Aquacaras

Informare privind actele necesare la încheierea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
Persoane fizice:
• act de identitate;
• contract de vânzare-cumpărare şi extras de CF sau contract de închiriere şi garanţie bancară;
• avizul Companiei în cazul branşamentelor/racordurilor noi;
• orice alte acte care se consideră necesare de către Aquacaras pentru încheierea contractului.
Obs. Actele se vor depune în xerocopii.
Persoane juridice:
• cod unic de înregistrare fiscală (CUI, CIF) ;
• extras de CF şi contract de vânzare-cumpărare sau contract de închiriere ;
• angajament de plată sau garanţie bancară în cazul chiriaşilor;
• avizul Companiei în cazul branşamentelor/racordurilor noi;
• schiţele reţelelor de apă şi de canalizare, dacă este cazul
• buletine de verificare metrologică pentru contoarele montate pe sursele proprii,dacă este cazul;
• notificare de la Administraţia Bazinală de Apa Banat (dacă deţin surse proprii de apă, dacă evacuează apele în emisar, etc);
• autorizaţie de mediu, dacă este cazul;
• ştampilă, cont bancar;
• orice alte acte care se consideră necesare de către Aquacaras pentru încheierea contractului.
Obs. Actele se vor depune în xerocopii.

Asociaţii de Proprietari:
• delegaţie/împuternicire sau dovada calităţii de reprezentant al Asociaţiei şi o copie a C.I. a reprezentantului;
• certificat de înregistrare fiscală;
• sentinţă Civilă sau Încheiere Judecătorească de înfiinţare a Asociaţiei;
• adresă prin care să comunice pentru fiecare scară de bloc din Asociaţie: adresa, numărul de persoane, suprafaţa construită (amprenta la sol), agenţii economici şi instituţiile publice care beneficiază de serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare pe baza contractului încheiat de Asociaţie.
• ştampila, cont bancar.
Obs. Actele se vor depune în xerocopii