Precizări privind contractarea, facturarea şi încasarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în condominii neorganizate în Asociaţii de proprietari

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Precizări privind contractarea, facturarea şi încasarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în condominii neorganizate în Asociaţii de proprietari

 

 

Având în vedere situaţia creată ca urmare a debranşării condominiilor de la reţelele publice de distribuţie a apei potabile , consecinţă directă a neachitării integrale a facturilor în termenul legal,  SC Aquacaraş SA face următoarele precizări :

 1.  În baza art. 31, aliniat 1 coroborat cu art. 33, al 2, lit a) din Legea nr. 241/2006, republicată în 2015 SC Aquacaraş SA furnizează serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare numai în baza unui contract valabil încheiat;
 2.  Contractul se încheie între SC Aquacaraş SA în calitate de furnizor/prestator şi utilizator. Conform art. 2, lit.i) din Legea nr. 51/2006, republicată în 2013, utilizatorii sunt persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii.  Legea nr. 241/2006, republicată în 2015, art. 28, aliniat 3 precizează că :” Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi : a) operatori economici; b) instituţii publice, c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice şi d) utilizatori  casnici colectivi, asociaţii de proprietari/chiriaşi cu personalitate juridică”.
 3.  Având în vedere că nu toţi proprietarii/locatarii din imobilele de tip condominiu au înţeles să se constituie în Asociaţii în sensul Legii nr. 230/2007, în vederea încheierii unui contract valabil şi a furnizării/ prestării serviciilor specifice  aceştia, în calitatea lor de utilizatori casnici colectivi, aveau obligaţia desemnării unui reprezentant legal care să semneze contractul în numele lor şi să le reprezinte interesele.
 4.  La data semnării contractului proprietarii/locatarii condominiului îşi însuşesc şi îşi asumă prevederile acestuia inclusiv obligaţia de plată integrală a facturilor emise în baza consumului înregistrat de contorul de branşament care se află montat în domeniul public, la limita de proprietate.
 5. Conform prevederilor art. 3, lit u) din Legea nr. 241/2006, republicată, contorul de branşament este “aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branşament între două vane – robinete la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei;”
 6. Cantitatea de apă facturată lunar se stabileşte în funcţie de înregistrările contorului de branşament, reprezentantul desemnat având obligaţia de a întocmi lunar Tabelul cu situaţia consumurilor de apă, pe apartamente, şi de a-l depune la sediul Sucursalelor la termenele stabilite prin contract, în vederea emiterii Avizelor de plată.
 7. Art. 31, al 15 prevede că :” Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se emite, cel mai târziu, până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii şi termenul de scadenţă se înscriu pe factură.

Aliniatul (16) al aceluiaşi articol prevede că:” Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează: 

 1.  penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; 
 2. penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;  
 3. valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.

   8. Art. 32 din Legea nr. 241/2006 , republicată, prevede în mod imperativ că:

“ (1)  Operatorii au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu îşi achită contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare, şi să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 

   (2) Măsura debranşării de la reţeaua publică se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresate utilizatorului restant şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia; transmiterea se poate face prin curier sau prin scrisoare recomandată. Procedura de notificare se va considera îndeplinită şi în cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului.  
   (3) Reluarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către utilizator se face după achitarea sumelor facturate de operator conform prevederilor din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C.

  (4) Reluarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii; cheltuielile justificate aferente sistării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului, se suportă de utilizator.”  

 1. Nerespectarea prevederilor legale şi a obligaţiilor ce revin utilizatorilor a condus la înregistrarea unor restanţe la plata facturilor de apă şi de canal pentru condominiile din Oţelul Roşu de aproximativ 788.000 lei.
 2. Aşa cum am precizat şi în Comunicatul de presă transmis în data de 31.07.2018 datorită situației financiare dificile în care se află societatea noastră, care funcționează pe principiul societăților comerciale în sensul că trebuie recuperate cheltuielile făcute pentru captarea, tratarea și distribuția apei în aria de acoperire, nu se mai pot tolera astfel de situații în care utilizatorii nu își achită debitele în termenele legale, iar societatea nu își poate recupera cheltuielile efectuate, și pe cale de consecință s-a recurs la soluția debranșărilor ca ultimă variantă de recuperare a debitelor.
 3. Având în vedere că punctul de delimitare dintre reţeaua publică de distribuţie a apei, aflată în https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrarea operatorului, şi instalaţiile interioare ale condominiilor, este căminul de branşament debranşarea nu poate fi făcută decât din acest punct de delimitare operatorul regional neavând competenţe de intervenţie pe instalaţiile interioare ale condominiilor.
 4. Revenim cu rugămintea față de toți utilizatorii serviciilor prestate de societatea noastră care au fost notificați, somați, anterior cu privire la debitele restante să își achite de urgență aceste debite pentru a nu fi puși în situația de a fi debranșați de la rețeau de distribuție a apei.

Conducerea

SC Aquacaraș SA

 

Footer