor de urgenţă, statuat prin actele normative în vigoare emise în funcţie de categoriile de personal şi domeniul de responsabilitate, pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă va fi structurată astfel:

III.2.1. Pregătirea  personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
Pregătirea membrilor centrelor operative, celulelor de urgenţă, a inspectorilor şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile, precum şi personalul care încadrează serviciile de urgenţă private se va executa prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii şi concursuri organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al Judeţului Caraş-Severin sau la nivelul SC AQUACARAS SA.

III.2.2.  Pregătirea salariaţilor;

Pregătirea salariaţilor din instituţii publice şi operatori economici se va realiza prin instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin antrenamente practice de alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor precum şi prin exerciţii de intervenţie, în funcţie de factorii de risc existenţi şi de tipurile de risc la care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile organizării activităţii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 786/2005.

IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, STRUCTURI FUNCŢIONALE  ŞI CATEGORII DE PERSONAL

În anul 2011 este planificată pregătirea pe niveluri de competenţă al S.C. AQUACARAŞ S.A. după cum urmează:
1. Personalul celulelor de urgenţă din cadrul operatorilor economici clasificaţi cu risc cf. HG nr.642/2005 :
- instructaj de pregătire, trimestrial (3 ore), în lunile Februarie, Aprilie, Septembrie şi Noiembrie, organizarea şi pregătirea fiind făcută de şeful celulei de urgenţă.
- convocare de pregătire, anual (4 ore) , în luna Mai de către SC AQUACARAS SA;
- un antrenament anual de specialitate (4 ore) în luna Septembrie efectuat de către SC AQUACARAS SA;
- o convocare de pregătire, anual (6 ore) în luna Noiembrie de către ISU Caraş-Severin, la care participă şeful celulei de urgenţă.
2. Şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă:
- o convocare de pregătire, anual (12 ore), de către ISU Caraş-Severin în luna Februarie;
- un instructaj de pregătire, semestrial (6 ore) efectuat de către SC AQUACARAŞ SA, în lunile Mai si Octombrie.
3. Personalul component al serviciilor private pentru situaţii de urgenţă:
- o şedinţă teoretic-aplicativă, (3 ore), lunar – pregătirea si organizarea efectuând-o şefii serviciilor private
- o şedinţă practic-demonstrativă, (2 ore), lunar – pregătirea si organizarea efectuând-o şefii serviciilor private
4. Salariaţii de la operatorii economici:
- instructaje de instruire a formaţiilor specializate din cadrul SPSU (cf. deciziei nr. 66 din 19.11.2008 ),efectuată de către SC AQUACARAŞ SA.

V. TEMELE OBLIGATORII PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR PUBLICE VOLUNTARE ŞI SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

A. Pentru specialiştii de prevenire din cadrul compartimentului de prevenire

Luna ianuarie
T.1:Actele normative care reglementează activitatea de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă;-1h
T.2:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la depozitarea materialelor combustibile;-1h
T.3:Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;-1h
Ex.1:Prezentarea practică a modului de folosire a stingătoarelor.-2h
Luna februarie
T.4:Activitatea de prevenire desfăşurată de serviciile private pentru situaţii de urgenţă – principii, planificarea şi organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităţii de prevenire;-2h
T.5:Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis;-1h
Ex.2:Executarea unui control de prevenire la o secţie din cadrul instituţiei/operatorului economic.-2h
Luna martie
T.6:Modul de pregătire şi executare a controalelor în domeniul situaţiilor de urgenţă secţiile şi instalaţiile care prezintă risc ridicat;-1h
T.7:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la utilizarea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă, la instalaţiile de încălzit locale şi centrale;-2h
Ex.3:Descrierea şi modul de utilizare a autospecialelor, utilajelor sau accesoriilor din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.-2h
Luna aprilie
T.8:Documentele de organizare şi funcţionare a serviciului privat pentru situaţii de urgentă ;-2h
T.9:Prevenirea incendiilor la agenţii economici cu risc ridicat din sectorul de competenţă;-1h
Ex.4:Cunoaşterea şi modul de mânuire a mijloacelor de protecţie individuală.-2h
Luna mai
T.10:Măsuri de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor de sudură (electrică şi autogen);-2h
T.11:Documente care se studiază premergător controlului de prevenire;-1h
Ex.5:Modul de completare a documentelor de finalizare a controlului ( notă de control, registrul cu constatările serviciului de rond).-2h
Luna iunie
T.12:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor în cazul fumatului, a lucrărilor de tăiere a metalelor;-3h
Ex.6:Cunoaşterea semnalelor acustice de alarmare ( alarmă aeriană, la dezastre, prealarmă aeriană şi încetarea alarmei).-2h
Luna iulie
T.13:Măsuri de prevenire a incendiilor pe perioadele caniculare şi secetoase; -2h
T.14:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor pentru buteliile cu gaz petrolier lichefiat;-1h
Ex.7:Modul de executare a supravegherii ( la solicitarea şefilor de lucrări, instalaţii sau secţii).-2h
Luna august
T.15:Reguli şi măsuri de prevenire ce trebuie respectate la instalaţiile de gaze de la construcţiile şi instalaţiile din cadrul obiectivului;-2h
T.16:Evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor de intervenţie;-1h
Ex.8:Executarea şi distribuirea unor materiale de informare preventivă a salariaţilor.-2h
\Luna septembrie
T.17:Atribuţiile specialiştilor de prevenire conform regulamentului organizare şi funcţionare a serviciului de urgentă privat;-3h
Ex.9:Descrierea, funcţionarea şi întreţinerea mijloacelor iniţiale de stingere (hidranţi, stingătoare) din dotarea locurilor de muncă în cadrul operatorului economic sau instituţiei.-2h
Luna octombrie
T.18:Regulamentul privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului S.P.S.U.;-3h
Ex.10:Executarea unui control de prevenire la un obiectiv din cadrul instituţiei/operatorului economic.-2h
Luna noiembrie
T.19:Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor pentru sezonul rece;-1h
T.20:Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare;-2h
Ex.11:Categorii de instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă.-2h
Luna decembrie
T.21:Concluzii care se au în vedere la planificarea activităţilor de prevenire pentru sectorul de competenţă;-2h
T.22:Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de informare preventivă a salariaţilor;-1h
Ex.12:Întocmirea şi reactualizarea unor documente în domeniul situaţiilor de urgenţă.-2h

B. Pentru personalul echipelor specializate pe tipuri de riscuri

Luna ianuarie
T.1:Rolul şi locul protecţiei civile în cadrul sistemului naţional de apărare a ţării. Protecţia civilă în
alte ţări; -2h
T.2:Organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;-1h
Ex.1:Primul ajutor şi autoajutorul sanitar.-2h
Luna februarie
T.3:Noţiuni generale despre dezastre, preocupări actuale privind diminuarea pierderilor umane şi
pagubelor materiale cauzate de dezastre;-2h
T.4:Rolul, organizarea şi misiunile protecţiei civile în România;-1h
Ex.2:Primul ajutor sanitar în caz de arsuri, înec, electrocutare şi degerături.-2h
Luna martie
T.5:Catastrofele şi calamităţile naturale.Urmările, măsurile de protecţie şi intervenţie;-2h
T.6:Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale,instituţiilor,agenţilor economici şi populaţiei cu privire la realizarea măsurilor în situaţii de urgenţă;-1h
Ex.3:Primul ajutor sanitar la plăgi, hemoragii, fracturi şi luxaţii.-2h.
Luna aprilie
T.7:Noţiuni despre armele de nimicire în masă şi armele convenţionale – substanţele explozive
obişnuite şi muniţiile folosite, substanţele şi amestecurile incendiare;-3h
Ex.4:Primul ajutor sanitar la intoxicare cu substanţe toxice de luptă sau industriale.-2h
Luna mai
T.8:Arma chimică – mijloace de atac cu arme chimice, indicii de recunoaştere a atacului cu arma chimică, principalele substanţe toxice de luptă, caracteristicile raioanelor contaminate cu substanţe toxice de luptă, măsurile de protecţie împotriva armei chimice;-3h
Ex.5:Cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de protecţie individuală. Antrenament în utilizarea celor din dotare.-2h
Luna iunie
T.9:Arma biologică – mijloace şi procedee de răspândire a agenţilor patogeni, indicii de recunoaştere a armei biologice, căile de pătrundere în organism, transmiterea agenţilor patogeni şi protecţia împotriva
armei biologice;-3h
Ex.6:Transportul răniţilor şi contaminaţilor cu brancarda ( targa) sau cu mijloace improvizate.-2h
Luna iulie
T.10:Arma nucleara – tipuri de arme nucleare, mijloace de întrebuinţare a armei nucleare, felul exploziilor nucleare, factorii distructivi ai exploziilor nucleare şi protecţia împotriva armei nucleare;-3h
Ex.7:Aparatura de cercetare a radiaţiilor ( roentgenometru-radiometru, complete dozimetrice).-2h
Luna august
T.11:Înştiinţarea şi alarmarea populaţiei – principii generale despre înştiinţare şi alarmare, mijloace de înştiinţare şi alarmare;-2h
T.12:Măsuri şi reguli de comportare la recepţionarea semnalelor de alarmare;-1h
Ex.8:Cunoaşterea semnalelor acustice de alarmare a populaţiei ( alarmă aeriană, la dezastre, prealarmă aeriană şi încetarea alarmei).-2h
Luna septembrie
T.13:Protecţia populaţiei şi bunurilor materiale prin evacuare – principiile evacuării, conducerea evacuării, planificarea şi organizarea evacuării, asigurarea acţiunilor de evacuare;-3h
Ex.9:Cunoaşterea, întrebuinţarea trusei sanitare şi a pachetului de decontaminare individual. -2h
Luna octombrie
T.14:Rolul şi locul serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă;-2h
T.15:Destinaţia, atribuţiile, organizarea, înzestrarea şi întrebuinţarea serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă;-1h
Ex.10:Tipuri de stingătoare ( prezentare, modul de funcţionare şi clase de incendiu la care se utilizează).-2h
Luna noiembrie
T.16:Asigurarea protecţiei prin adăpostire a angajaţilor şi populaţiei;-2h
T.17:Mijloace de protecţie colectivă – generalităţi, adăposturile de protecţie civilă;-1h
Ex.11:Salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi spaţii înguste; metode şi procedee de salvare.-2h
Luna decembrie
T.18:Obligaţiile instituţiilor publice, agenţilor economici, angajaţilor şi populaţiei cu privire la pregătirea de protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor;-2h
T.19:Activitatea componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta pentru managementul si gestionarea situaţiilor de urgenta – documente ce se întocmesc, fluxul informaţional;-1h
Ex.12:Acţiunea grupelor de deblocare-salvare pentru căutarea supravieţuitorilor în caz de dezastre.-2h

Şef SPSU                                  Întocmit
Claudiu Scurtu                         Horia Pîrlea

en.pdf24.org    Send article as PDF