Aquacaras

Legislatie aplicabila
Lista reglementărilor legale aplicabile este prezentată mai jos :

1. Legea 107/1996 Legea apelor (actualizată până la data de 30 iunie 2004); MO nr. 244/08.10.1996 (include aut.de gospod. a apelor).
2. Legea 310/2004 Lege pt. modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996.
3. Legea nr. 112/2006 Pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 , M.Of. nr. 413/12.05.2006
4. HG 948/15.11.1999 Privind actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute de Legea apelor nr.107/1996; MO nr.568/22.11.1999.
5. Ordin nr. 631/31
6. Legea nr. 196 / 09.07.2015 Legea pentru modificare şi completarea legii apelor nr. 107/1996, M.Of. 522/14.07.2015
7.Ordin 631 / 31.03.2015 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărirea apelor şi autorizaţiei de gospodărirea apelor, M.Of. nr. 292/29.04.2015
8.Ordin 584/12.06.2017 Privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor
9. HG 930/2005 Pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogiologică, M.Of. nr.- 800/2005
10. Legea nr. 241/2006 Privind Serviciul de alimentarea cu apă şi de canalizare, M.OF. nr. 563/29.06.2006
APA BRUTĂ:
1. HG 100/2002 - Norme de calitate – ape de suprafaţă, NTPA-013; NTPA-014;
2. HG 567/2006 privind modificarea normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata pt. Potabilizare, M.Of. 417/15.05.2006
3. Ordin 146/1998 - Instrucţiuni tehnice – ape subterane
4. HG 202/2002 - Norme tehnice – ape de suprafaţă, viaţa piscicolă
5. Ord 662/2005 Privind modificarea HG nr. 100/2002 , M.OF. nr. 616/15.06.2006
APA POTABILĂ:
1. Legea 458/08.07.2002 Calitatea apei potabile ( înlocuieşte STAS 1342/1991), MO nr. 69/26.01.2011.
2. Legea 311/2004 Pentru modificarea şi completarea Legii 458/2002, M.O.F. nr. 582/30.06.2004
3. Decret 531/26.06.2004 Priv. Promulgarea legii pt.modificarea şI completarea Legii 458/2002.
4. Ordonanţa nr. 1/19.01.11 Pentru modificarea şi completarea Legii 458/2002,
5. Legea 182 / 14.10.2011 Privind aprobarea OG nr. 1/19.01.2011 pentru modificarea şi completarea Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile
6. HG 974/15.06.2004 Pt.aprob. Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile.
7. HG 342 / 04.06.2013 Pentru modificarea si completarea HG 974 din 2004 pt. aprobarea normelor de supraveghere, inspectie sanitară şi monitorizare calităţii apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile. MO nr. 351/13.06.2013
8. ASRO – CT 52 Calitatea apei – Apa potabilă (STAS-uri).

APE UZATE:
1. HG 188/28.02.2002
2. HG 325/2005 Pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate ( NTPA 001; NTPA 002; NTPA 011/2002);
MO nr.187/20.03.2002./ Pentru modificarea HG 188/2002
3. HG 472/09.06.2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă; MO nr.272/15.06.2000.
4. Ordinul 325/21.03.2001 - privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor HG 472/2000 privind unele măsuri de proteţie a calităţii resurselor de apă – NTPA 012 şi pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 242/1990- MO nr.152/28.03.2001.
5. Ordinul 278/1997 - Pregătirea si combaterea poluărilor accidentale la folosinţele de apă
6. Ordinul 1146/2002 Normativ privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea apelor de suprafaţă (inlocuieşte STAS 4706/1988).
7. ASRO – CT 52 Calitatea apei – Apa uzată (STAS-uri).
8. ORDIN 485/1995 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Sistemului de alarmare în caz de poluari accidentale ale apelor
9. HG 118/07.02. 2002 Privind aprobarea Programului de acţiune pt. reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase, MO nr.132/20.02.2002.
10. Ordin 1084/2003 - priv.pericolul de accidente majore în care sunt implicate substanţe
periculoase
11. HG 804/2007 - priv. controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, M. Of. Nr. 539/08.08.2007
SERVICII PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE
1. Legea nr. 51 din 8 martie 2006 Privind serviciile comunitare de utilităţi publice, M.Of. nr. 254 din 21.03. 2006
2. Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, M. Of. nr. 563 din 29 iunie 2006
3. Ordin 88/2007 pt aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, M. Of. Nr. 324/15.05.2007
4. Ordin 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, M. Of. Nr. 324/15.05.2007
5. Ordin 90/2007 pentru aprobarea contractului cadru, M. Of. Nr. 324/15.05.2007
6. Ordin nr.140/25.02.2003 al ANRSC - pt.aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condiţii de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora.
8. ASRO – CT 186 Alimentări cu apă şi canalizări(STAS-uri).
9. OU 107/2002 - penalităţi A.N.”A.R.” M Of 691/20.09.2002
10. HG 981/29.12.1998 Privind Înfiinţarea Companiei Naţionale”Apele Române”-SA; MO 530/31.12.1998
11. OUG 13/ 19.02.2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, MO nr. 145/26.02.2008
12. Legea 301/26.11.2015 Privind stabilirea cerintelor de protectie a sanatatii populatiei in ceea ce priveste substantele radioactive din apa potabila

13. Legea 224/2015 de modificarea si completarea Legii 241/2006 
LEGISLATIE MEDIU
LEGISLATIE ORIZONTALA

1. O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, M. Of. Nr. 1196/30 decembrie 2005;
2. HG 878 /2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, M.Of. nr. 760/25.08.2005
3. Ordin MAPN 860/2002 Pentru aprobarea procedurii de valuare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, M.Of. nr. 52/ 30.01.2003
4. Ordin MAPAN 210/2004 Privind modificarea ord. 860/2002, M.Of. nr. 309/ 07.04.2004
5. Ordin MMGA 1037/2005 Privind modificarea ord. 860/2002, M.Of. nr. 985/07.11.2005
6. Legea 84/05.04.2006 Aprobă ordonanţa 152/2005, M.Of. nr. 327/11.04.2006
7. OUG 249/2013 OUG privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

CALITATEA AERULUI
1. OUG nr.243/28.11.2000 privind protecţia atmosferei – M.Of nr. 633/06.12.2000 modificata si aprobata prin Legea nr. 655/2001, M.O.nr. 773/04.12.2001
2. OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu M.Of nr. 1193, p.I /30.12.2005
3. Legea 105/2006 Privind aprobarea cu modificări şi completări a ordin 196/2005, M.Of. nr. 393/08.05.2006
4. Ordin 1477/16.09.2010 Privind modificarea si compl. Ord. 549/2006 pt. aprobarea modelului si conţinutului form Declaraţie privind obligaţiile la fondul pt. mediu, M. Of. nr. 653/21.09.2010
5. Ordin 1032/10.03.2011 Privind modificarea Ord. nr. 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pt. mediu, M.Of nr. 196/22.03.2011
6. Ordin 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, M.Of. nr. 516/14.06.2006
7. Decret 952/2007 Privind promulgarea legii pentru modificarea OUG 196/2005, M.Of. nr. 758 / 08.11.2007
8. H.G. nr. 1856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti, M.Of. nr. 23/11 ianuarie 2006
9. Ord. 1175/2006 Pentru aprobarea Ghidului privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră M.Of. nr. 926/15.11.2006
CONTROLUL POLUARII SI MANAGEMENTUL RISCULUI
1. OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, M.Of. nr. 1078/30 noiembrie 2005;
2. HG nr.699/12.06.2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii – M.Of nr. 489/08.07.2003, modificata si completata de HG nr.1902/04.11.2004 M.Of. nr. 1102/25.11.2004
3. HG nr. 1213/2006 Privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, M.O.F. nr. 802/25.02.2006
4. Ordin MAPAN 1084/22.12.2003 Privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, M.Of. nr. 118/10.02.2004
5. HG 804/25.07.2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, M.Of. nr. 539/08.08.2007
6. Legea nr. 196/2005 Privind modul de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul de mediu
7. Ordin nr. 192/ 20.02.2014 privind modificarea ordinului Ministerului Mediului şi Gospodăririii Apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul de mediu, M. Of. nr. 129/21.02.2014
8. OUG 68/2007 Privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, M.Of. nr. 446/29.06.2007

GESTIUNE DESEURI SI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
1. Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 78/2000 – M.Of. nr. 283/22.06.2000 privind regimul deseurilor, M.Of. nr. 411/25.07.2001
2. OUG 78/2000 M.Of. nr. 283/22.06.2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001 M.Of. nr. 411/25.07.2001
3. Legea 27/2007 Privind aprobarea OUG 61/2006, M.Of. 38/18.01.2007
4. OUG 16/2001 -M.Of. nr. 104/07.02.2002 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile aprobată cu modificări prin Legea 465/2001 M.Of. nr. 422/30.07.2001 şi modificată prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului 61/2003 -M.Of. nr. 461/28.06.2003
5. HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, M.Of. nr. 199/22.03.2007
6. HG 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase, M.Of. nr. 700/05.11.2001
7. HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, M.Of. nr. 659/05.09.2002
8. HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, M.Of. nr. 109/20.02.2003
9. HG 734/2006 Modificarea HG 124/2003 privind prevenirea reducerii şi reducerea poluării mediului cu azbest, M.OF. nr. 519/15.06.2006
10. HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, M.Of. nr. 160/24.02.2004
11. HG 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, M.Of. nr. 32/2005
12. HG 2427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente, M.Of. nr. 64/2005
13. HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor M.Of. nr. 394/ 10.05.2005
14. Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase M.Of. nr. 635/ 03.09.2003
15. HG 448/2005 privind gestiunea deseurilor de echipamente electrice si electronice -M.Of. nr. 491/10.06.2005
16 HG nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental- M.Of 358/27.04.2005

LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR
1. Legea nr. 107/1996  LEGEA APELOR, M.Of. nr.244/8.10.1996
2. OU. Nr. 69/2013 Modificare L 107/1996
3. Legea 310/2004 pentru modificarea si completarea legii 107/1996 , M.Of. nr. 584 din data de 30 iunie 2004
4. Legea nr. 112/2006 Pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 , M.Of. nr. 413/12.05.2006
5. Legea nr. 196 / 09.07.2015 Legea pentru modificare şi completarea legii apelor nr. 107/1996, M.Of. 522/14.07.2015
6. HG 472/2000 Privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă, M.Of. nr. 272 / 15.06.2002
7. HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate – M.Of nr.187.20.03.2002 NTPA-011- 8. Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti (Anexa 1) NTPA-002/2002 – Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate din retelele de canalizare ale localitatilor si direct în statiile de epurare NTPA-001/2002 privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea în receptorii naturali
9.HG nr.352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate- M.Of nr.398/11.05.2005
10.HG nr.351/2005 Aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierserilor de subst prioritar periculoase, publicat în M.O.F. nr. 428/20.05.2005
11. Ord. 799 / 06.02.2012 Privind aprobarea normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărirea apelor şi a autorizaţiei de gospodărirea apelor, M.O.F. nr. 151 / 07.03.2012
12. Ordinul nr. 1012 din 19 octombrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor
13. Ordinul nr. 1044 din 27 octombrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor
14. Legea 301/26.11.2015 Privind stabilirea cerintelor de protectie a sanatatii populatiei in ceea ce priveste substantele radioactive din apa potabila
15. Ordin 584/12.06.2017 Privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor