Clienți

Documente necesare

Avize tehnice

Depunerea documentațiilor și eliberarea avizelor se realizează de către Compartimentul Avize, Proiectare, Patrimoniu al societăţii.

AQUACARAŞ S.A. eliberează următoarele tipuri de avize tehnice (detalii despre fiecare tip de aviz obţineţi dând clic pe documentul respectiv): 

 • Aviz tehnic de branşare/racordare
 • Aviz tehnic de preluare în staţia de epurare a apelor uzate menajere
 • Aviz tehnic de amplasament
 • Aviz tehnic pentru contorizare individuală
 • Acord tehnic de asigurarea utilităţilor de apă/canal
 • Aviz PUG, PUZ, PUD        –

Plata avizelor tehnice se poate face la casieria societăţii de pe str. Fântânilor nr. 1B, după următorul orar

– luni                     8°°-13°°

– marţi                   8°°-13°°

– miercuri              8°°-13°°

– joi                       8°°-13°°

– vineri                  8°°-13°°

Taxe avize, acorduri, furnizare parametrii reţea:

 • Aviz tehnic de branşare/racordare                                                                       300,00 lei
 • Aviz tehnic de preluare în staţia de epurare a apelor uzate menajere                 300,00 lei
 • Aviz tehnic de amplasament                                                                                270,00 lei
 • Acord tehnic de asigurare a utilităţilor de apă/canal                                            300,00 lei
 • Furnizare parametrii reţea apă-canal                                                                   300,00 lei
 • Aviz PUG, PUZ, PUD        –
 • Prelungire aviz                                                                                                     150,00 lei

Taxele includ TVA.

Clienţii se pot adresa  Compartimentul Avize, Proiectare, Patrimoniupentru informaţii legate de avize.

Datele de contact şi programul de lucru al Compartimentului Avize, Proiectare, Patrimoniu  pentru informaţii legate de avize: 

str. Fântânilor nr. 1B

telefon: 0255 212 458, int. 10

e-mail:  proiectare@aquacaras.ro

Luni – vineri        8°°-14°°   

Cereri tipizate pentru avizele tehince:

 • Cerere aviz tehnic de branşare/racordare
 • Cerere aviz tehnic de preluare în staţia de epurare a apelor uzate menajere
 • Cerere aviz tehnic de amplasament
 • Cerere acord tehnic de asigurarea utilităţilor de apă/canal
 • Cerere aviz PUG, PUZ, PUD
 • Cerere furnizare parametrii reţea apă-canal

ATENŢIE! 

Realizarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare fără avizul AQUACARAŞ S.A. este clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator cât şi pentru executantul lucrării.

Aviz tehnic de branșare/racordare

Pentru obținerea avizului sunt necesare:

 • Cerere tip;
 • Certificat de Urbanism(copie);
 • Carte de identitate (copie);
 • CUI (copie, în cazul persoanelor juridice);
  • Proiectul tehnic (PT) și Detaliile de execuție (DE), întocmite de un proiectant autorizat
 • Memoriu tehnic întocmit de un proiectant autorizat, care va cuprinde descrierea soluției de asigurare a apei și canalizarea imobilului respectiv, iar în cazul în care AQUACARAŞ S.A. nu deține rețele de apă și canal în zonă, proiectantul îşi va prezenta propunerile pentru realizarea condițiilor necesare furnizării acestor utilităţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;
 • Breviar de calcul privind debitul de apă potabila și presiunea solicitată, debitul de apă uzata menajera deversat la canalizare;
  • Plan de situație al rețelelor interioare (poziționarea căminelor de apometru și racord la canalizare, traseul rețelei interioare până la imobil), (scara 1:500);
  • Extras CF al imobilului pentru care se solicită Avizul tehnic;

 

Notă:

Avizul se emite pentruracordarea la reţelele de apă/canal a construcțiilor noi sau existente,care auAutorizație de Construire sau se execută cu acordul proprietarului de drum.

Avizul tehnic de preluare în staţia de epurare a apelor uzate menajere

Pentru obținerea avizului sunt necesare:

 • Cerere tip;
 • Carte de identitate (copie);
 • CUI (copie, în cazul persoanelor juridice);
 • Certificat de Urbanism, emis de autoritatea competentă, conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, Legii 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii 50/1991 modificată și aprobată; (copie)
 • Extras CF al amplasamentului pentru care se solicită preluarea apelor uzate menajere în staţia de epurare (copie);
 • Contract de închiriere sau de comodat, dacă este cazul (copie)
 • Acordul scris al proprietarului, dacă este cazul
 • Memoriu tehnic întocmit de un proiectant autorizat, care va cuprinde descrierea soluției de asigurare cu apă și canalizare a imobilului respectiv, iar în cazul în care Aquatim S.A. nu deține rețele de apă și canal în zona, propunerile proiectantului pentru realizarea condițiilor necesare furnizării acestor utilitati în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;
 • Buletin de analiză a apei uzate menajere, pentru care s-a solicitat preluarea în staţia de epurare, emis de un laborator acreditat şi care să ateste că indicatorii de calitate a apei se încadrează în limitele prevăzute de normativul NTPA 002;
 • Contractul cu firma de vidanjare şi transport;
 • Planul de situație, cu poziţionarea clară a amplasamentului bazinului septic etanş

Notă:

Avizul se emite la solicitarea beneficiarului, pentru preluarea apelor uzate menajere în Staţiile de Epurare.

Aviz tehnic de amplasament

Pentru obținerea avizului sunt necesare:

 • Cerere tip;
 • Certificat de urbanism;
 • Extras CF al imobilului pentru care se solicită avizul tehnic;
 • Certificatul de înregistrare al firmei care solicită avizul, emis de Oficiul Registrului Comerțului;
 • Plan de încadrare în zonă, scara de 1:5000;
 • Plan de situație (2 exemplare), scara de 1:500;

Notă:

Avizul se emite pentruautorizarea lucrărilor de construire imobile, extindere rețele, branșamente(altele decât apă/canal), alte tipuri de lucrări pentru care se solicităavizul prin Certificatul de Urbanism sau Acordul Proprietarului de drum.

ACORD tehnic dE asigurarea utilităților de apă/canalizare

Pentru obținerea avizului aveți nevoie de:

 • Cerere tip;
 • Extras CF al imobilului pentru care se solicită avizul tehnic;
 • Certificatul de înregistrare al firmei emis de Oficiul Registrului Comerțului (doar pentru persoane juridice);
 • Avizul tehnic de branşare/racordare emis de AQUACARAŞ S.A.

 Notă:

Se emite pentru persoanele fizice/juridice înainte de încheierea contractului.

Cereri tipizate

Cerere aviz tehnic de branşare/racordare
Cerere aviz tehnic de preluare în staţia de epurare a apelor uzate menajere
Cerere aviz tehnic de amplasament
Cerere acord tehnic de asigurarea utilităţilor de apă/canal
Cerere aviz PUG, PUZ, PUD 
Cerere furnizare parametrii reţea apă-canal
Prelungire aviz 
Analize laborator – Comanda clienti externi apa potabila
Analize laborator – Comanda clienti externi apa uzata
Analize laborator – Protocol furnizare informatii