Aquacaras

Cod etic, rev. 0
LOGO color ro redimensionat

COD DE CONDUITĂ

ETICĂ

 INTRODUCERE

1.1 Misiunea SC AQUACARAŞ SA Caraş Severin

SC AQUACARAŞ SA Caraş Severin are misiunea de a fi un operator regional eficient în domeniul serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Caraş Severin a cărui obiectiv principal este promovarea unui Serviciu Public responsabil, transparent, orientat spre clienţi.

Sectorul de alimentare cu apă şi canalizare trece printr-o perioadă de schimbări semnificative, inclusiv din punct de vedere al relaţiei cu beneficiarii serviciilor. Măsura performanţelor Serviciului Public cât şi individual al fiecărui angajat este dată din ce în ce mai mult de rezultatele obţinute şi de aprecierea din partea beneficiarilor.

A lucra în Sectorul Serviciilor Publice în general, comportă obligaţii speciale deoarece zilnic luăm decizii care influenţează întreaga comunitate. Beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare au dreptul să se aştepte din partea SC AQUACARAŞ SA Caraş Severin şi a angajaţilor săi să opereze onest, imparţial şi eficient. Ei trebuie să aibă încredere în integritatea procesului de luare a deciziilor care îi influenţează.

1.2 Rolul Codului Etic în realizarea misiunii SC AQUACARAŞ SA Caraş Severin

Prezentul cod de conduită etică defineşte idealurile, valorile, principiile şi normele morale pe care angajaţii şi colaboratorii S.C. AQUACARAŞ SA consimt să le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul societăţii. Implementarea codului de etică în cadrul societăţii este utilă pentru promovarea unei conduite profesionale etice şi evitarea apariţiei unor situaţii care ar putea afecta reputaţia societăţii.

Etica reprezintă acele principii şi valori de care ţinem cont în luarea deciziilor. Ele ne ajută să decidem dacă acţiunile şi comportamentele noastre sunt bune sau greşite. Regulile eticii ne ajută să acţionăm conform unor standarde înalte şi cu integritate.

Acest Cod etic exprimă angajamentele şi responsabilităţile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor şi a activităţilor SC AQUACARAŞ SA Caraş Severin. Codul etic de conduită al personalului companiei operaţionalizează o serie de valori şi principii care să ghideze activitatea şi comportamentul tuturor salariaţilor. El descrie o serie de reguli specifice, care fixează cerinţele minime acceptabile de comportament pentru orice angajat al companiei. Orice încălcare a acestor reguli, va afecta nu numai drepturile şi aşteptările beneficiarilor, dar se va răsfrânge negativ şi asupra reputaţiei şi integrităţii companiei. Respectarea prevederilor acestui cod de către toţi angajaţii societăţii are o contribuţie esenţială în a ne ajuta să creăm şi să menţinem o bună reputaţie şi o înaltă ţinută pentru SC AQUACARAŞ SA în rândul comunităţii pe care o deserveşte.

1.3 Abordarea în ceea ce priveşte părţile interesate

SC AQUACARAŞ SA doreşte să menţină şi să dezvolte o relaţie bazată pe încredere cu părţile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituţii a căror contribuţie este solicitată pentru a realiza misiunea societăţii sau au un interes în urmărirea realizării acestei misiuni.

Părţile interesate sunt persoanele/instituţiile care fac investiţii legate de activitatea companiei, în primul rând acţionarii respectiv autorităţile locale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Acvabanat , clienţii, furnizorii şi partenerii de afaceri. În sens larg, noţiunea de părţi interesate se referă la toate persoanele sau grupurile, precum şi la organizaţiile sau instituţiile care le reprezintă, ale căror interese sunt influenţate de efectele directe sau indirecte ale activităţii companiei. Sunt incluse în această sferă toate comunităţile locale în care compania îşi desfăşoară activitatea.

1.4 Conduită contrară eticii

Conduita contrară eticii compromite, în desfăşurarea activităţilor de afaceri, relaţia bazată pe încredere dintre SC AQUACARAŞ SA şi colaboratori.

Conduita contrară eticii cultivă o atitudine ostilă faţă de companie a colaboratorilor, cu efect asupra eficienţei companiei dar şi asupra prestigiului ei.

1.5 Valoarea reputaţiei şi îndatoririle de loialitate

Buna reputaţie este o resursă imaterială esenţială.

Buna reputaţie în exterior favorizează investiţiile acţionarilor, loialitatea clienţilor, atragerea celor mai bune resurse umane, liniştea furnizorilor precum şi încrederea creditorilor. În interiorul societăţii, aceasta contribuie la luarea deciziilor şi la implementarea acestora fără divergenţe şi, de asemenea, contribuie la organizarea activităţii fără controale birocratice şi utilizarea excesivă a autorităţii.

Având în vedere că prezentul cod clarifică îndatoririle specifice ale societatii cu privire la loialitate, acesta poate fi considerat termen de comparaţie în baza căruia se poate judeca reputaţia companiei.

2. DOMENIUL DE APLICARE, OBIECTIVE FUNDAMENTALE, PRINCIPII ŞI VALORI

2.1 Domeniul de aplicare

Prezentul cod de conduită etică stabileşte normele de conduită etică şi profesională şi formulează principiile care trebuie respectate în vederea creşterii încrederii colaboratorilor în serviciile SC AQUACARAŞ SA .

Normele de conduită etică şi profesională cuprinse în prezentul cod sunt obligatorii pentru toţi angajaţii companiei şi presupun îndeplinirea următoarelor obiective:

a) profesionalism în activitatea desfăşurată

b) calitatea muncii depuse

2.2 Obiective

Obiectivele prezentului cod urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, eliminarea birocraţiei şi a unor potenţiale fapte de corupţie din cadrul SC AQUACARAŞ SA , prin:

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesară realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului SC AQUACARAŞ SA şi al salariaţilor acestei societăţi

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea salariaţilor companiei în executarea atribuţiunilor de serviciu

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între părţile interesate (acţionari, clienţi, furnizori, parteneri de afaceri) şi salariaţii companiei

2.3 Principii generale

Principiile care guvernează conduita profesională a angajaţilor SC AQUACARAŞ SA sunt următoarele:

a) Supremaţia Constituţiei şi a legii – principiu conform căruia angajaţii companiei au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării.

b) Prioritatea interesului societatii – principiu conform căruia angajaţii companiei au obligaţia de a considera interesul companiei mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei.

c) Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor

Angajaţii companiei au obligaţia de a aplica acelaşi regim juridic oricărui cetăţean în situaţii identice sau similare.

d) Seriozitate şi profesionalism în îndeplinirea sarcinilor de serviciu

Sarcinile de serviciu trebuie îndeplinite în termenii stabiliţi în proceduri şi regulamente, în mod conştient de către angajaţi şi cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate.

e) Imparţialitate şi nediscriminare

În deciziile care influenţează relaţiile cu partenerii (clienţi, acţionari, managementul resurselor umane sau organizarea activităţii, selectarea şi gestionarea furnizorilor, relaţiile cu comunitatea şi instituţiile care o reprezintă), angajaţii companiei trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, sănătate, rasă, naţionalitate, opinii politice sau confesiune a acestora şi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

f) Integritatea morală

Angajaţilor SC AQUACARAŞ SA le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material.

g) Libertatea gândirii şi exprimării – este principiul conform căruia angajaţii companiei pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri.

h) Onestitate, cinste şi corectitudine

În contextul activităţilor lor profesionale, angajaţii companiei trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislaţia în vigoare, cât şi codul etic şi regulamentele interne. Urmărirea intereselor companiei nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii companiei trebuie să fie de bună credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a acestora.

i) Conduită adecvată în cazul unui posibil conflict de interese

Pe parcursul desfăşurării oricărei activităţi trebuie evitate acele situaţii în care părţile implicate în tranzacţie se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situaţia în care angajaţii urmăresc un interes care diferă de scopul pe care şi l-a propus compania sau de interesele partenerilor, ci şi situaţii în care aceştia obţin un avantaj personal din fructificarea oportunităţilor de afaceri ale companiei, precum şi situaţiile în care reprezentanţii clienţilor, furnizorilor sau instituţiilor publice acţionează în contrast cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcţiilor acestora în relaţiile lor cu operatorul regional SC AQUACARAŞ SA .

j) Confidenţialitatea

Angajaţii SC AQUACARAŞ SA trebuie să garanteze confidenţialitatea informaţiilor care se află în posesia lor şi sa se abţine de a accesa date confidenţiale, exceptând situaţiile în care s-a acordat o autorizare expresă şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. Suplimentar, se interzice angajaţilor companiei să folosească informaţii confidenţiale în scopuri care nu au legătură cu exercitarea activităţilor profesionale ale acestora.

k) Relaţiile cu acţionarii

Acţionarii, atât cei actuali cât şi cei viitori, nu reprezintă doar o sursă de finanţare, aceştia fiind şi posesori de opinii şi referinţe morale. Pentru a putea lua decizii cu privire la investiţii şi la societate, aceştia trebuie să primească toate informaţiile relevante disponibile. Societatea creează condiţiile pentru o largă şi bună informare în vederea participării acţionarilor la luarea deciziilor care afectează interesele acestora. Trebuie de asemenea promovat principiul egalităţii informaţiilor, suplimentar principiului apărării intereselor companiei şi ale tuturor acţionarilor în faţa actelor concertate ale unor coaliţii ale acţionarilor menite să ducă la realizarea intereselor lor individuale.

l) Valorificarea investiţiei acţionarilor

Societatea trebuie să depună eforturi pentru a se asigura că activităţile sale economice/ financiare protejează, pe de o parte, dar şi sporesc, pe de altă parte, valoarea sa, cu scopul de a produce un randament corespunzător riscului asumat de acţionarii care investesc în companie.

m) Valoarea resurselor umane

Angajaţii companiei reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia. Ţinând cont de acest fapt SC AQUACARAŞ SA apără şi promovează valoarea resurselor sale umane pentru a-şi îmbunătăţi şi spori permanent patrimoniul, precum şi forţa competitivă reprezentată de abilităţile fiecărui angajat.

n) Exercitarea echitabilă a autorităţii

În procesul de stabilire şi gestionare al relaţiilor contractuale care implică crearea de relaţii ierarhice – în special cu angajaţii, compania se angajează să asigure exercitarea autorităţii într-o manieră corespunzătoare şi corectă, fără nici un fel de abuz. Societatea garantează în special că autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii în detrimentul demnităţii sau independenţei unui angajat, şi că deciziile luate cu privire la organizarea relaţiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentată de angajaţi.

o) Integritatea individului

SC AQUACARAŞ SA garantează integritatea fizică şi morală a angajaţilor săi prin punerea la dispoziţie de condiţii de muncă care să respecte demnitatea individului şi de locuri de muncă corespunzătoare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. Prin urmare, nu sunt tolerate solicitările sau ameninţările menite să determine o persoană să comită acte care sunt contrare legii sau codului etic, sau împotriva convingerilor sau preferinţelor morale şi personale ale acestora .

p) Transparenţa şi caracterul complet al informaţiilor

Angajaţii SC AQUACARAŞ SA vor furniza informaţii complete, transparente, inteligibile şi corecte, astfel încât partenerii acesteia, în stabilirea relaţiilor cu compania, să poată lua decizii independente şi informate cu privire la interesele implicate, la alternativele şi la orice consecinţe semnificative ale acestora. La redactarea oricărui contract, compania va căuta să informeze cealaltă parte din contract, într-o manieră clară şi inteligibilă, cu privire la acţiunile care vor fi realizate în cazul survenirii oricăruia dintre evenimentele care pot fi anticipate. Angajaţii SC AQUACARAŞ SA trebuie să ştie că cea mai mare parte a activităţilor desfăşurate de operatorul regional sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

q) Conduita corespunzătoare şi corectă în gestionarea şi eventuala negociere a contractelor

Sunt de evitat situaţiile în care orice persoană care acţionează pentru sau în numele companiei încearcă să profite de pe urma deficienţelor contractuale în relaţiile existente, sau în orice alte evenimente neprevăzute, pentru a negocia un contract, cu unicul scop de a exploata o poziţie de dependenţă sau slăbiciune în care cealaltă parte se poate găsi.

r) Calitatea serviciului

Activităţile SC AQUACARAŞ SA au ca scop satisfacerea şi protecţia clienţilor săi, acordându-se o atenţie deosebită oricăror solicitări care ar putea îmbunătăţii calitatea serviciilor. Din acest motiv, societatea îşi intensifică activitatea de investiţii (dezvoltare) în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate a serviciilor prestate.

s) Concurenţa loială

SC AQUACARAŞ SA intenţionează să apere principiile concurenţei loiale abţinându-se de la încheierea de înţelegeri oculte, de la acţiuni de acaparare a pieţei sau care ar constitui abuz de poziţie dominantă.

t) Responsabilitatea faţă de comunitate

SC AQUACARAŞ SA este conştientă de influenţa, atât directă cât şi indirectă, pe care o au activităţile sale asupra dezvoltării economice şi sociale şi a bunăstării generale a comunităţii precum şi de importanţa obţinerii acceptului social în comunităţile în care operează. Ţinând cont de acest fapt, societatea trebuie să întreprindă activităţi de investiţii într-o manieră responsabilă faţă de mediu, cu respectarea comunităţilor locale, în acelaşi timp cu susţinerea iniţiativelor culturale şi sociale în vederea îmbunătăţirii reputaţiei sale şi a acceptării de către societate în general.

u) Protecţia mediului

Mediul este resursa primară pe care societatea se angajează să o protejeze. În acest scop, în planificarea activităţii sale, compania caută să creeze un echilibru între iniţiativele economice şi chestiunile vitale de protecţia mediului, luând în considerare generaţiile viitoare. Societatea depune eforturi pentru a îmbunătăţii impactul pe care îl provoacă activităţile sale asupra mediului şi zonelor rurale, suplimentar faţă de măsurile preventive adoptate împotriva riscurilor cu care se confruntă populaţia şi mediul, nu numai prin respectarea regulamentelor, ci şi prin utilizarea celor mai bune practici în domeniu.

2.4 Valori fundamentale

a) Angajamentul – presupune dorinţa fiecărui salariat din cadrul SC AQUACARAŞ SA de a progresa în stăpânirea funcţiei deţinute şi de a-şi îmbunătăţii performanţele, pentru a asigura cetăţenilor şi partenerilor un serviciu public de calitate.

b) Lucrul în echipă – conform căruia salariaţii fac parte dintr-o echipă şi trebuie sprijinită toată echipa şi toţi să primească sprijin din partea conducerii societatii. Acest spirit de echipă trebuie simţit şi exprimat în relaţiile cu ceilalţi colaboratori sau cetăţeni, indiferent de originea lor culturală sau profesională.

c) Transparenţa internă şi externă – pe plan intern, transparenţa înseamnă împărţirea sucesului, dar şi a dificultăţilor. Aceasta permite rezolvarea rapidă a dificultăţilor, înainte să se agraveze şi să provoace prejudicii echipei şi partenerilor.

Pe plan extern, transparenţa înseamnă dezvoltarea relaţiilor cu partenerii, relaţii în care SC AQUACARAŞ SA trebuie pusă sub dublă constrângere: a încrederii şi a eticii.

d) Confidenţialitatea – prestarea serviciilor publice de către SC AQUACARAŞ SA impune luarea de măsuri posibile şi rezonabile pentru asigurarea confidenţialităţii datelor.

e) Demnitatea umană – fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea.

Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii.

Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţă şi valori personale.

NORME DE CONDUITĂ ŞI REGULI DE COMPORTAMENT ÎN PRESTAREA SERVICIILOR PUBLICE

1. Norme şi reguli de conduită în relaţia companiei cu angajaţii

a) Recrutarea resurselor umane

Evaluarea personalului care urmează să fie angajat se face pe baza corespondenţei dintre profilurile candidaţilor cu cele căutate în raport cu exigenţele companiei, şi în conformitate cu principiul acordării de oportunităţi egale pentru toţi candidaţii implicaţi.

Este interzis ca SC AQUACARAŞ SA să încheie contracte de muncă sau convenţii de prestări servicii cu angajaţi ai societăţilor care auditează situaţiile financiare ale acesteia .

b) Stabilirea raporturilor de muncă

Personalul este angajat cu contract de muncă conform legii, iar constituirea şi desfăşurarea raporturilor de muncă sunt reglementate de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil. Nu sunt tolerate nici un fel de convenţii ilegale.

Înaintea stabilirii raportului de muncă, fiecare salariat este precis informat cu privire la:

- caracteristicile funcţiei şi atribuţiunile specifice

- regulile specifice ale raportului de muncă şi salariu, în conformitate cu contractul colectiv de muncă la nivel de companie

- reguli şi proceduri de adoptat pentru a evita posibile riscuri legate de securitatea şi sănătatea în muncă şi de îndatoririle salariatului respectiv

- sistemul de evaluare a performantelor profesionale individuale.

Această informaţie este prezentată salariatului astfel încât acceptarea postului să fie bazată pe o înţelegere efectivă.

c) Gestionarea resurselor umane

SC AQUACARAŞ SA va evita orice formă de discriminare a salariaţilor.

În procesele de management şi formare a personalului, precum şi în faza de recrutare, deciziile se vor lua în baza evaluării corespondenţei dintre profilul postului şi caracteristicile salariatului şi/sau pe considerente de merit (de exemplu în cazul acordării de stimulente în baza rezultatelor obţinute).

Accesul la funcţii este de asemenea determinat prin luarea în considerare a experienţei şi a abilităţilor profesionale.

Evaluările salariaţilor sunt efectuate într-o manieră largă, cu implicarea superiorilor, a compartimentului de resurse umane, iar, în măsura posibilului, a persoanelor care au colaborat cu persoana evaluată.

d) Informarea cu privire la politicile de personal şi formarea profesională a salariaţilor

Politicile de management a resurselor umane sunt puse la dispoziţia tuturor angajaţilor prin instrumente interne de comunicare (proceduri întocmite de compartimentul de resurse umane şi comunicări ale conducerii).

Managerii şi şefii de compartimente dezvoltă şi îmbunătăţesc aptitudinile profesionale ale salariaţilor folosind toate mijloacele disponibile pentru a asigura dezvoltarea şi creşterea aptitudinilor profesionale .

În cursul proceselor menţionate mai sus, este foarte important ca managerii şi şefii de compartimente să comunice toate punctele tari şi toate punctele slabe ale salariaţilor pentru ca aceştia să îşi poată îmbunătăţii aptitudinile prin formare profesională specializată.

SC AQUACARAŞ SA pune la dispoziţia angajaţilor săi informaţii şi instrumente de formare profesională la locul de muncă şi asigură participarea salariaţilor la cursuri de formare profesională în scopul optimizării aptitudinilor specifice şi menţinerii valorii profesionale a personalului.

Formarea profesională oficială este acordată în anumite momente ale carierei salariaţilor (de exemplu, noii angajaţi sunt iniţiaţi la începutul raportului de muncă cu privire la activitatea societăţii şi la activităţile economice ale acesteia) în timp ce personalul operaţional beneficiază de pregătire periodică în baza Planului de Instruire aprobat.

Participarea salariaţilor la cursurile de formare profesională este înregistrată în sistemul de informaţii privitoare la personal în vederea stabilirii nivelului de utilizare a oportunităţilor de formare profesională, în cadrul planificării ulterioare a procesului de formare profesională.

e) Administrarea timpului de lucru a angajaţilor

Managerii, şefii de secţii şi şefii de compartimente au obligaţia să optimizeze timpul de lucru a angajaţilor, căutând să facă astfel încât activitatea lor să coincidă cu exercitarea atribuţiilor acordate şi cu programul de muncă.

Cererile de acordare a serviciilor, favorurilor personale sau oricărei alte forme de comportament care încalcă prezentul cod etic, prezentate ca şi cum ar trebui îndeplinite pentru un superior, constituie abuz în funcţie.

f) Implicarea salariaţilor

Implicarea salariaţilor în îndeplinirea atribuţiilor pe care le au trebuie să fie încurajată în diverse moduri, inclusiv prin aranjarea unor evenimente în care aceştia pot lua parte la discuţii şi la decizii care folosesc la atingerea scopurilor societăţii. Angajaţii trebuie să ia parte la aceste discuţii păstrând spiritul cooperării şi independenţei deciziilor.

Ascultând diverse puncte de vedere, în timp ce se iau în considerare nevoile societăţii ca întreg, Directorul General şi Directorii Executivi pot lua decizii finale. În orice caz angajaţii trebuie întotdeauna să aibă un rol în implementarea activităţilor planificate.

g) Intervenţii în organizarea muncii

În caz de reorganizare a activităţilor societăţii, valoarea reprezentată de resursele umane trebuie să fie protejată prin realizarea, atunci când este necesar, a activităţilor de formare/recalificare profesională.

h) Securitatea şi sănătatea în muncă

SC AQUACARAŞ SA se angajează să consolideze principiul asigurării securităţii şi sănătăţii în muncă, dezvoltând conştientizarea posibilelor riscuri, în timp ce promovează un comportament responsabil din partea tuturor angajaţilor. În plus, acţionează în vederea păstrării, în primul rând prin activităţi preventive, a securităţii şi sănătăţii salariaţilor, precum şi a intereselor celorlalţi parteneri. Obiectivul companiei este de a-şi proteja resursele umane, capitalul şi activele financiare.

i) Asigurarea confidenţialităţii

Datele personale ale salariaţilor sunt protejate prin aplicarea regulilor cu privire la informaţiile pe care compania le solicită angajaţilor, precum şi a procedurilor de prelucrare şi utilizare a acestora.

Nu este permisă investigarea credinţelor personale, preferinţelor şi gusturilor salariaţilor sau a vieţii private a acestora în general. Regulile de mai sus interzic de asemenea, comunicarea sau dezvăluirea datelor personale, fără acordul prealabil al părţii interesate, cu excepţia cazurilor care sunt prevăzute prin lege.

j) Integritatea şi apărarea individului

SC AQUACARAŞ SA se obligă să protejeze integritatea morală a salariaţilor, asigurându-le condiţii de lucru care să respecte demnitatea individului. Având în vedere cele de mai sus, societatea protejează salariaţii împotriva actelor de violenţă psihică şi se opune oricăror atitudini sau forme de conduită care au ca rezultat discriminări sau prejudicii aduse individului sau convingerilor ori preferinţelor sale (de exemplu, în cazul insultelor, ameninţărilor, izolării, sau invadării excesive a intimităţii, precum şi a limitelor profesionale).

Hărţuirea sexuală nu este permisă şi de asemenea nici o formă de conduită sau limbaj care poate prejudicia sentimentele persoanelor (de exemplu, expunerea de imagini cu referinţe sexuale implicite sau utilizarea de aluzii sexuale insistente şi continue).

Orice angajat al societatii care consideră că a fost victima unei hărţuiri sau discriminări pe motive legate de vârstă, gen, rasă, stare de sănătate, naţionalitate, opinii politice şi credinţe religioase, etc. poate raporta acest fapt Compartimentului Resurse Umane, care va stabili dacă s-a produs o încălcare a Codului etic. Diferenţierile care sunt justificate sau care fac obiectul unei justificări, în baza unor criterii obiective, nu sunt considerate fapte discriminatorii.

2. Norme şi reguli de conduită aplicabile angajaţilor societatii

a) Obligaţiile angajaţilor

Angajaţii trebuie să acţioneze cu bună credinţă în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin încheierea contractului individual de muncă, precum şi prevederile prezentului cod etic, în timp ce îşi îndeplinesc sarcinile de serviciu. Aceştia au de asemenea obligaţia de a raporta, folosind canalele de comunicare adecvate, orice încălcări ale regulilor de conduită stabilite prin proceduri interne.

b) Managementul informaţiilor

Salariaţii trebuie să cunoască şi să pună în aplicare politicile societăţii cu privire la protecţia informaţiilor, în vederea garantării integrităţii, confidenţialităţii şi disponibilităţii informaţiilor. În întocmirea propriilor documente, aceştia trebuie să folosească un limbaj clar, obiectiv şi complet, acceptând anumite controale efectuate de colegi, superiori sau alte părţi autorizate să facă astfel de verificări.

c) Conflictele de interese

Toţi angajaţii companiei au obligaţia de a evita situaţiile care pot duce la apariţia conflictelor de interese şi de a nu obţine avantaje personale din fructificarea unor oportunităţi de afaceri de care pot lua la cunoştinţă în îndeplinirea funcţiilor lor.

Exemple de situaţii care pot da naştere conflictelor de interese includ:

- deţinerea unor funcţii de conducere (Director General, Directori Executivi, Manageri, Şefi de Secţii şi Compartimente) şi păstrarea intereselor economice cu privire la furnizori, clienţi şi competitori (deţinerea de acţiuni, deţinerea unor poziţii profesionale), inclusiv acelea rezultate din legături de rudenie.

- acceptarea de bani sau favoruri de la persoane fizice sau juridice care au sau intenţionează să aibă relaţii economice cu compania.

- concurenta neloiala in timpul programului de lucru sau in afara acestuia, cu folosirea sau nu a dotarilor societatii.

În cazul chiar şi a eventualităţii apariţiei unui conflict de interese, angajaţii trebuie să îşi informeze superiorul, care, conform procedurilor adecvate, va informa conducerea, urmând ca aceasta să evalueze dacă există un conflict, cercetând fiecare caz în parte.

d) Folosirea resurselor societăţii

Angajaţii au obligaţia de a depune toate eforturile în vederea protejării bunurilor societăţii, acţionând responsabil şi în conformitate cu procedurile operaţionale stabilite pentru utilizarea acestora, care trebuie să fie redactate într-un mod exact. Fiecare angajat trebuie în special:

- să folosească cu grijă şi într-un mod eficient bunurile care îi sunt încredinţate

- să evite folosirea bunurilor companiei într-o manieră necorespunzătoare, care poate cauza daune sau care poate reduce eficienţa sau care intră în conflict cu interesele companiei.

Fiecare salariat răspunde de asigurarea protecţiei resurselor care îi sunt atribuite şi are obligaţia de a raporta imediat orice situaţii, fie şi potenţiale, care se dovedesc sau pot fi dăunătoare pentru companie, anunţând imediat departamentele care se ocupă de aceste probleme.

SC AQUACARAŞ SA îşi rezervă dreptul de a preveni utilizarea inadecvată a propriilor bunuri şi infrastructuri, prin intermediul sistemelor de contabilitate, raportare, control şi analiză financiară şi prevenire a riscului, toate acestea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.

În ceea ce priveşte aplicaţiile informatice, angajaţii au obligaţia:

- de a adopta politicile de securitate ale societăţii pentru a evita compromiterea eficienţei funcţionale şi pentru a proteja sistemele IT

- de a nu trimite e-mail-uri ameninţătoare sau insultătoare, care conţin limbaj vulgar sau comentarii neadecvate care pot ofensa terţii şi / sau dăuna imaginii societăţii.

- de a nu accesa site-uri de internet care au un conţinut neadecvat sau jignitor

- sa nu foloseasca in mod abuziv contul de e-mail de serviciu in scop personal, sa foloseasca accesul la internet doar in legatura directa cu rezolvarea sarcinilor de serviciu.

SC AQUACARAŞ SA monitorizeaza folosirea internetului de catre angajati inclusiv a site-urilor si informatiilor accesate de acestia, in conditiile legi.

e) Asigurarea unui serviciu public de calitate

Angajaţii SC AQUACARAŞ SA au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul îndeplinirii misiunii societatii.

În exercitarea atribuţiunilor de serviciu salariaţii vor avea un comportament profesionist, pentru a câştiga şi menţine încrederea clienţilor în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea societatii.

In relatiile cu clientii si nu numai, angajatii societatii au obligatia de a avea o tinuta vestimentara decenta si ingrijita , incepand cu incaltamintea si terminand cu coafura, accesoriile si produsele cosmetice.

f) Respectarea Constituţiei şi a legilor

Salariaţii au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiunile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

g) Loialitatea faţă de societate

Salariaţii SC AQUACARAŞ SA au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul societăţii, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

Salariaţilor SC AQUACARAŞ SA le este interzis:

1. să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea societatii cu politicile şi strategiile acesteia

2. să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care societate are calitatea de parte

3. să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege

4. să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, dacă aceste dezvăluiri sunt de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile societatii , ori a unor salariaţi ai societăţii, precum şi a unor persoane fizice sau juridice

5. sa dezvaluie catre un concurent date secrete privind activitatea societatii.

6. să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva actionarilor sau societatii.

7. sa ofere servicii unui concurent al societatii ori sa accepte o asemenea oferta.

Prevederile punctelor 1 – 5 se aplică şi după încetarea raporturilor de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei autorităţi sau instituţii publice, este permisă numai cu acordul Directorului General.

Prevederile prezentului cod nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a salariaţilor societatii de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

h) Libertatea opiniilor

În îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu, salariaţii companiei au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor companiei.

În activitatea lor, salariaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate.

În exprimarea opiniilor, salariaţii companiei trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

i) Activitatea publică

Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de persoanele desemnate în acest sens de Directorul General al societatii, în condiţiile legii. Salariaţii societatii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de Conducerea societatii.

În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, salariaţii pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere al societatii.

j) Activitatea politică

În exercitarea funcţiei deţinute, salariaţilor companiei le este interzis:

- să participe la colectare de fonduri pentru activitatea partidelor politice

- să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică

- să colaboreze cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice

- să afişeze, în cadrul societatii, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora

k) Relaţii în exercitarea atribuţiilor funcţiei

În relaţiile cu angajatii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, salariaţii societatii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună credinţă, corectitudine şi amabilitate.

Salariaţii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii colegilor, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:

- întrebuinţarea unor expresii jignitoare

- dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private

- formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase

Salariaţii societatii trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor consumatorilor. Angajatii au obligaţia de a respecta principiul egalităţii consumatorilor în faţa legii prin:

- promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt

- eliminarea oricăror forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătate, vârstă, sexul sau alte aspecte.

l) Participarea la procesul de luare a deciziilor

În procesul de luare a deciziilor salariaţii societatii au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamental şi imparţial.

Salariaţilor le este interzis să promită luarea unei decizii, de către societate, de către alţi salariaţi ai societatii, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

m) Obiectivitate în evaluare

În exercitarea atribuţiunilor specifice funcţiilor de conducere, salariaţii societatii au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru salariaţii din subordine.

Salariaţii cu funcţie de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţelor profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun sau aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii, ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

Se interzice salariaţilor cu funcţie de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţie pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute de prezentul cod.

n) Folosirea abuzivă a atribuţiunilor funcţiei deţinute

Este interzisă folosirea de către salariaţii cu funcţii de conducere, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei deţinute.

Prin activitatea de luare a deciziilor, de evaluare sau de participare la anchete sau acţiuni de control, personalului societatii îi este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

Salariaţilor le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

Salariaţilor cu funcţie de conducere, din cadrul societatii, le este interzis să propună subalternilor să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

3. Norme şi reguli de conduită şi comportament în relaţia coleg – coleg

Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinere reciprocă motivate de faptul că toţi salariaţii societatii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, comunicarea prin transferul de informaţii între colegi fiind esenţială în soluţionarea cu eficienţă a problemelor.

Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe, nemulţumiri apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţiile de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine conciliantă.

Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendenţios.

Relaţia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea intraprofesională, pe colegialitate, pe performanţă în practică.

Între colegi, în desfăşurarea activităţii, trebuie să fie prezent spiritul competitiv care asigură progresul profesional si oferirea unor servicii publice de calitate, evitându-se comportamentele concurenţionale, de promovare ilicită a propriei imagini, de atragere a clienţilor, de denigrare a colegilor. Comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor profesionale, nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi.

În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschiderea la sugestiile colegilor, admiţând critica în mod constructiv şi responsabil. Dacă este cazul, colegii pot să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţele acumulate în scopul promovării reciproce a progresului profesional.

4. Norme şi reguli de conduită în relaţia cu clienţii

a) Imparţialitatea

SC AQUACARAŞ SA prin angajaţii săi se obligă să nu îşi supună clienţii la discriminări arbitrare.

b) Contracte şi comunicări către clienţi

Contractele şi comunicările adresate clienţilor societatii (inclusiv mesajele publicitare) trebuie să fie:

- clare şi simple, formulate într-un limbaj accesibil pe cât se poate de asemănător cu cel folosit în mod obişnuit de către părţi (în cazul clienţilor care fac parte din publicul larg, de exemplu, se vor evita clauzele care pot fi înţelese numai de experţi, iar preţurile vor avea TVA-ul inclus)

- întocmite în conformitate cu regulile şi regulamentele în vigoare, fără a recurge la practici derutante sau neadecvate

- complete, astfel încât să se evite neglijarea oricărui element important pentru decizia clientului

- disponibile pe site-ul societatii

Scopurile şi respectiv, destinatarii comunicărilor determină în fiecare caz, modalitatea de comunicare (factură, telefon, presă, e-mail) cea mai potrivită pentru transmiterea conţinutului, fără a recurge la folosirea excesivă a presiunii sau insistenţei, cu respectarea obligaţiei de a nu folosi instrumente care să fie înşelătoare sau neadecvate.

În final, societatea trebuie să asigure comunicarea în timp util a tuturor informaţiilor cu privire la:

- orice modificări ale clauzelor prevăzute în contracte

- orice modificări ale condiţiilor economice şi tehnice pentru prestarea serviciilor

- rezultatele evaluărilor realizate în conformitate cu standardele impuse de autorităţile de reglementare

c) Controlul calităţii şi satisfacerea clienţilor

Societatea se obligă să garanteze standarde de calitate adecvate cu privire la serviciile oferite, respectând nivelurile prevăzute în contractele de furnizare şi să monitorizeze periodic rezultatele percepţiei clienţilor cu privire la calitate.

d) Implicarea clienţilor

SC AQUACARAŞ SA se obligă să răspundă tuturor sugestiilor şi reclamaţiilor făcute de clienţi sau asociaţiile de protecţie a consumatorilor, folosind sisteme de comunicare adecvate şi rapide.

Pentru asigurarea respectării standardelor de conduită de mai sus, un sistem integrat de control monitorizează conduita salariaţilor şi procedurile care guvernează relaţiile cu clienţii şi asociaţiile de protecţie a consumatorilor.

DISPOZIŢII FINALE

Prezentul cod va fi revizuit periodic.

Prevederile prezentului cod se completează cu prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a prevederilor Regulamentului Intern , Contractului colectiv de munca incheiat la nivelul societatii

Codul etic al SC AQUACARAŞ SA va fi adus la cunoştinţa salariaţilor şi persoanelor interesate prin afișare pe site-ul societății.