Ce este ISPA?

Ce este ISPA?

ISPA este un Instrument de Politici Structurale de Pre – Aderare adica un program de asistenta financiara acordat de Uniunea Europeana in scopul alinierii la standardele europene in domeniul retelelor de alimentare cu apa si de canalizare, epurarea apelor uzate, infrastructura.

Conditii specifice referitoare la masura

asistenta financiara nerambursabila acordata din partea Comunitatii Europene pentru aceasta Masura, se afla sub rezerva urmatoarelor conditii:

1.  Conditii privind evaluarile initiale si situatia activelor:

Comisia isi rezerva dreptul de a revizui valoarea asistentei pentru ISPA stabilita la art. 3 daca, in termen de 5 ani de la data finalizarii lucrarilor, conditiile de exploatare (tarife, venituri, etc.) difera in mod semnificativ fata de evaluarile initiale facute pentru stabilirea nivelului asistentei financiare nerambursabile si/ sau exista o modificare substantiala care:

a) afecteaza natura exploatarii sau conditiile de implementare ori confera unui organism public sau privat un avantaj nejustificat
b) rezulta fie din modificarea formei de proprietate asupra oricarei parti a infrastructurii finantate, fie din incetarea sau modificarea esentiala a aranjamentelor de exploatare;

Tara beneficiara va informa Comisia asupra oricarei modificari si va solicita acordul prealabil din partea Comisiei pentru aceste modificari.

2. Conditia privind viabilitatea :

Asistenta financiara nerambursabila a Comunitatii pentru aceasta Masura este acordata sub rezerva punerii la dispozitie de catre autoritatiile implicate a unor resurse suficiente pentru asigurarea exploatarii eficiente si a intretinerii activelor.

3. Conditiile care trebuie indeplinite inaintea efectuarii platii celei de-a doua transe a avansului:

a) semnarea unui angajament de imprumut cu BEI pentru cofinantarea investitiilor incluse in aceasta masura;
b) prezentarea de catre Beneficiar a unei liste de indicatori fizici, actualizata pentru proiectul final, care va trebui sa fie agregata de Comisie.

4. Conditiile care trebuie indeplinite inaintea efectuarii platii intermediare:

- pregatirea unui plan integrat de prevenire a poluarii pentru protectia calitatii apei brute a resurselor de apa pentru judetul Caras-Severin, in termeni acceptati de Comisie si BEI, inclusiv documentele justificative ce demonstreaza angajamentul tuturor institutiilor implicate in acest plan.

5. Conditiile care trebuie indeplinite inaintea efectuarii platii finale:

a) Commisia si BEI primesc dovada referitoare la implementarea unei solutii pentru managementul namolului,in conformitate cu directivele CE in vigoare;
b) Comisia si BEI primesc dovada ca managementul descarcarilor apelor uzate industriale si principiul “poluatorul plateste” sunt in conformitate cu directivele specifice si ca au fost aplicate tarife diferentiate industriei.

Articolul 3 – Angajament

1.Cheltuielile publice sau echivalente maxime care vor fi luate in considerare pentru calcularea asistentei financiare nerambursabile vor fi de 52.405.660 euro.

2.Procentul corespunzator asistentei acordate de catre Comunitate pentru Masura este stabilit la 53% din totalul cheltuielilor publice sau echivalente, conform celor indicate in planul de finantare din anexa nr. II.

3.Valoarea maxima a asistentei financiare asigurate Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixata la 27.775.000 euro.

4.O suma de 27.775.000 euro este angajata din bugetul pentru anul 2006 din linia bugetara 13.050101. Angajamentele privind transele ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit al masurii, in functie de stadiul implementarii masurii si de disponibilitatile bugetare.

Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 228/03.04.2007

Anexa nr. III.1 din Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 228/03.04.2007

Prevederi financiare privind implementarea ISPA

Transparenta in adjudecarea contractelor, eligibilitate, reguli de achizitii publice, reguli privind originea.

Eligibilitate

1. Participarea la adjudecarea contractelor de achizitii sau a contractelor de finantare, finantate prin ISPA trebuie sa fie deschisa tuturor persoanelor fizice si juridice rezidente, respectiv inregistrate intr-un stat membru al Comunitatii Europene, tuturor persoanelor juridice inregistrate intr-un stat membru din Zona Economica Europeana, persoanelor fizice si juridice rezidente, respectiv inregistrate in oricare dintre tarile beneficiare ale prevederilor Regulamentului Consiliului privind stabilirea Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare(ISPA) si tuturor persoanlor fizice si juridice rezidente, respectiv inregistrate in Albania, Bosnia si Hertegovina, Turcia, Serbia, inclusiv Kosovo, in baza Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU (UNSCR) nr. 1.244, Muntenegru si fosta Republica Iugoslava a Macedoniei.

Participarea la adjudecarea contractelor de achizitii sau a contractelor de finantare finantate prin ISPA trebuie sa fie deschisa, de asemenea, tuturor persoanelor juridice inregistrate in orice alta tara, alta decat cele la care se face referire in paragraful de mai sus, pentru care a fost stabilit accesul reciproc al asistentei externe din partea acestora, in conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul Consiliului CE nr. 2.112 din 21 noiembrie 2005 privind accesul la asistenta comunitara externa.

2. Participantii la licitatie trebuie sa isi declare nationalitatea sau tara in care sunt inregistrati si sa prezinte in sprijinul acestora documentele suport standard acceptate de propria legislatie.

3. Participarea la adjudecarea contractelor de achizitii sau a contractelor de finantare finantate prin ISPA trebuie sa fie deschisa si organizatiilor internationale.

Transparenta in adjudecarea contractelor

Se vor elimina orice practici discriminatorii si specificatii tehinice care pot sa limiteze participarea pe baze egale a tuturor persoanelor fizice sau juridice la adjudecarea contractelor de achizitii ori a contractelor de finantare prin ISPA.

Perioada de eligibilitate.

Limita initiala de timp privind eligibilitatea este evaluata diferentiat, in conformitate cu urmatoarele doua situatii :

1. Cand selectia proiectului, licitatia si contractarea de catre tarile beneficiare fac obiectul aprobarii ex-ante a Comisiei, cheltuielile sunt eligibile pentru asistenta de la data la care memorandumul de finantare al proiectului este semnat de Comisie.
2. Dupa decizia Comisiei de a acorda sprijin agentiilor de implementare ale tarilor candidate in mod descentralizat, cheltuielile sunt eligibile pentru asistenta de la data la care aplicatia ajunge la Comisie ( serviciul ISPA) ,cu conditia ca aplicatia sa poata fi considerata completa.

Anexa III. 2 din Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 228/03.04.2007

Domeniul cheltuielilor

ISPA acorda asistenta pentru urmatoarele masuri:

1. proiecte de mediu care dau posibilitatea tarilor beneficiare sa se alinieze la cerintele legilor Comunitatii privind protectia mediului si la obiectivele Parteneriatului pentru Aderare;
2. proiectele de infrastructura in transport, care promoveaza o mobilitate sustinuta si, in particular, cele care constituie proiecte de interes comun si acelea care permit tarilor beneficiare sa se conformeze obiectivelor Parteneriatului de Preaderare; acesta include interconectarea si interoperabilitatea retelelor nationale precum si retelele transeuropene impreuna cu accesul la aceste retele;

Principalele categorii de cheltuieli eligibile :

Ca regula generala, cheltuielile legate de:

* studiile de fezabilitate;
* planificare si proiectare, inclusiv studiul de impact asupra mediului;
* pregatirea terenului;
* cladiri si constructii;
* utilaje si instalatii implicate permanent in proiect;
* testare si instruire;
* mangementul proiectului;
* masuri compensatorii si de reducere a impactului asupra mediului;
* alte tipuri de cheltuieli specificate in memorandumul de finantare;
* masuri luate privind informarea si publicitatea;

Definitii si concepte de baza

In scopul prevazut de acest document, se vor aplica urmatoarele definitii:

1. un proiect reprezinta o serie de lucrari indivizibile economic in scopul atingerii unei functii tehnice precise si cu un scop clar identificat;
2. o etapa independenta tehnic si financiar reprezinta o etapa care poate fi identificata ca operationala in intregul sau. O etapa poate acoperi studiile de preliminare ,de fezabiliate sau tehnice necesare pentru indeplinirea unui proiect;

Autoritatea responsabila cu implementarea:

Pentru proiectele finantate prin ISPA, autoritatea responsabila cu implementarea este organismul responsabil cu licitatiile si contractarile.

Orice schimbare a autoritatii responsabile cu implementarea unui proiect trebuie sa fie aprobata de Comisie printr-un memorandum de finantare.

Prin acest organism se intelege beneficiarul final al asistentei acordate prin ISPA. Numai acest organism efectueaza cheltuieli eligibile.

Implementarea si perioada de implementare a unui proiect:

1. Implementarea unui proiect cuprinde toate etapele de la planificarea preliminara pana la finalizarea proiectului aprobat si la masurile de publicitate pentru un proiect finantat.
2. Perioada de implementare a proiectului reprezinta perioada necesara pentru finalizarea etapelor pana la momentul la care proiectul devine complet operational si la care obiectul fizic descris in memorandumul de finantare a fost finalizat.

Evidenta documentelor si transparenta.

Orice cheltuiala declarata Comisiei trebuie sa se bazeze pe intelegeri legale oblligatorii si/ sau pe documente. Este imperative existenta unei evidente documentare corespunzatoare.

Cheltuielile trebuie raportate la platile certificate si efectiv facute de organismul responsabil cu implementarea, sustinute de facturi platite sau documente contabile cu valoare probativa echivalenta. Este necesara o aprobare prealabila a Comisiei cand se folosesc documente contabile cu valoare probativa echivalenta.

www.pdf24.org    Send article as PDF