S.C. AQUACARAȘ S.A., cu sediul în localitatea Reșița, strada Fîntînilor, nr. 1B, județul Caraș-Severin, cod poștal 320060, telefon/ fax: 0255212458/ 0255214421,nr. de ordine in Registrul Comerțului J11/831/2004, Cod de înregistrare Fiscală 6868757, în calitate de beneficiar, a finalizat implementarea proiectului “Măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor realizate de SC AQUACARAS SA”, Cod apel: POIM/1095/3/2/Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul specific: Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

 

Decizia de finanțare pentru proiectul 2251 /SMIS 158325 a fost semnată în data de 14 iunie 2023.

 

Obiectivul general al proiectului: continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată prin implementarea unor măsuri de digitalizare necesare pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor realizate de SC.AQUACARAS S.A, cu scopul îndeplinirii cerințelor Directivelor Europene 98/83/CE pentru apă potabilă și 91/271/EEC pentru colectarea apelor uzate.

 

Obiectivul specific: reducerea cantității de apă pierdută și a costurilor asociate prin implementarea unui sistem informatic integrat și achiziția și montarea a 6869 contoa- re/apometre care vor posibilitatea identificării rapide a scurgerilor și asigurarea unui răspuns rapid.

 

Beneficiar: S.C. AQUACARAȘ S.A.

 

Investițiile implementate prin acest proiect vor contribui la conformarea cu obligațiile de mediu asumate de România prin Tratatul de Aderare și la îmbunătățirea standardelor de viață ale populației beneficiare. Astfel, se vor asigura premisele pentru creșterea calității vieții locuitorilor din aria proiectului prin accesul la utilități privind alimentarea cu apă potabilă, colectare, transport și tratare apă uzată, precum și reducerea riscurilor asupra sănătății populației și protejarea sănătății umane.

 

De asemenea, implementarea proiectului va conduce la utilizarea rațională a resurselor de apă prin asigurarea serviciilor centralizate de alimentare cu apă potabilă de calitate, prin optimizarea consumului și reducerea pierderilor de apă din rețeaua de distribuție.

 

Valoarea totală a proiectului: 11.706.982 lei
Durata proiectului: 31.12.2023
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.
Persoană de contact: Gheorghe Filipescu – Director General – S.C. AQUACARAȘ S.A
Tel: 0255/212458; Fax: 0255/214420; e-mail: office@aquacaras.ro