REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ ŞI CANALIZARE

ÎN JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.

1.1.  Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de apă şi de canalizare, denumit în continuare serviciul de apă şi de canalizare, din localităţile în care există sisteme publice de alimentare cu apa şi canalizare, indiferent de mărimea acestora.

1.2.  Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind funcţionarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, definind condiţiile-cadru şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relaţiile dintre operatorii şi utilizatorii acestor servicii.

1.3. Prevederile regulamentului se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apa şi de canalizare.

1.4. Operatorii de servicii de alimentare cu apa şi de canalizare, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciilor în cadrul unităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrativ-teritoriale, se vor conformă prevederilor regulamentului serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare elaborat şi aprobat de autorităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale.

ART. 2

În sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

2.1. apa potabilă – apa care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare;

2.2. ape uzate menajere – apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care rezulta mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare;

2.3. ape uzate industriale – apele de canalizare rezultate din activităţi economico-industriale sau corespunzand unei alte utilizări a apei decât cea menajera;

2.4. ape uzate orăşeneşti – apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum şi apele care provin din stropirea şi spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor şi a curţilor imobilelor;

2.5. ape pluviale – apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;

2.6. autoritate de reglementare competenta – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – denumita în continuare A.N.R.S.C.;

2.7. acces la reţea – dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apa şi/sau de canalizare de a se bransa/racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele de distribuţie/colectare;

2.8. acord de furnizare – documentul scris, emis de operator, care stabileşte condiţiile de furnizare pentru utilizator şi defineste parametrii cantitativi şi calitativi ai serviciului la bransamentul utilizatorului şi prin care operatorul se angajează sa furnizeze serviciul de alimentare cu apa;

2.9. aviz de bransare/racordare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apa, respectiv a racordurilor de canalizare, şi prin care se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile de utilizare;

2.10. acord de preluare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajează sa presteze serviciul de canalizare şi care defineste condiţiile şi parametrii cantitativi şi calitativi ai apelor uzate menajere şi/sau industriale preluate la canalizarea publica;

2.11. bransament de apa – partea din reţeaua de alimentare cu apa, care asigura legatura dintre reţeaua publica de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Bransamentul deserveste un singur utilizator.

2.12. caracteristici tehnice – totalitatea datelor şi elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie;

2.13. cămin de bransament – construcţie componenta a sistemului de distribuţie a apei, aparţinând sistemului public de alimentare cu apa, care adaposteste contorul de bransament, cu montajul aferent acestuia;

2.14. contor de bransament – aparatul de măsurare a cantităţii de apa consumată de utilizator, care se monteaza pe bransament între doua vane-robinete, la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componenta a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantităţii de apa consumată, în vederea facturarii.

2.15. contor de reţea – aparatul de măsurare a cantităţii de apa transportată dintr-o zona în alta a reţelei publice. Contorul de reţea nu poate fi utilizat la determinarea şi facturarea cantităţii de apa consumată de unul sau mai mulţi utilizatori;

2.16. contract-cadru – reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator;

2.17. domeniu public – totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publica a unităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinta sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional;

2.18. grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a debitului şi presiunii apei necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare;

2.19. imobil – orice clădire sau teren, cu destinaţie social-culturală, https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrativă, de producţie industriala, comercială, de prestări servicii sau de locuinta, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuinţe, la care terenul aferent nu este delimitat, se considera imobile toate acele blocuri care au adrese poştale distincte;

2.20. indicatori de performanta generali – parametri ai serviciului de furnizare/prestare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivelul operatorilor;

2.21. indicatori de performanta garantaţi – parametri ai serviciului de furnizare a căror niveluri minime de calitate se stabilesc şi pentru care sunt prevăzute penalizări în contractele de furnizare/prestare, în cazul nerealizarii lor;

2.22. infrastructura tehnico-edilitara – ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizarii/prestării serviciilor de utilităţi publice; infrastructura tehnico-edilitara aparţine domeniului public sau privat al unităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii; 2.23. instalaţii interioare de apa – totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publica şi instalatia interioară de utilizare a apei, şi care asigura transportul apei preluate din reţeaua publica la punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare;

2.24. instalaţii interioare de canalizare – totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrarea utilizatorului, care asigura preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei pana la căminul de racord din reţeaua publica;

2.25. licenta – actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competenta prin care se recunoaşte calitatea de operator de servicii de utilităţi publice într-un domeniu reglementat, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice;

2.26. lichidarea avariilor – activitate cu caracter ocazional şi urgent prin care, în cazul apariţiei unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau măsuri imediate pentru împiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determina, se inlatura cauzele care au condus la apariţia incidentului sau se asigura o funcţionare alternativa, se repara sau se înlocuieşte instalatia, echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabileste funcţionarea în condiţii normale sau cu parametrii redusi, pana la terminarea lucrărilor necesare asigurării unei funcţionari normale;

2.27. operator – persoana juridică romana sau străină care are competenta şi capacitatea, recunoscute prin licenta, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu comunitar de utilităţi publice şi care asigura nemijlocit https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia.

Operatorul este societatea comercială AQUACARAŞ SA, cu sediul în localitatea Reşiţa, P-ţa Republicii, nr. 7, judeţ Caraş-Severin, societate comercială cu capital social integral al unitaţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT, cu obiect de activitate Captarea, tratarea şi distribuţia apei, înfiinţată în baza hotărârilor autorităţilor deliberative ale acestora. Operatorul regional asigură atât gestiunea propriu zisă a serviciului de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrativ teritoriale asociate, inclusiv https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, cât şi implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal sau regional, realizate în comun în cadrul asociaţiei destinate înfiinţării, modernizării şi / sau, după caz dezvoltării infrastructurii tehnico edilitare aferente acestor servicii.

Operatorul regional SC AQUACARAŞ SA  s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza hotărârilor adoptate de Consiliile Locale ale unităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrativ teritoriale membre ale ADI. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale a prefinanţării şi a cofinaţării alocate de la bugetul de stat, inlusiv din fondul naţional de dezvoltare în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utlizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 249/2007.

2.28. presiune de serviciu – presiunea ce trebuie asigurata de operator, în punctul de bransare, astfel încât sa se asigure debitul normat de apa, la utilizatorul amplasat în poziţia cea mai dezavantajoasa;

2.29. punct de delimitare – locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrarea utilizatorului se branseaza la instalaţiile aflate în proprietatea sau în https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrarea operatorului furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asigura identificarea poziţiei de montare a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, stabilirea apartenentei instalaţiilor, ca şi precizarea drepturilor, respectiv a obligaţiilor ce revin părţilor cu privire la exploatarea, întreţinerea şi repararea acestora. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publica de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componenta a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate;

2.30. racord de canalizare – partea din reţeaua publica de canalizare care asigura legatura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publica de canalizare, inclusiv căminul de racord;

2.31. repartitor de costuri – aparat cu indicaţii adimensionale destinat masurarii, înregistrării şi individualizarii consumurilor de apa pentru fiecare proprietar al unui condominiu. Contoarele de apa montate în aval de contorul de bransament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri;                                                                                         2.32.reţea de transport a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcătuită din reţeaua de conducte cuprinsă între captare şi reţeaua de distribuţie;

2.33. reţea de distribuţie a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigura distribuţia apei la doi ori la mai mulţi utilizatori independenţi;

2.34. reţea de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigura preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai mulţi utilizatori independenţi;

2.35. secţiune de control – locul de unde se preleveaza probe de apa în vederea analizelor de laborator, acest loc fiind:

– pentru apa potabilă şi industriala: căminul de bransament;

– pentru apa uzata: căminul de racord;

2.36. serviciu de alimentare cu apa şi de canalizare – totalitatea activităţilor de utilitate publica şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia;

2.37. serviciu de alimentare cu apa – totalitatea activităţilor necesare pentru:

– captarea apei brute, din surse de suprafata sau subterane;

– tratarea apei brute;

– transportul apei potabile şi/sau industriale;

– inmagazinarea apei;

– distribuţia apei potabile şi/sau industriale;

2.38. serviciu de canalizare – totalitatea activităţilor necesare pentru:

– colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;

– epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;

– colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale şi asigurarea functionalitatii acestora;

– evacuarea, tratarea şi depozitarea namolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus;

– evacuarea apelor pluviale şi de suprafata din intravilanul localităţilor;

2.39. sistem de alimentare cu apa – ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor functionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de alimentare cu apa. Sistemele de alimentare cu apa cuprind, de regula, următoarele componente:

– captări;

– aductiuni;

– staţii de tratare;

– staţii de pompare, cu sau fără hidrofor;

– rezervoare de inmagazinare;

– reţele de transport şi distribuţie;

– bransamente, pana la punctul de delimitare;

2.40. sistem de canalizare – ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor functionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de canalizare. Sistemele de canalizare cuprind, de regula, următoarele componente:

– racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare şi preluare;

– reţele de canalizare;

– staţii de pompare;

– staţii de epurare;

– colectoare de evacuare spre emisar;

– guri de vărsare în emisar;

– depozite de namol deshidratat;

2.41. utilaj de baza – totalitatea aparatelor şi maşinilor necesare asigurării procesului tehnologic şi a căror oprire sau scoatere din funcţiune afectează sau poate afecta esenţial desfăşurarea activităţii;

2.42. utilizatori – persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii.

2.43. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT  are ca obiect de activitate serviciile de utilităţi publice de alimentare cu apă şi canalizare, fiind înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.

Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară ACVABANAT are ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice pe raza judeţului Caraş Severin, în unităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrative teritoriale – membre ale ADI, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi / sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii.

2.44. Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare reprezintă

 1. A) dreptul exclusiv de a exploata, întreţine şi https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistra bunurile concesionate, precum şi investiţiile privind reabilitarea bunurilor existente şi cu extinderea Ariei Concesiunii. Bunurile rămân în proprietatea autorităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale şi după încetarea Contractului de delegare sunt returnate respectivului proprietar;

şi

 1. B) dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice locale de alimentare cu apă şi de canalizare în cadrul Ariei de Competenţă Teritorială a Autorităţii delegante.

Aceste drepturi sunt obţinute de operator în urma încheierii contractului de delegare cu Autoritatea delegantă.

2.45. Aria delegării” delimitează aria sau ariile din Aria de Competenţă Teritorială a Autorităţii delegante, în cadrul căreia(cărora) sunt sau pot fi furnizate Serviciile. Aceasta va fi convenită periodic de Autoritatea deleganta şi Operator. La Data Intrării în Vigoare, Aria minimă va cuprinde cel puţin suprafeţele exterioare totale ale Perimetrului de Distribuţie a Apei şi a Perimetrului de Colectare a Apei Uzate pentru reţelele aflate în interconexiune atunci când se suprapun.

ART. 3

Pentru elaborarea, aprobarea şi aplicarea regulamentului serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, autorităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale vor respecta următoarele principii:

securitatea serviciului;

– tarifarea echitabila;

– rentabilitatea, calitatea şi eficienta serviciului;

– transparenta şi responsabilitatea publica, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora;

– continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

– adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;

– accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;

– respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei.

ART. 4

4.1. Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apa şi de canalizare au drept scop asigurarea alimentarii cu apa, canalizarea şi epurarea apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor şi trebuie sa îndeplinească la nivelul utilizatorilor, în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor, parametrii tehnologici şi programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare şi cerinţele indicatorilor de performanta aprobate de autoritatea https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale.

4.2. Propunerile de indicatori de performanta ai serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare la utilizatori, rezultate din studiul efectuat în acest scop, vor fi supuse dezbaterii publice înaintea aprobării, având în vedere necesitatea asigurării alimentarii cu apa, canalizarii şi epurarii apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii.

ART. 5

5.1. Apa potabilă distribuita prin sistemele de alimentare cu apa este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.

5.2. Apa potabilă distribuita utilizatorilor trebuie sa îndeplinească, la bransamentele acestora, condiţiile de potabilitate şi parametrii de debit şi presiune prevăzute în normele tehnice şi reglementările legale în vigoare.

5.3. Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care exista disponibilitati fata de necesarul de apa potabilă al localităţilor, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare.

5.4. În cazul în care cerinţele de apa potabilă ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral, aceştia pot sa isi asigure alimentarea cu apa potabilă prin sisteme proprii, realizate şi exploatate în condiţiile legii;

5.5. Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi: stropitul strazilor şi al spaţiilor verzi, spalatul pieţelor şi al strazilor, spalarea periodică a sistemului de canalizare, spalarea autovehiculelor şi consumul tehnologic al unităţilor industriale, se va utiliza cu precădere apa industriala.

5.6. Apa industriala sau apa cu caracter nepotabil se poate asigura prin sisteme publice de alimentare cu apa industriala sau prin sisteme individuale realizate şi exploatate de agenţii economici.

5.7. Se interzice orice legatura sau interconectare între sistemele de alimentare cu apa potabilă şi sistemele de alimentare cu apa industriala.

ART. 6

6.1. Sistemul de canalizare trebuie sa asigure, cu precădere, colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa, precum şi a apelor pluviale sau de suprafata colectate de pe teritoriul localităţilor.

6.2. Namolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti se tratează şi se prelucreaza în vederea neutralizarii, deshidratarii, depozitarii controlate sau valorificării, potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.

6.3. Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie sa respecte condiţiile precizate prin acordul de preluare în canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum şi pe cele impuse prin reglementările tehnice în vigoare, astfel încât, prin natura, cantitatea ori calitatea lor, sa nu conducă la:

 1. a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor de canalizare;
 2. b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare;
 3. c) perturbarea functionarii normale a statiei de epurare prin depăşirea debitului şi a încărcării sau prin inhibarea proceselor de epurare;
 4. d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului de exploatare a sistemului;
 5. e) apariţia pericolelor de explozie.

În acest sens este interzis utilizatorului să deverseze în reţeaua de canalizare ape uzate care să conţină în secţiunea de control:

 1. a) materii de suspensie a căror cantitate, mărime şi natură constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoacă depuneri sau stânjeneşte curgerea normală;
 2. b) substanţe de orice natură care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stânjenii exploatarea normală a canalelor, staţii de repompare, staţii de , staţie de epurare şi/sau prin acţiune chimică, mecanică, termică, duc la deteriorarea instalaţiilor şi/sau la creşterea vitezei/gradului de uzură.
 3. c) substanţe toxice sau nocive care, singure sau prin amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi al staţiei de epurare.
 4. d) substanţe cu grad ridicat de periculozitate
 5. e) substanţe care, singure sau prin amestec cu apa din canalizare pot degaja mirosuri care să contribuie la poluarea mediului înconjurător
 6. f) substanţe colorate ale căror cantităţi şi natură, în condiţiile diluării în reţeaua de canalizare şi în staţia de epurare determină modificarea culorii apei din resursele de apă în care se evacuează apele epurate
 7. g) substanţe inhibatoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului.
 8. h) substanţe organice greu biodegradabile în cantităţi ce pot influenţa negative procesul de epurare al treptei biologice.

6.4. Evacuarea în râurile Bârzava, Bistra, Cerna şi Timiş a apelor uzate epurate şi depozitarea namolurilor provenite din staţiile de epurare se fac numai în condiţiile calitative şi cantitative precizate în avizele, acordurile şi autorizaţiile de mediu eliberate de autorităţile competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încât sa se garanteze protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.

6.5. Preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agenţi economici industriali sau de la alţi utilizatori neracordati la reţelele de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este depăşită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi numai dacă nu conţin poluanti toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.

ART. 7

7.1. Măsurarea cantităţilor de apa preluate sau furnizate de operatori, prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, sub forma de apa potabilă, apa bruta sau apa industriala, este obligatorie. Aceasta se realizează prin montarea la nivelul punctului de delimitare/separare a instalaţiilor a echipamentelor de măsurare-înregistrare şi control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competenta.

7.2. Cantitatea procentuală de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici faţă de cantitatea de apă potabilă  furnizată şi înregistrată pe contoare sau în sistem pauşal este stabilită astfel:

– apă rece pentru apă caldă – 100% din apa facturată

– apă rece potabilizată – 100% din apa facturată

Cantitatea de apă evacuată de celelalte categorii de utilizatori se consideră a fi egală cu cantitatea de apă consumată.

7.3. Utilizatorii – persoane fizice care se alimentează din surse proprii au obligaţia montări la sursă, pe cheltuiala lor a  contorului de apă – tipul/modelul agreat de operator. Cantitatea de apă uzată evacuată în reţeaua publică de canalizare de către utilizatorii care se alimentează din surse proprii de apă este de 100% din volumul înregistrat de contorul montat la sursa proprie. Dacă utilizatorii refuză montarea unui contor de apă, cantitatea de apă uzată evacuată va fi egală cu cantitatea de apă potabilă necesară imobilului respective determinată în sistem pauşal, conform legislaţiei în vigoare.

7.4. Pentru utilizatorii din zonele în care nu există reţea de canalizare publică cantitatea de apă uzată va fi de 100% din cantitatea de apă rece potabilizată facturată.

7.5. Pentru utilizatori – persoane juridice, la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să nu rămână înglobată în produsul finit, cantitatea procentuală de apă uzată evacuată este de 100% din apa facturată.

7.6. Pentru utilizatorii – persoane juridice, la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, cantitatea procentuală de apă uzată evacuată se poate stabili pe baza citirii contoarelor montate pe reţeaua de canalizare. Montarea aparatelor de măsură pe evacuare se face cu avizul operatorului, pe cheltuiala utilizatorului. Până la realizarea contorizării, cantitatea de apă evacuată va fi egală cu cantitatea livrată de operator.

7.7. Utilizatorii – persoane juridice, care se alimentează din surse proprii, au obligaţia montării la sursă, pe cheltuiala lor,  a aparatului de măsură tipul/modelul celor agreate de operator . Cantitatea de apă uzată evacuată în reţeaua publică de canalizare de către utilizatorii – persoane juridice, care se alimentează din surse proprii, este egală cu cantitatea de apă înregistrată de aparatul de măsură montat pe sursa proprie de alimentare.

7.8. Persoanele juridice, pe baza programului de conformare aferent Autorizaţiei, vor achiziţiona şi monta instalaţii specifice de măsură a debitelor evacuate.

7.9. Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice multianuale de apă meteorică, stabilită conform normativelor în vigoare, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator astfel:

– pentru incinte construite – 100%

– pentru incinte neconstruite – 50%

7.10. Instalaţiile din amonte de punctul de delimitare aparţin sau sunt în https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrarea operatorului, iar cele din aval aparţin sau sunt în https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrarea utilizatorului, după caz. Notiunile de amonte şi aval corespund sensului de curgere a apei în instalaţii, dinspre operator spre utilizator.

7.11. Pana la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăşi consumul stabilit în regim pausal prevăzut de actele normative în vigoare.

ART. 8

8.1. În vederea asigurării continuităţii serviciilor de apa şi de canalizare, autorităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale au responsabilitatea planificarii şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare functionarii sistemelor în condiţii de siguranta şi la parametrii ceruti prin prescripţiile tehnice. În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuala a investiţiilor, plecandu-se de la un plan director de perspectiva.

8.2. Contractul de delegare a gestiunii, prevede sarcinile concrete ale autorităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor.

8.3. Operatorul sistemului de alimentare cu apa şi/sau de canalizare trebuie sa asigure funcţionarea permanenta a sistemului de alimentare cu apa la toţi utilizatorii, precum şi continuitatea evacuarii apelor colectate de la aceştia. Livrarea apei folosite în scopuri industriale se va face conform cerintei utilizatorului, pe baza unui program de furnizare acceptat de ambele părţi (operator-utilizator).

8.4. Întreruperea alimentarii cu apa şi a evacuarii apelor uzate la canalizare este permisă numai în cazuri prevăzute de lege sau de prezentul regulament, precum şi în cazurile de forta majoră.

8.5. Reţeaua de alimentare cu apa, inclusiv bransamentele, intra în obligaţiile de întreţinere şi reparatie ale operatorului.

8.6. În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3), (4) şi (5), operatorul va asigura exploatarea, întreţinerea şi repararea reţelelor, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale, modernizări şi investiţii.

8.7. La solicitarea utilizatorilor operatorul va interveni pentru asigurarea continuităţii functionarii reţelei de canalizare. În cazul constatării existenţei unor obturari ale canalizarii din vina dovedită a utilizatorului, cheltuielile vor fi suportate de către acesta.

8.8. În cazul în care în urma executărilor de lucrări de reparaţii, remedieri, modernizări de infrastructură rutieră, executarea de lucrări ce necesită decopertări, săpături, transport de materiale specific acestor lucrări, precum şi în cazul execuţiei de construcţii, amenajări funciare în zonele adiacente reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră şi pluvială costurile reducerii la parametrii de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră , pluvială, mixtă precum şi costurile decolmatării, igienizării căminelor de vane aferente căminelor de alimentare cu apă, inclusive deteriorările apărute la reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare vor fi suportate de către constructorul şi/sau beneficiarul acestor lucrări.

La eliberarea autorizaţiei de construcţie se va menţiona şi această obligativitate.

În cazul în care beneficiarii lucrărilor mai sus menţionate sunt autorităţi publice sau persoane juridice aflate sub autoritatea acestora, pe lângă menţionarea în Autorizaţia de construcţie a acestei obligaţii, punerea în funcţie va conţine, pe langă celelalte obligaţii prevăzute de lege şi pe cea a predării amplasamentului în forma iniţială, prin aceasta înţelegându-se inclusiv readucerea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare la starea de funcţionare normală.

8.9. Operatorii economici care valorifică, depozitează, procesează, gestionează materiale de construcţii şi / sau execută transportul acestora vor suporta costurile aferente decolmatării reţelelor de canalizare în zona adiacentă incintelor în care îşi desfăşoară activitatea.

CAPITOLUL . II  – SIGURANŢA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE

SECŢIUNEA 1 – Documentaţie tehnica

 

ART. 9

9.1. Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnica minima necesară desfăşurării serviciului de alimentare cu apa şi a serviciului de canalizare.

9.2. Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, obligaţiile proiectantului de specialitate, ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea şi manipularea acestor documente.

9.3. Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalaţii.

9.4. Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenta, corecta completare şi păstrare a documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

ART. 10

Proiectarea şi realizarea sistemelor de alimentare cu apa şi a sistemelor de canalizare sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare, avizate de autorităţile competente, iar proiectul va tine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.

ART. 11

Operatorul va deţine şi va actualiza următoarele documente:

 1. a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea de gestiune;
 2. b) planul cadastral al situaţiei terenurilor;
 3. c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, aduse la zi, cu toate modificările sau completările;
 4. d) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;
 5. e) studiile, datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum şi cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare;
 6. f) cărţile tehnice ale construcţiilor;
 7. g) documentaţia tehnica a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune a acestora;
 8. h) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;
 9. i) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.;
 10. j) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor, cu:

– procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;

– procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanta şi garanţie, buletinele de verificări, analiza şi încercări;

– procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

– procese-verbale de punere în funcţiune;

– procese-verbale de dare în exploatare;

– lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice;

– procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformitatilor şi a remedierilor;

– documentele de aprobare a receptiilor şi de predare în exploatare;

 1. k) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui utilaj şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb;
 2. l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;
 3. m) normele generale şi specifice de protecţie a muncii, aferente fiecărui echipament, fiecărei instalaţii sau fiecărei activităţi;
 4. n) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamitati sau alte situaţii excepţionale;
 5. o) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul;
 6. p) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsura, inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii;
 7. q) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare;
 8. r) instrucţiuni privind accesul în incinta şi instalaţii;
 9. s) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului;
 10. t) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.;
 11. u) bilanţul cantităţilor de apa, conform proiectului, şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale.

ART. 12

12.1. Documentele puse la dispoziţie de autoritatea publica locală, după caz, se vor păstra la sediul sau la punctele de lucru ale operatorului de pe raza de operare.

12.2. Documentaţiile referitoare la construcţii de orice fel se vor întocmi, reconstitui, completa şi păstra conform normelor legale referitoare la “Cartea tehnica a construcţiei”.

ART. 13

13.1. Documentaţia de baza a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării vor fi întocmite numai de agenţi economici specializaţi în proiectare, care o vor preda titularului de investiţie.

13.2. Agenţii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei, şi, în final, sa înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi sa predea proiectul pe sistem informaţional şi de evidenta pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor proiectate.

13.3. Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, sa predea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări fata de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea ca nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei.

13.4. În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant fără avizul acestuia.

ART. 14

14.1. Autorităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii tehnologice din infrastructura tehnico-edilitara aferente serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, precum şi operatorii care au primit în gestiune delegată aceste servicii în totalitate sau numai unele activităţi componente ale acestuia au obligaţia sa isi organizeze o arhiva tehnica pentru păstrarea documentelor de baza prevăzute la art. 11, organizată astfel încât sa poată fi găsit orice document cu usurinta.

14.2. Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele şi documentele aflate în arhiva.

14.3. Înstrăinarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisă.

14.4. La încheierea activităţii de operare, operatorul va preda pe baza de proces-verbal intreaga arhiva pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

14.5. Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor mentiona:

 1. a) data întocmirii documentului;
 2. b) numărul de exemplare originale;
 3. c) calitatea celui care a întocmit documentul;
 4. d) numărul de copii executate;
 5. e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea;
 6. f) data fiecărei revizii sau actualizari;
 7. g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat;
 8. h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
 9. i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat;
 10. j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificării.

ART. 15

15.1. Pentru toate echipamentele se vor întocmi fise tehnice care vor conţine toate datele din proiect, din documentaţiile tehnice predate de furnizori sau de executanti şi din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepţie care trebuie sa confirme corespondenta lor cu realitatea.

15.2. Pe durata exploatării, în fişele tehnice se vor trece date privind:

 1. a) incidentele sau avariile;
 2. b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
 3. c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza;
 4. d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;
 5. e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate;
 6. f) lista de piese şi/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau planificate;
 7. g) componenta şi echipa care a efectuat reparaţia accidentala sau planificata, chiar în cazul în care reparaţia s-a executat de alt agent economic;
 8. h) perioada cat a durat reparaţia, planificata sau accidentala;
 9. i) comportarea în exploatare între doua reparaţii planificate;
 10. j) data scadenta şi tipul următoarei reparaţii planificate (lucrări de întreţinere curenta, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale);
 11. k) data scadenta a următoarei verificări periodice;
 12. l) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii.

15.3. Fişele tehnice se întocmesc pentru utilajele de baza, pentru fundaţiile acestora şi a echipamentelor, instalaţiile de legare la pământ, dispozitivele de protecţie şi pentru instalaţiile de comanda, teletransmisie şi telecomunicaţii.

15.4. Pentru baraje, canale de aductiune şi evacuare, clădiri, coşuri de fum şi altele asemenea, precum şi pentru instalaţiile de ridicat, cazane şi recipiente sub presiune se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în vigoare.

15.5. Separat de fişele tehnice, pentru utilajele de baza (echipament sau aparataj) se va tine o evidenta a lucrărilor de întreţinere curenta, revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale.

ART. 16

16.1. Utilajele de baza, echipamentele auxiliare (pompe, motoare etc.), precum şi principalele instalaţii mecanice (rezervoare, ascensoare, stavilare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie sa fie prevăzute cu placute indicatoare cuprinzând datele de identificare pentru echipamentul respectiv în conformitate cu normele în vigoare.

16.2. Toate echipamentele menţionate la pct. 16.1., precum şi conductele, barele electrice, instalaţiile independente trebuie sa fie numerotate după un sistem care sa permită identificarea rapida şi uşor vizibila în timpul exploatării.

16.3. La punctele de conducere a exploatării trebuie sa se găsească atât schemele generale ale instalaţiilor (schemele normale de funcţionare electrice şi mecanice), cat şi, după caz, cele ale instalaţiilor auxiliare (dozatoare, filtre, aer comprimat, alimentarea cu apa a instalaţiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal şi de siguranta etc.), potrivit specificului activităţii şi atribuţiilor.

16.4. Schemele trebuie actualizate astfel încât sa corespundă situaţiei reale din teren, iar numerotarea şi notarea din scheme trebuie sa corespundă notarii reale a instalaţiilor conform pct. 16.2.

16.5. Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil.

ART. 17

17.1. Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalaţiilor trebuie sa fie clare, exacte, sa nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie, sa fie concise şi sa conţină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

17.2. Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concura la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie sa cuprindă cel puţin:

 1. a) îndatoririle, responsabilităţile şi competentele personalului de deservire;
 2. b) descrierea construcţiei şi functionarii echipamentului, inclusiv scheme şi schite explicative;
 3. c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune);
 4. d) reguli privind controlul echipamentului în timpul functionarii în exploatare normală;
 5. e) parametrii normali, limita şi de avarie ai echipamentului;
 6. f) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor;
 7. g) reguli de prevenire şi stingere a incendiilor;
 8. h) reguli de anuntare şi adresare;
 9. i) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea;
 10. j) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii.

17.3. Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de munca şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare.

17.4. Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie certificându-se prin aplicarea sub semnatura a unei ştampile “valabil pe anul……”. Modificările şi completările se aduc la cunostinta sub semnatura personalului obligat sa le cunoască şi sa aplice instrucţiunea/procedura respectiva.

ART. 18

18.1. SC AQUACARAŞ SA trebuie sa elaboreze, sa revizuiasca şi sa aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne.

18.2 În vederea aplicării prevederilor punctului 18.1., operatorul vor întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin:

 1. a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale;
 2. b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale;
 3. c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje şi instalaţii auxiliare;
 4. d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
 5. e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
 6. f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări;
 7. g) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere.

ART. 19

19.1. În instrucţiunile/procedurile tehnice interne vor fi descrise schema normală de funcţionare a fiecărui utilaj, instalatie, echipament şi pentru fiecare construcţie, menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei, diferite de cea normală, precum şi modul de trecere de la o schema normală la una alternativa.

19.2. Pe scheme se va figura simbolic starea normală de funcţionare a elementelor componente.

19.3. Abaterile de la funcţionarea în schema normală de funcţionare se aproba de conducerea tehnica a operatorului şi se consemnează în evidentele de operare ale personalului de deservire şi de conducere operativă.

ART. 20

20.1. Personalul de operare va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul de operare reprezintă forma primara a evidentei tehnice.

20.2. Documentaţia operativă şi evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficientei şi siguranţei în exploatare.

SECŢIUNEA a 2-a  – Îndatoririle personalului de operare

ART. 21

21.1. Personalul de operare se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile de alimentare cu apa şi de canalizare, având ca sarcina de serviciu principala supravegherea functionarii şi executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalatie sau într-un ansamblu de instalaţii.

21.2. Subordonarea pe linie de exploatare şi tehnico-https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi responsabilităţile personalului de deservire se trec în fişa postului şi în regulamentele/procedurile tehnice interne.

21.3. Locurile de munca în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcţie de:

 1. a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic;
 2. b) gradul de automatizare a instalaţiilor;
 3. c) gradul de siguranta necesar în asigurarea serviciului;
 4. d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic;
 5. e) existenta teletransmisiei datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la distanta;
 6. f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor, avariilor şi incendiilor.

21.4. În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul sa isi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite.

ART. 22

Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, privitor la exploatare şi execuţie operativă, constau în:

 1. a) supravegherea instalaţiilor;
 2. b) controlul curent al instalaţiilor;
 3. c) executarea de manevre;
 4. d) lucrări de întreţinere periodică;
 5. e) lucrări de întreţinere neprogramate;
 6. f) lucrări de intervenţii accidentale.

ART. 23

23.1. Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamentele, regulamentele de exploatare tehnica şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se executa, de regula, fără oprirea utilajelor de baza.

23.2. Lucrările de întreţinere curenta neprogramate se executa în scopul prevenirii sau eliminării deteriorarilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare.

ART. 24

24.1. În timpul prestării serviciului, personalul trebuie sa menţină regimul cel mai sigur şi economic în funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnic-https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrativă.

24.2. Instalaţiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, dacă este în funcţiune sau rezerva operationala.

24.3. Înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri, în condiţiile stabilite la art. 20.

24.4. În cazul pornirii unor echipamente, la care conform instrucţiunilor trebuie asigurata o anumită viteza de încărcare sau paliere de funcţionare, înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, pana la stabilizarea parametrilor normali de funcţionare.

SECŢIUNEA a 3-a – Analiza şi evidenta incidentelor şi avariilor

ART. 25

25.1. În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare şi al continuităţii serviciului, operatorii vor întocmi proceduri de analiza operativă şi sistematica a evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile aparţinând sistemului de alimentare cu apa şi de canalizare, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilitatii echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplina a personalului.

25.2. Procedurile prevăzute la punctul 25.1 se regăsesc în anexa nr. 2 şi fac parte integrantă din prezentul regulament.

ART. 26

Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:

 1. a) defectiuni curente;
 2. b) deranjamente la captări, staţii de tratare, reţele de transport şi de distribuţie a apei;
 3. c) deranjamente la instalaţiile de colectare, de transport, la staţiile de epurare a apelor uzate şi la cele de tratare şi depozitare a namolurilor;
 4. d) incidente şi avarii;
 5. e) abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite;
 6. f) limitări de consum impuse de anumite situaţii existente la un moment dat în sistem.

ART. 27

27.1. Defecţiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normală sau ca o deficienta a echipamentelor sau a instalaţiilor, care nu duce la oprirea acestora.

27.2. Defecţiunile se constata de către personalul de operare, în timpul supravegherii şi controlului instalaţiilor, şi se remediaza în conformitate cu procedurile aprobate.

27.3. Defecţiunile pentru a căror remediere este necesară intervenţia altui personal decât cel de operare sau oprirea utilajului/instalaţiei se înscriu în registrul de defectiuni.

27.4. Deranjamentele din reţelele de transport şi distribuţie sunt acele defectiuni care conduc la întreruperea serviciului către utilizatorii alimentati de la o ramura a reţelei de transport sau dintr-o reţea de distribuţie.

27.5 Deranjamentele din staţiile de tratare sau de pompare constau în oprirea prin protecţie voita sau forţată a unui echipament sau instalatie, care nu influenţează în mod direct producerea de apă potabilă, fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexa. Se considera deranjament şi oprirea utilajelor auxiliare care a determinat intrarea automată în funcţiune a utilajului de rezerva.

ART. 28

28.1. Se considera incidente următoarele evenimente:

 1. a) declanşarea sau oprirea forţată a instalaţiilor indiferent de durata, dar care nu îndeplineşte condiţiile de avarie;
 2. b) declanşarea sau oprirea forţată a utilajelor auxiliare, fără ca acestea sa fie înlocuite prin anclansarea automată a rezervei, care conduce la reducerea cantităţii de apa produsă, transportată sau furnizată;
 3. c) reducerea cantităţii de apa potabilă şi/sau industriala disponibilă sau a parametrilor de livrare a acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durata mai mare de 60 de minute, ca urmare a defectiunilor din instalaţiile proprii.

28.2. Prin excepţie de la prevederile punctului 28.1. nu se considera incidente următoarele evenimente:

 1. a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protecţie şi automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o alta instalatie, ieşirea din funcţiune fiind consecinta unui incident localizat şi înregistrat în acea instalatie;
 2. b) ieşirea din funcţiune sau scoaterea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, ca urmare a unor defectiuni ce pot sa apara în timpul încercărilor profilactice pe partea electrica sau de automatizări, corespunzătoare scopului acestora;
 3. c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corecta a anclansarii automate a rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea cantităţii de apa livrate utilizatorului sau preluării apelor uzate de la acesta;
 4. d) scoaterea accidentala din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defectiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat alimentarea cu apa sau preluarea apelor uzate la/de la utilizatori;
 5. e) scoaterea din exploatare în mod voit a unei instalaţii, pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamitati;
 6. f) întreruperile sau reducerile în livrarea apei potabile convenite în scris cu utilizatorii care ar putea fi afectaţi.

ART. 29

29.1. Se considera avarii următoarele evenimente:

 1. a) întreruperea accidentala, totală sau parţială, a livrării apei potabile către utilizatori pentru o perioada mai mare de 6 ore;
 2. b) întreruperea accidentala, totală sau parţială, a livrării apei potabile sau industriale către operatorii economici pe o perioada mai mare decât limitele prevăzute în contracte;
 3. c) defectarea sau ieşirea accidentala din funcţiune a utilajelor auxiliare ori a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de producere a apei potabile sau industriale, care conduc la reducerea cantităţilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o durata mai mare de 72 de ore;
 4. d) defectarea sau ieşirea accidentala din funcţiune a unor instalaţii de producere sau transport al apei potabile sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, dacă fac ca acestea sa rămână indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore;
 5. e) defectarea sau ieşirea accidentala din funcţiune a instalaţiilor de producere şi transport al apei potabile şi industriale, care conduc la reducerea cantităţii livrate cu mai mult de 50% pe o durata mai mare de o ora.

29.2. Dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta isi schimba categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei.

ART. 30

Analiza avariei se efectuează imediat după producerea evenimentului respectiv de către factorii de răspundere ai operatorului, de regula, împreună cu cei ai autorităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale.

ART. 31

Analiza fiecărui incident sau a fiecărei avarii va trebui sa aibă următorul conţinut:

 1. a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei;
 2. b) situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schema obişnuită, cu indicarea abaterilor de la aceasta;
 3. c) prilejul care a favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;
 4. d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului;
 5. e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului;
 6. f) situaţia functionarii semnalizarilor, protectiilor şi automatizarilor;
 7. g) efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorarii;
 8. h) efectele asupra utilizatorilor, utilitatile nelivrate, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;
 9. i) stadiul verificărilor profilactice, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protectiile care nu au funcţionat corespunzător;
 10. j) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;
 11. k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor;
 12. l) influenta schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie;
 13. m) situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente;
 14. n) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare, cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor.

ART. 32

32.1. Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

32.2. În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări, analize de laborator sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 15 zile de la lichidarea acesteia.

32.3. În cazul în care în urma analizei rezulta ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării instalaţiei, montarii instalaţiei, deficienţelor echipamentului, calităţii slabe a materialelor sau datorită acţiunii ori inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legatura cu instalatia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi, pentru punct de vedere.

32.4. Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament şi/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale.

32.5. Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrarea altor operatori sau agenţi economici, operatorul care efectuează analiza va solicita acestora transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizarii avariei sau incidentului.

ART. 33

33.1. Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular-tip denumit “fişa de incident”, iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

33.2. Conţinutul minim al fisei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 31.

ART. 34

34.1. În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor de alimentare continua cu apa potabilă şi a preluării apelor uzate, operatorii vor urmări evidentierea distinctă a intreruperilor şi limitarilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile acestora, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii.

34.2. Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorităţii https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale.

ART. 35

35.1. Analiza deteriorarii echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiţii de exploatare.

35.2 Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit “fişa pentru echipament deteriorat”, care se anexează la fişa incidentului.

35.3. Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuarii la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut aceasta înlocuire), care au avut loc în afară evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine o evidenta separată pe tipuri de echipamente şi cauze.

35.4. Evidentierea defectiunilor şi deteriorarilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparatie capitala.

ART. 36

36.1. Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenta statistica şi aprecierea realizării indicatorilor de performanta.

36.2. Păstrarea evidentei se face la operator pe toată perioada cat acesta prestează/furnizează serviciul.

36.3. La încheierea activităţii de operare se aplica prevederile art. 14 punctul 14.4.

SECŢIUNEA a 4-a  – Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor

ART. 37

37.1. Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare şi pentru continuitatea alimentarii cu apa şi preluării apelor uzate, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de alimentare cu apa şi de canalizare.

37.2. Procedurile prevăzute la punctul 37.1. se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament-cadru.

ART. 38

Manevrele în instalaţii se executa pentru:

 1. a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii, fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a functionarii la cerinţele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc., având un caracter frecvent şi executandu-se mereu la fel, denumite manevre curente;
 2. b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii, fără ca acestea sa aibă un caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;
 3. c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii, executate cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

ART. 39

În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau sunt executate curent de personalul de operare asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucţiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate.

ART. 40

Manevrele trebuie concepute astfel încât:

 1. a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor sa asigure desfăşurarea normală a acestora;
 2. b) trecerea de la starea iniţială la starea finala dorita sa se facă printr-un număr minim de operaţii;
 3. c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie sa aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se executa manevra;
 4. d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se executa manevra, cat şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de vedere al siguranţei în exploatare;
 5. e) manevra sa se efectueze într-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se conditiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanti şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevra;
 6. f) sa se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii;
 7. g) fiecare operaţie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător;
 8. h) persoana care concepe manevra trebuie sa cunoască instalatia în care se vor executa operaţiile cerute de manevra, sa dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi de schema tehnologică de executare a manevrei.

ART. 41

Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris numit foaie de manevra, care trebuie sa conţină:

 1. a) tema manevrei;
 2. b) scopul manevrei;
 3. c) succesiunea operaţiilor;
 4. d) notatii în legatura cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor;
 5. e) persoanele care executa sau au legatura cu manevra şi responsabilităţile lor.

ART. 42

După scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:

 1. a) foaie de manevra permanenta, al carei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

– manevre curente;

– anumite manevre programate, cu caracter curent;

– anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

 1. b) foaie de manevra pentru manevre programate, al carei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul sau necesita o succesiune de operaţii ce nu se încadrează în foile de manevra permanente.

ART. 43

Manevrele cauzate de incidente sau avarii se executa fără foaie de manevra. Lichidarea incidentelor se executa pe baza procedurilor/instrucţiunilor întocmite în acest sens.

ART. 44

44.1. Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevra se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară şi asigura executarea serviciului operativ şi tehnico-https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrativ.

44.2. Nu se admit verificarea şi aprobarea foilor de manevra telefonic.

44.3. În funcţie de necesitate, la foaia de manevra se anexează o schema de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

44.4. Foaia de manevra întocmită, verificata şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalaţii în cauza conform procedurilor aprobate.

ART. 45

Manevrele curente, programate sau accidentale, pot fi iniţiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor.

ART. 46

Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, şi al probelor profilactice trebuie realizată astfel încât echipamentul sa nu fie scos din exploatare mai devreme decât este necesar şi nici sa nu se întârzie admiterea la lucru.

ART. 47

Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedura interna nomenclatorul cu manevrele ce se executa pe baza de foi de manevra permanente sau pe baza de instrucţiuni/proceduri tehnice interne.

ART. 48

48.1. Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucţiunilor de proiectare şi/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probele tehnologice şi punerea în funcţiune.

48.2. În perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care executa montajul, cu participarea personalului de exploatare.

48.3. După terminarea probelor mecanice şi eventual a rodajului în gol, se face recepţia preliminară a lucrărilor de construcţii-montaj sau lucrările se preiau de către beneficiar cu proces-verbal de preluare-primire, după care rodajul în sarcina şi probele tehnologice cad în sarcina beneficiarului.

ART. 49

49.1. După terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalaţiei executarea acestora conform foii de manevra, ora începerii şi terminării manevrei, starea operativă, configuraţia etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanta în funcţionarea echipamentelor, instalaţiilor sau ansamblurilor de instalaţii.

49.2. Este obligatorie înscrierea tuturor montarilor şi demontarilor de flanse oarbe folosite pentru blindarea circuitelor, precum şi admiterile la lucru, respectiv terminarea lucrărilor, conform instrucţiunilor/procedurilor interne.

ART. 50

50.1.Trecerea de la schema obişnuită la o alta varianta de schema de funcţionare se admite numai în cazurile de prevenire de incidente, accidente şi incendii, precum şi în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalaţiilor respective, personalul de deservire operativă şi de comanda operativă răspunzând de manevra facuta.

50.2 Trecerea de la schema normală la una dintre schemele-varianta se va face pe baza foii de manevra şi cu asistenta tehnica.

ART. 51

Orice persoana care executa, coordonează, conduce, dispune, aproba sau participa la pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalaţiile sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare trebuie sa cunoască prevederile privind executarea manevrelor în instalaţii şi sa le aplice.

 CAPITOLUL. III  – SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

ART. 52

52.1. Prin sistemele de alimentare cu apa şi de canalizare se realizează:

 1. a) serviciul de alimentare cu apa potabilă, care are drept scop asigurarea apei potabile pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. Apa potabilă este destinată, în ordinea prioritatilor, pentru stingerea incendiilor, consumul spitalelor şi şcolilor, consumul menajer, serviciilor publice, precum şi pentru consumul necesar în activităţi productive şi comerciale;
 2. b) serviciul de alimentare cu apa industriala, care are drept scop asigurarea apei industriale pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul ariei de delegare. Apa industriala va fi utilizata în funcţie de necesităţile tehnologice specifice zonei;
 3. c) serviciul de canalizare, care are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. În funcţie de specificul localităţii, sistemul de canalizare se poate realiza în sistem unitar, divizor sau mixt.

– sistemul unitar – sistem public de canalizare care asigură colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea în emisar, în comun, atât a apelor uzate cât şi a celor meteorice

-sistemul divizor – sistem public de canalizare care asigură colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea în emisar, separată a apelor uzate de cele meteorice

– sistemul mixt – sistemul public de canalizare care se realizează atât prin sistem de canalizare divizor cât şi prin sistem de canalizare unitar.

Pe teritoriul ariei de delagare sistemul de canalizare este mixt.

52.2. O exploatare corectă trebuie să asigure funcţionarea neîntreruptă a tuturor canalalelor, precum şi a construcţiilor şi instalaţiilor anexe, care fac parte din reţeaua de canalizare, integrandu-se prin aceasta măsurile necesare de salubritate a centrelor populate şi a incintelor industriale din aria de delegare.

52.3. Energia necesară transportului apelor uzate spre emisar, respective epurarea acestora la un grad care să asigure compatibilitatea cu calitatea apelor naturale din mediul receptor din aria de delegare ( râul Bârzava, râul Cerna, râul Timiş şi râul Bistra), se obţine prin funcţionarea la capacitate a staţiilor de pompare existente, respecti a staţiilor de epurare.

ART. 53

53.1. Sursele de apa sunt, în general, surse de suprafata (lacuri, râuri, paraie etc.) şi subterane, iar emisari pot fi apele curgătoare, lacurile şi Marea Neagra.

53.2. Sursele de apă din aria de delegare a operatorului sunt:

 1. a) pentru localitatea Reşiţa: surse de apă de suprafaţă: Lacul Secu, Lacul Gozna, surse subterane: zonele Sodol, Secu, Doman iar emisar este râul Bârzava.
 2. b) pentru localitatea Caransebeş: surse de apă de suprafaţă: Lacul Zerveşti, sursă subterană: zona Balta Sărată, emisar râul Timiş.
 3. c) pentru localitatea Anina: sursă de suprafaţă: Lacul Buhui, surse subterane: Izvorul Certeze, Izvorul Valea Tereziei, zona Colonovăţul Mare, izvorul Colonovăţul Mic, zona Celnic II, izvorul Jitin, zona Kraksenthal şi izvorul Grota Morii.
 4. d) Pentru localitatea Băile Herculane: sursa de suprafaţă este lacul de acumulare Herculane format pe râul Cerna, emisar este râul Cerna
 5. e) Pentru localitatea Bocşa : sursa subterană este în zona de foraje Berzovia.
 6. f) Pentru localitatea Moldova Nouă: surse subterane: zona Oraş Nou şi zona Măceşti.
 7. g) pentru localitatea Oraviţa: surse subterane: Izvorul Rece – zona Ciclova, izvorul Valea Oraviţei şi Zona Gării.
 8. h) pentru localitatea Oţelu Roşu: sursă de suprafaţă: râul Bistra prin captarea Crâjma Măgura, emisar râul Bistra.

ART. 54

Apa livrata şi apa descarcata trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) apa potabilă livrata utilizatorilor va avea proprietăţile fizico-chimice, biologice şi organoleptice conform normativelor în vigoare;
 2. b) apa industriala livrata utilizatorilor va respecta valoarea indicatorilor de calitate stabiliţi prin contract;
 3. c) apele descărcate în reţelele de canalizare vor îndeplini condiţiile impuse de normativele în vigoare, de avizele operatorului local care exploatează instalaţiile de canalizare şi de acordul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, prin agenţiile regionale din subordine. În cazul în care apele uzate nu se încadrează în indicatorii de calitate care sa respecte aceste condiţii, utilizatorii în cauza au obligaţia sa execute instalaţii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

ART. 55

55.1. Pe traseul reţelelor aparţinând sistemului de alimentare cu apa şi de canalizare este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive.

55.2. Pentru construcţiile ce urmează a fi executate în zona de protecţie şi de siguranta a conductelor reţelelor de alimentare cu apa şi de canalizare, autorizaţia de construire va fi emisă numai după obţinerea avizului operatorului.

55.3. Pentru construcţiile ce urmează a fi executate în zona de protecţie şi de siguranţă a conductelor, reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare şi a obiectivelor tehnologice aparţinând domeniului public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate, soluţiile tehnice vor fi aprobate/avizate de SC AQUACRAŞ SA, proiectantul şi anteprenorul având obligativitatea de a le respecta întocmai.

ART. 56

56.1. Pentru prevenirea poluarii apei la sursa sau în reţea se interzice distrugerea construcţiilor, a instalaţiilor, imprejmuirilor, portilor, stalpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate în zona de protecţie sanitară, care, conform legislaţiei în vigoare, aparţin domeniului public.

56.2. Este interzisă afectarea functionarii reţelelor de apa şi de canalizare prin accesul la manevrarea armaturilor şi accesoriilor a altor persoane, cu excepţia celor autorizate de operator şi, în cazuri de forta majoră, de pompieri. În acest sens, operatorul va lua toate măsurile de siguranta necesare.

56.3. Manevrarea armaturilor şi a instalaţiilor tehnologice din reţeaua de distribuţie a apei se va face numai de către personalul de specialitate al operatorului.

ART. 57

57.1. Executarea de către terţi a lucrărilor de orice fel, în special a celor de săpătura, de-a lungul traseelor sau în intersectie cu reţelele de apa şi de canalizare, precum şi a celor de extindere a reţelelor de apa şi de canalizare se va face numai în baza unui proiect întocmit de un operator economic autorizat, insusit de operatorul sistemului de alimentare cu apa şi de canalizare.

57.2. Predarea amplasamentului se va face în prezenta delegatului operatorului, pe baza unui proces-verbal de primire/predare a instalaţiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la protejarea, în timpul lucrărilor pe care le efectuează, a reţelelor de apa şi de canalizare.

57.3. Avarierea sau distrugerea parţială ori totală a unor părţi din reţeaua de apa şi/sau de canalizare, provocată cu ocazia efectuării de lucrări de construcţii, va fi remediata prin grija persoanei juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fără ca prin aceasta persoana juridică vinovata sa fie exonerată de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apa şi/sau de canalizare. Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizandu-se ulterior inlaturarii avariei. După terminarea lucrărilor de remediere reţeaua afectată trebuie sa corespundă condiţiilor pentru care a fost proiectata.

CAPITOLUL IV – SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ

SECŢIUNEA 1 – Dispoziţii generale

ART. 58

58.1. Serviciul de alimentare cu apa se afla sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT, a căror membri sunt,  se prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, are drept scop asigurarea alimentarii cu apa pentru toţi utilizatorii şi cuprinde activităţile de captare, tratare, transport, inmagazinare şi distribuţie.

58.2. Prin serviciile prestate de către operator trebuie să se realizeze integral obiectivele gestiunii delegate şi ale prezentului regulament, pentru asigurarea continuităţii serviciului şi creşterea nivelului calitativ al acestuia. În principal, aceste servicii include:

 1. a) captarea, tratarea, distribuirea şi furnizarea către utilizatori a apei potabile având calitatea prevăzută de normativele în vigoare;
 2. b) exploatarea, întreţinerea şi repararea bunurilor proprietate publică şi privată aferente desfăşurării activităţii de furnizare a servicului public de alimentare cu apă şi canalizare din aria de delegare.
 3. c) gestionarea serviciului public pentru utilizatori, inclusiv citirea contoarelor, emiterea şi încasarea facturilor şi recuperarea creanţelor.
 4. d) cooperarea şi informarea autorităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale prin intermediul ADI, ANRSC, şi alte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniu, cu privire la activitatea operatorului precum şi orice modificare relevantă apărută în activitatea acestuia.
 5. e) asigurarea activităţii de informare şi consultaţă permanentă pentru utilizatori;
 6. f) asigurarea disponibilităţilor şi eficienţei capacităţilor de lucru şi luarea de măsuri pentru siguranţa instalaţiilor şi a proceselor tehnologice.
 7. g) menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management Integrat, calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă, responsabilitate socială.

ART. 59

Serviciul de alimentare cu apa se realizează pentru satisfacerea următoarelor necesitaţi:

 1. a) consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodăreşti zilnice ale populaţiei;
 2. b) consumul industrial care utilizează apa ca materie prima, inglobandu-se în produsul finit ca apa de răcire sau agent termic, ca mijloc de spalare şi sortare etc.;
 3. c) consum pentru nevoi zootehnice;
 4. d) consum pentru nevoi publice, asigurându-se spalatul şi stropitul strazilor şi a spaţiilor verzi, funcţionarea fantanilor publice şi ornamentale etc.;
 5. e) consum pentru combaterea incendiilor;
 6. f) consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu apa şi de canalizare la spalatul reţelelor de apa şi de canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor, pregătirea soluţiilor de reactivi chimici etc.

ART. 60

În vederea unei evidente mai uşoare şi a creării premiselor luării unor decizii corecte şi în timp real, este necesară preocuparea pentru crearea unei baze de date în format electronic, structurată pe următoarele domenii:

 1. a) date constructive;
 2. b) date tehnologice;
 3. c) date de cost;
 4. d) date asupra reparaţiilor etc.

ART. 61

Baza de date trebuie sa conţină următoarele caracteristici constructive şi tehnologice:

 1. a) material;
 2. b) dimensiuni;
 3. c) adancime de pozare;
 4. d) anul realizării;
 5. e) poziţia şi mărimea branşamentelor, hidrantilor, vanelor;
 6. f) reparaţiile executate;
 7. g) presiunea de lucru;
 8. h) presiunea maxima în sistem;
 9. i) presiunea de încercare;
 10. j) viteza apei;
 11. k) secţiunea de control al calităţii apei etc.

ART. 62

Datele legate de elementele conductelor trebuie sa poată fi apelate uşor, în vederea introducerii într-un model de calcul/verificare a reţelei, iar pentru toate elementele importante (capetele de tronson, schimbare diametru/material, vane etc.) vor fi date şi coordonatele tridimensionale.

SECŢIUNEA a 2-a – Captarea apei

ART. 63

Apa de suprafata sau subterana, folosită ca sursa pentru sistemele de alimentare cu apa a localităţilor, trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) calitatea corespunzătoare categoriei de folosinta într-un procent de 95% din numărul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;
 2. b) debitul necesar asigurării unei distributii continue, avându-se în vedere variatiile zilnice şi sezoniere ale necesarului de apa şi tendinta de dezvoltare a localităţii (populaţie, edilitar).

ART. 64

64.1. Zona de captare folosită pentru alimentarea cu apa a localităţilor din aria de delegare trebuie sa fie protejata impotriva activităţilor umane neautorizate. Protejarea zonelor se face prin izolarea acestora prin perimetre de protecţie sanitară şi controlul activităţilor poluante din teritoriul aferent.

64.2. Stabilirea perimetrelor de protecţie sanitară se face individualizat pentru fiecare sursa, pe baza studiului de specialitate, în conformitate cu standardele de proiectare în vigoare.

64.3. Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie sa fie amplasate şi construite astfel încât sa fie protejate contra siroirilor de ape şi impotriva inundatiilor.

64.4. Zonele de captare trebuie imprejmuite pentru prevenirea accesului public şi al animalelor şi trebuie sa fie prevăzute cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei în cazul precipitatiilor atmosferice.

64.5. Sursele de suprafata vor fi protejate, prin grija autorităţilor abilitate, de activităţile umane neautorizate:

 1. a) industrie poluanta;
 2. b) depozite de deşeuri toxice sau periculoase, agricultura intensiva, turism şi agrement;
 3. c) depozitarea deşeurilor municipale.

64.6. Proprietarii terenurilor pe care se afla zonele de protecţie sanitară vor fi avertizati în scris asupra restrictiilor de utilizare.

64.7. Sursele de alimentare cu apă pentru sistemul public de alimentare cu apă din aria de delegare sunt următoarele:

 1. a) pentru localitatea Reşiţa: surse de apă de suprafaţă: Lacul Secu, Lacul Gozna, surse subterane: zonele Sodol, Secu, Doman .
 2. b) pentru localitatea Caransebeş: surse de apă de suprafaţă: Lacul Zerveşti, sursă subterană: zona Balta Sărată.
 3. c) pentru localitatea Anina: sursă de suprafaţă: Lacul Buhui, surse subterane: Izvorul Certeze, Izvorul Valea Tereziei, zona Colonovăţul Mare, izvorul Colonovăţul Mic, zona Celnic II, izvorul Jitin, zona Kraksenthal şi izvorul Grota Morii.
 4. d) Pentru localitatea Băile Herculane: sursa de suprafaţă este lacul de acumulare Herculane format pe râul Cerna.
 5. e) Pentru localitatea Bocşa : sursa subterană este în zona de foraje Berzovia.
 6. f) Pentru localitatea Moldova Nouă: surse subterane: zona Oraş Nou şi zona Măceşti.
 7. g) pentru localitatea Oraviţa: surse subterane: Izvorul Rece – zona Ciclova, izvorul Valea Oraviţei şi Zona Gării.
 8. h) pentru localitatea Oţelu Roşu: sursă de suprafaţă: râul Bistra prin captarea Crâjma Măgura.

64.8. Apa folosită ca sursă pentru sistemul public de alimentare cu apă din aria de delagre a operatorului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) calitatea corespunzătoare categoriei de folosinţă întrun procent de 95% din numărul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic
 2. b) debitul necesar asigurării unei distribuţii continue, avându-se în vedere variaţiile zilnice şi sezoniere ale necesarului de apă şi tendinţa de dezvoltare din cadrul ariei de delegare.

ART. 65

În cazul captarilor din subteran se vor urmări cel puţin:

 1. a) nivelul apei în foraj;
 2. b) reglarea debitului de apa extras din foraj astfel încât sa nu fie antrenate particule de nisip şi apa sa fie limpede;
 3. c) variatia debitului captabil;
 4. d) protecţia contra inghetului;
 5. e) efectuarea analizelor biologice.

ART. 66

În cazul captarii de suprafata se vor urmări cel puţin:

 1. a) nivelul apei în zona captarii;
 2. b) captarea apei prin priza, în cazul în care nivelul apei întrece valorile medii, în funcţie de construcţia prizei de apa şi de sursa de apa;
 3. c) reglarea debitului admis prin manevrarea stavilelor;
 4. d) funcţionarea şi manevrabilitatea stavilelor de închidere, gratarelor etc.;
 5. e) variatia debitului de apa şi caracteristicile calitative ale apei;
 6. f) curatarea şi prevenirea inghetarii apei la gratare;
 7. g) curatarea periodică, conform procedurilor/instrucţiunilor tehnice, a gratarelor;
 8. h) evacuarea periodică a depunerilor din camerele de priza;
 9. i) măsurarea şi înregistrarea continua a nivelului apei din rau sau lac şi a debitului captat;
 10. j) curatarea, conform procedurilor/instrucţiunilor tehnice, a depunerilor de aluviuni în zona prizelor cu baraj de derivatie;
 11. k) producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor în vecinătatea captarii;
 12. l) calitatea apei.

ART. 67

Pentru reţinerea corpurilor în suspensie se vor lua măsuri de prevenire a degradării barelor gratarelor de către corpurile mari plutitoare şi măsuri de combatere a zaiului şi a ghetii.

ART. 68

Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau grăsimi trebuie sa existe separatoarele de ulei montate înaintea deznisipatoarelor sau împreună cu acestea pe canale deschise de aductiune, dacă este necesar.

ART. 69

Sistemul de automatizare şi control trebuie sa fie în funcţiune permanent şi sa indice cel puţin:

 1. a) starea de funcţionare/rezerva/avarie a pompelor;
 2. b) starea închis/deschis a vanelor;
 3. c) nivelul/volumul apei;
 4. d) presiunea apei.

ART. 70

Indiferent de tipul captarii, se vor urmări:

 1. a) transmiterea eventualelor situaţii deosebite de exploatare, consemnate în registrul de exploatare, personalului din schimbul următor;
 2. b) efectuarea analizelor de turbiditate;
 3. c) citirea şi transmiterea datelor de la contorul de energie electrica;
 4. d) anunţarea imediata a oricărei defectiuni de funcţionare şi încercarea, în limita competentelor, remedierii acesteia.

ART. 71

La statia de pompare se va urmări:

 1. a) ca instalatia electrica sa respectate cerinţele normativelor în vigoare;
 2. b) ca la staţiile de pompare importante sa fie asigurata o sursa de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica;
 3. c) ca sistemele de protecţie contra suprasarcinii, a umezelii în motor, a nivelului maxim etc. sa fie functionale, acestea vor fi verificate lunar şi reparate numai de personal specializat;
 4. d) controlul zilnic în ce priveşte zgomotul, vibratiile produse, durata de funcţionare, consumul de energie, starea uleiului, temperatura în lagare etc.

ART. 72

72.1. Anual se va întocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru pompele la care apar probleme se va asigura o verificare de către personal autorizat. După verificare se va reface diagrama Q = f (H) pentru fiecare pompa.

72.2. Principalii parametri de funcţionare ai statiei de pompare vor fi înregistraţi sistematic. Datele preluate şi prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performanta, estimari asupra debitului de apa, economicitatea functionarii statiei etc.

SECŢIUNEA a 3-a – Tratarea apei brute

ART. 73

73.1. Tehnologiile de tratare a apei trebuie corelate cu condiţiile specifice fiecărei surse, luându-se în considerare calitatea şi natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie sa fie protecţia utilizatorilor impotriva agenţilor patogeni şi impuritatilor din apa, care pot fi agresive sau periculoase pentru sănătatea omului.

73.2. Instalaţiile de tratare a apei de suprafata trebuie sa permită 4 etape, prin care sa se realizeze un şir de bariere de îndepărtare a contaminarii microbiene:

 1. a) rezervor de stocare a apei brute sau predezinfectie;
 2. b) coagulare, floculare şi sedimentare (sau flotare);
 3. c) filtrare;
 4. d) dezinfecţie finala.

73.3. Pentru coagulare se pot folosi numai substanţe (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest scop. Procedeele de coagulare/sedimentare şi predezinfectie trebuie exploatate în asa fel încât sa asigure o reducere finala de 75% a trihalometanilor. Treptele de tratare preliminare dezinfectiei finale trebuie sa producă o apa cu o turbiditate mai mica de 5 NTU pentru mediana valorilor înregistrate în 24 de ore şi nu mai mare de 1 NTU pentru o singura proba.

73.4. Dezinfectia finala a apei este obligatorie pentru toate instalaţiile de tratare a apei care produc apa potabilă pentru localităţi şi au ca sursa apa de suprafata, precum şi în cazul folosirii surselor de profunzime.

73.5. Dezinfectia apei se poate face cu substanţe clorigene, ozon sau radiatii ultraviolete. Tehnologia de tratare trebuie sa fie aleasă în asa fel încât sa asigure un timp de contact între apa şi substanta dezinfectanta suficient pentru obţinerea efectului scontat. De asemenea, trebuie sa existe posibilitatea controlului substanţei dezinfectante reziduale. Eficienta procesului de dezinfecţie trebuie sa fie astfel încât valorile coliformilor totali şi coliformilor fecali sa corespundă exigenţelor din standardul naţional pentru apa potabilă ( Legea calităţii apei potabile nr. 458/2002 modificată şi completată).

73.6 Procentul de probe necorespunzătoare microbiologic, în reţeaua de distribuţie, nu trebuie sa depăşească 5% din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic.

73.7.Calitatea apei este urmărită prin prelevareaşi analiza probelor de apă rezultate la finalul fiecărei trepte de tratare, finalizată cu raportarea imediată la Dispeceratul Staţiilor de Tratare. Parametrii de analiză, metodele şi frecvenţa de preluare sunt stabilite prin program, conform normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiza probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă  potabilă.

ART. 74

74.1. În cazul în care în treapta de predezinfectie de la intrarea în statia de tratare se introduce clor pentru împiedicarea dezvoltării planctonului, creşterea conţinutului de bacterii, oxidarea substanţelor organice la apele cu conţinut ridicat de substanţe organice şi plancton sau la apele conţinând bacterii feruginoase sau manganoase, se va urmări influenta preclorarii în cazul existenţei acizilor humici.

74.2. La apele încărcate cu substanţe organice oxidabile, ape cu amoniac, nitriti, microorganisme, plancton, ape colorate datorită materialelor humice, dozele de clor sau dioxid de clor introdus înainte de decantare vor fi stabilite prin teste de laborator.

74.3. În cazul apelor care conţin fenoli nu se va utiliza clorul, preoxidarea realizandu-se cu ozon.

ART. 75

Aerarea se realizează în cazul apelor cu conţinut de bioxid de sulf, bioxid de carbon, fier, mangan, al apelor feruginoase lipsite de oxigen dizolvat şi în procesul de deferizare.

ART. 76

76.1. Dezinfectarea, la apele care nu conţin materii organice sau substanţe chimice care formează cu clorul compuşi cu gust şi miros neplacut (în special fenoli), se face prin utilizarea clorului sau a compusilor săi.

76.2. În cazul apelor care conţin fenoli (dar nu şi alţi compuşi organici ce pot da gust specific de balta), se utilizează peroxidul de clor în doze alese astfel încât sa se împiedice formarea în exces a cloritului de sodiu.

76.3. Apa ce trebuie tratata pentru corectarea gustului, culorii şi eliminarea anumitor micropoluanti, pentru distrugerea virusilor şi oxidarea materiilor organice la cele cu conţinut de fenoli, se dezinfecteaza utilizând ozonul în dozele prescrise. În reţelele de distribuţie, după ozonizare trebuie facuta o clorinare cu doze reduse pentru controlul calităţii apei prin clorul rezidual.

76.4. Pentru obţinerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizată astfel încât sa se asigure după filtrare turbiditati mai mici sau cel mult egale cu 5 NTU (unităţi nefelometrice de turbiditate), conform legislaţiei în vigoare.

ART. 77

Decantoarele trebuie sa asigure în timpul functionarii atingerea parametrilor proiectati, astfel:

 1. a) sistemul de distribuţie al apei brute trebuie sa asigure o repartizare uniforma a debitului între diferitele unităţi de decantoare şi păstrarea stării de coeziune a flocoanelor din apa coagulata, prin realizarea unor viteze suficient de reduse pentru a nu distruge flocoanele;
 2. b) spaţiul de decantare trebuie sa asigure condiţiile de depunere a suspensiilor pana la limita cerută a apei decantate, asigurând vitezele cat mai uniforme şi impiedicand formarea curentilor de convectie;
 3. c) sistemul de colectare a apei decantate trebuie sa asigure o prelevare uniforma chiar şi pe timp de inghet;
 4. d) spaţiul de sedimentare a namolului trebuie sa asigure acumularea volumului de namol rezultat între doua curatari, recomandandu-se decantoarele suspensionale la care evacuarea namolului se realizează continuu;
 5. e) sistemul de curatare a namolului trebuie sa asigure evacuarea namolului cu o concentraţie cat mai mare, fără a produce reamestecarea lui cu apa din decantor, asigurându-se o funcţionare complet automată, iar podul raclor trebuie protejat contra inghetului.

ART. 78

Pentru realizarea unei exploatări optime a instalaţiilor de decantare trebuie data importanta reglarii parametrilor determinanţi:

 1. a) viteza de sedimentare a particulelor în suspensie;
 2. b) vitezele de circulaţie a apei în secţiunea de decantare;
 3. c) randamentul instalaţiei reprezentat prin procentul de suspensii reţinute din apa bruta.

ART. 79

Pentru buna funcţionare a filtrelor, operatorul va lua măsurile necesare pentru asigurarea:

 1. a) condiţiilor tehnologice şi constructive cerute prin proiect pentru:
 2. 1. calitatea materialului filtrant şi a grosimii stratului;
 3. 2. orizontalitatea şi reglajul sistemului de drenaj;
 4. 3. asigurarea intensitatii de spalare;
 5. 4. corecta amplasare şi functionalitatea clapetelor de admisie şi a dispozitivelor de reglaj;
 6. 5. etanseitatea armaturilor din instalaţii, în special a vanelor de pe conductele de apa de spalare şi aer;
 7. b) coagularii şi decantarii prealabile a apei brute care sa asigure la intrarea în filtre o turbiditate de cel mult 10 NTU, preferabil 1-2 NTU;
 8. c) spalarii filtrelor la intervale de timp stabilite în funcţie de:
 9. 1. durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, între doua spalari;
 10. 2. numărul total de cuve;
 11. 3. instalaţiile de spalare;
 12. d) respectării tehnologiei de spalare a filtrelor pentru a asigura:
 13. 1. calitatea cerută efluentului;
 14. 2. productivitatea maxima a instalaţiei;
 15. 3. consumul minim de apa de spalare şi aer.
 16. e) dotării corespunzătoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi şi personal calificat.

ART. 80

Regulile generale după care trebuie sa funcţioneze treapta de dezinfectare sunt:

 1. a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienta maxima, fiind recomandată utilizarea a doua trepte:
 2. 1. treapta I – la intrarea în statia de tratare (preclorare, preozonare), reactivul şi doza alegandu-se astfel încât sa nu rezulte compuşi secundari de tip trihalometanilor, cloriti, clorati sau bromati, iar dacă aceştia apar concentratia sa fie sub valorile admise;
 3. 2. treapta a II-a – totdeauna pe apa limpezita având turbiditatea sub 1 NTU, cu scopul de a reduce concentratia în agenţi patogeni sub limitele prevăzute în normele legale;
 4. b) tipul şi doza de reactiv vor fi alese în funcţie de tipul de materiale care alcătuiesc reţeaua, astfel încât calitatea apei nu trebuie sa se inrautateasca din cauza reactivului de dezinfectare în exces sau în lipsa. În cazul golirii accidentale sau voite a reţelei trebuie sa se ia măsuri de spalare, astfel încât biofilmul ce se poate produce pe peretele interior al conductei sa fie inactivat pentru a nu permite dezvoltarea microorganismelor. Alegerea tipului de reactiv şi doza utilizata se face în funcţie de:
 5. 1. calitatea apei brute, în unele cazuri fiind necesară utilizarea unor reactivi complementari;
 6. 2. temperatura apei;
 7. 3. pH-ul apei;
 8. 4. modul şi eficienta introducerii în apa a reactivului;
 9. 5. prezenta unor substanţe ce pot bloca reactivul prin reactii specifice de oxidare;
 10. 6. capacitatea de a produce un volum redus de produşi secundari nedoriti din cauza pericolului pentru sănătatea populaţiei;
 11. 7. asigurarea unei biostabilitati a apei furnizate;
 12. 8. capacitatea de a avea efect remanent la o doza ce nu trebuie sa depăşească valoarea maxima;
 13. 9. prevederea unei trepte de control final al dozei sau al produsilor secundari.
 14. c) eficienta celorlalte trepte de tratare;
 15. d) tipul de apa şi protecţia sanitară a acesteia, conţinutul de substanţe organice şi compuşi ai azotului, care pot reactiona cu reactivul, marind consumul;
 16. e) costul dezinfectarii în condiţiile asigurării cerinţelor normate de livrare a apei nu trebuie afectat de preluarea, în treapta de dezinfecţie, a sarcinilor ce trebuie şi pot fi realizate în alte trepte de tratare.

SECŢIUNEA a 4-a  – Transportul apei potabile şi/sau industriale

 

ART. 81

Conductele ce transporta apa trebuie sa îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 1. a) sa asigure debitul proiectat de apa în secţiunea respectiva;
 2. b) sa fie etanse, pentru eficienta functionarii şi protecţia spaţiului invecinat;
 3. c) sa reziste la toate presiunile de lucru din secţiunea respectiva;
 4. d) sa păstreze calitatea apei transportate.

ART. 82

La aductiuni se vor realiza amenajările constructive şi dotările cu echipamentele adecvate pentru măsurarea şi înregistrarea debitelor, măsurarea presiunilor şi a sistemului de control şi colectare a datelor utilizând un sistem de control şi achiziţie de date (SCADA).

ART. 83

83.1. În lipsa aparatelor de măsura, determinarea capacităţii de transport a aductiunii se face prin calcul.

83.2. Determinarea capacităţii aductiunii prin calcul se face prin stabilirea unor tronsoane de aductiune care:

 1. a) au acelaşi diametru;
 2. b) se poate măsura presiunea la capetele tronsoanelor;
 3. c) se cunoaşte cota topografica a capetelor tronsoanelor;
 4. d) nu sunt prevăzute legături pentru alimentarea altor utilizatori.

83.3. Dacă se cunoaşte diametrul conductei, distanta între doua secţiuni, cotele piezometrice ale secţiunilor de capăt, se poate calcula debitul folosind o relatie matematica precizată în literatura de specialitate sau pusă la dispoziţie de fabricantii conductelor.

ART. 84

În cazul în care aductiunea nu are în dotare un echipament de măsurare pentru presiune sau pentru debit şi nu sunt prevăzute nici amenajările constructive pentru instalarea lor, determinarea debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor, asigurându-se o precizie relativ buna.

ART. 85

Testarea rezistentei conductei la presiune se face după metodologia data în proiect, iar în lipsa acesteia se recomanda folosirea prescripţiilor din SR EN 805:2000.

ART. 86

86.1. Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate cel puţin săptămânal.

86.2. Inspecţia va fi facuta, de regula, de acelaşi personal, pentru a se obisnui cu detaliile şi a putea sesiza diferenţele de la un control la altul. Rezultatul inspecţiei se consemnează într-o fişa de inspecţie al carei conţinut va fi stabilit în cadrul procedurilor proprii. Ele stau la baza:

 1. a) întocmirii planului de întreţinere şi a executării lucrărilor necesare;
 2. b) executării lucrărilor de reparatie, dacă este cazul;
 3. c) avertizarii populaţiei dacă aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apa (oprirea apei, restrictii de furnizare) sau de calitatea acesteia (măsuri de dezinfectare suplimentară) etc.;
 4. d) luarea măsurilor asupra interventiilor neautorizate în zona de protecţie sanitară.

86.3. În timpul inspecţiei se verifica:

 1. a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de funcţionare, prezenta apei în cămin, anunţându-se echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin şi eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei etc.;
 2. b) supratraversarile: starea structurii de rezistenta, tendinta raului de erodare a malurilor, suprafeţelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea caii de acces, starea termoizolatiei/hidroizolatiei etc.;
 3. c) starea suprafeţei de teren asigurata ca zona de protecţie sanitară: depozite de deşeuri necontrolate, folosirea substanţelor nepermise, utilizarea apei în mod fraudulos, existenta mijloacelor de reperare a conductei, tendinta de lunecare a terenului etc.;
 4. d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea construcţiei, starea mecanismelor de lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, închiderea de protecţie etc.);
 5. e) starea altor mijloace de asigurare a functionarii;
 6. f) starea statiei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, dacă exista; în statie se va intra numai pe baza unei autorizaţii de acces emise în acest sens;
 7. g) verificarea stării mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apa în vederea controlului asupra calităţii. Probele de apa potabilă vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele vor fi centralizate şi, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calităţii apei, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 87

Când exista mijloace de măsurare a parametrilor de funcţionare, valorile acestora vor fi notate în fişa, iar persoana în a carei grija intra supravegherea tehnologică a sistemului va verifica dacă s-a redus capacitatea de transport, calitatea apei şi eventual va solicita cercetări mai amanuntite.

ART. 88

Pentru aductiunile lungi (15-150 km), se recomanda implicarea în supravegherea aductiunilor a unui personal angajat care sa locuiască în zona pentru a evita deplasarile lungi; în caz contrar, vor fi puse la dispoziţie mijloace de transport. în cazuri speciale vor fi prevăzute cantoane de exploatare şi personal permanent.

ART. 89

Lucrările de întreţinere la aductiuni se fac punctual, ca urmare a rezultatului inspecţiei sau după un plan anual de întreţinere, astfel:

 1. a) se verifica şi se corecteaza functionalitatea tuturor armaturilor, căminelor: semestrial;
 2. b) se curata şi se inierbeaza zonele de protecţie sanitară: anual;
 3. c) se etanseaza vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din cămine, supratraversari, elemente de semnalizare: anual;
 4. d) se verifica subtraversarile de drumuri naţionale şi cai ferate: săptămânal;
 5. e) se verifica stabilitatea pământului pe traseu şi eventualele tasari: lunar;
 6. f) se verifica pierderile de apa pe tronsoane;
 7. g) se detecteaza eventuale bransari neautorizate: lunar;
 8. h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aductiunii: anual;
 9. i) se spala tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltări biologice etc.): după caz.

ART. 90

Lucrările de aductiune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor fi inspectate şi se vor efectua lucrări de întreţinere, în special înaintea sezonului friguros şi după acesta; înainte, pentru curatare, eliminarea depunerilor, refacerea sistemului de protecţie, montarea elementelor de protecţie, şi după, pentru refacerea taluzurilor în urma efectului ghetii, verificarea modului de funcţionare, eliminarea vegetatiei care impiedica o buna curgere etc.

ART. 91

Pentru cunoaşterea performantelor functionale ale aductiunii şi reţelei, periodic, se va face verificarea presiunilor, a pierderilor de apa, iar în cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu personalul atestat.

ART. 92

92.1. În funcţie de întindere şi importanta, sistemul de transport al apei trebuie continuu supravegheat, pentru a asigura debitul sau debitul şi presiunea în secţiunea de control.

92.2. Aductiunea trebuie verificata prin debitul cu care alimentează rezervorul, masurandu-se local debitul şi presiunea în secţiunile de control, şi prin compararea valorilor obţinute cu valorile din schema generală de funcţionare a sistemului.

92.3. Pentru realizarea unui bilanţ al apei şi pentru a avea o evaluare generală a eficientei sistemului, se va determina mărimea pierderii de apa din sistem, prin măsurarea simultană a debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apa, pe tronsoane.

92.4. Pentru determinarea liniei piezometrice în lungul sistemului se vor face măsurători ale presiunii în secţiunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru punerea în evidenta a unor disfunctionalitati pe conducta de aductiune.

ART. 93

Pierderile de apa admisibile pentru o aductiune trebuie sa se situeze la valori sub 5% din cantitatea de apa intrata în sistem.

SECŢIUNEA a 5-a – Înmagazinarea apei

ART. 94

94.1. Construcţiile pentru inmagazinarea apei au, în principal, rolul de acumulare a apei pentru compensarea variatiilor orare de debit furnizat, rezerva pentru stingerea incendiilor şi alimentarea reţelei în situaţia unor indisponibilitati apărute la captare sau a conductei de aductiune.

94.2. În unele cazuri, construcţiile pentru inmagazinarea apei pot îndeplini şi funcţii de rupere a presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact între reactivi şi apa pentru realizarea unei dezinfectari în bune condiţii, inmagazinarea apei pentru spalatul filtrelor etc.

94.3. În cazul în care apa este inmagazinata şi stocata într-o construcţie care cuprinde mai mult de un singur compartiment şi fiecare compartiment are intrare şi ieşire proprie, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic între ele, construcţia constituie rezervor de inmagazinare separat, iar în cazul în care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcţia constituie rezervor de inmagazinare individual.

ART. 95

95.1. În rezervorul de inmagazinare apa trebuie sa fie sanogena şi curata, sa fie lipsită de microorganisme, paraziti sau substanţe care, prin număr ori concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană şi sa îndeplinească cerinţele minime prevăzute în legislaţia în vigoare.

95.2. Apa potabilă este considerată sanogena şi curata dacă în proba prelevata la ieşirea din rezervorul de inmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli şi streptococi fecali sunt cele prevăzute în legislaţia specifica şi dacă rezultatele determinarilor pentru bacteriile coliforme arata absenta acestora în 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

ART. 96

96.1. Operatorul serviciului de alimentare cu apa trebuie sa asigure prelevarea şi analizarea saptamanala a unei probe de apa de la ieşirea din fiecare rezervor de inmagazinare în funcţiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, număr de colonii la 22 grade C şi la 37 grade C, turbiditate şi dezinfectantul rezidual.

96.2. Prelevarea şi analiza săptămânală a probelor la ieşirea din rezervoare se va realize conform Planului annual de monitorizare a calităţii apei potabile distribuite în aria de delegare, întocmit conform Legii calităţii apei potabile nr. 458/2002 modificată şi completată şi avizat de Autoritatea de Sănătate publică din aria de delegare. Parametrii de analiză sunt stabiliţi şi avizaţi de Autoritatea de Sănătate Publică prin acelaş Program de monitorizare.

ART. 97

Operatorul va lua măsurile necesare pentru asigurarea unui disponibil de apa potabilă inmagazinata care sa acopere minimul necesar pentru o perioada de 12 ore de întrerupere a prelucrării şi livrării în staţiile de tratare.

ART. 98

Rezervoarele de inmagazinare trebuie sa aibă posibilitatea de evacuare a apei de spalare şi sa aibă un sistem de acces pentru recoltarea de probe de apa.

ART. 99

Spalarea, curatarea şi dezinfectia rezervoarelor de inmagazinare sunt obligatorii şi trebuie realizate periodic şi ori de câte ori este necesar, iar materialele şi substantele de curatare şi dezinfecţie trebuie sa aibă aviz sanitar de folosire.

ART. 100

Rezervoarele de inmagazinare a apei vor fi exploatate şi întreţinute astfel încât sa nu permită contaminare din exterior.

ART. 101

Materialele de construcţie, inclusiv vopselele, substantele de impermeabilizare etc., a instalaţiilor de tratare a apei pentru potabilizare şi rezervoarele de inmagazinare a apei trebuie sa aibă aviz sanitar de folosire în acest scop.

ART. 102

Vana pentru rezerva intangibila de incendiu trebuie sa fie sigilată în poziţia închis şi se poate deschide numai la dispoziţia organelor de paza contra incendiilor.

ART. 103

Personalul de operare va urmări starea rezervoarelor de inmagazinare, izolatia termica, aerisirea, căile de acces, pierderile de apa etc. şi va consemna nivelul apei în rezervor, temperatura apei şi debitul vehiculat.

ART. 104

SC AQUACARAŞ SA va asigura protecţia calităţii apei în reţelele de apa, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de inmagazinare, şi o va certifica prin buletine de analiza a apei, efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sănătate publica abilitate. Efectuarea analizelor la sursa şi în reţele se va efectua, după luarea măsurilor de spalare şi dezinfecţie necesare, ori de câte ori intervin lucrări de inlaturare a avariilor.

SECŢIUNEA a 6-a – Distribuţia apei potabile şi/sau industriale

 

ART. 105

105.1. Autorităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Acvabanat trebuie sa asigure condiţiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare cu apa.

105.2. Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiţii contractuale şi cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare. Operatorul îşi rezervă dreptul de a verifica în baza sa de date dacă solicitantul apare ca debitor al societăţii şi de a refuza branşarea acestuia la sistemul public de apă până la plata debitului restant.

ART. 106

106.1. Delimitarea dintre reţeaua publica de alimentare cu apa şi reţeaua interioară de distribuţie aparţinând utilizatorului este căminul de bransament.

106.2. Părţile componente ale unui bransament sunt:

 1. a) o construcţie numita cămin de apometru (de bransament), plasata pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea bransamentului, fiind vizibila şi accesibila;
 2. b) priza de apa reprezentând punctul de racordare la reţeaua de distribuţie a apei;
 3. c) o conducta de bransament care se leagă la reţeaua publica de distribuţie;
 4. d) armatura (vana) de concesie;
 5. e) contorul de bransament care asigura măsurarea debitului de apa furnizată;
 6. f) armatura (vana) de închidere.

106.3. Delimitarea dintre reţeaua publica de distribuţie şi instalatia interioară a utilizatorului se face prin contorul de bransament, care este ultima componenta a reţelei publice de distribuţie.

106.4. Bransamentul pana la contor, inclusiv căminul de bransament şi contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.

106.5 Căminul de bransament se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate, de regula la 1-2 m în exteriorul acesteia.

106.6. Cutia de conexiune se amplasează pe faţada clădirii, în exteriorul proprietăţii, în domeniul public.

ART. 107

107.1. Toţi utilizatorii care au instalaţii de utilizare a apei vor avea acces de bransare la reţelele sistemului de alimentare cu apa în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.

107.2. Un utilizator trebuie sa aibă, de regula, un singur bransament de apa, mai multe bransamente admiţându-se în cazuri speciale.

ART. 108

108.1. Orice utilizator, persoană fizică sau juridică, care doreşte să beneficieze de  serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare furnizat de operator, trebuie să depună la sediul acestuia o cerere prin care să solicite branşarea / racordarea la serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare.

108.2. Persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea în incinte şi clădiri commune, indifferent de destinaţia acestora, au obligaţia să fie branşate la reţeaua de apă prin branşament individual contorizat. În  acest sens au obligaţia de a depune la operator cererea de branşare.

108.3. Cererea de branşare  va fi însoţită de următoarele documente:

 1. 1. actul de proprietate al imobilului care urmează să fie racordat, iar în cazuri speciale contractul de închiriere al imobilului pentru persoane juridice
 2. 2. actul de identitate al solicitantului, iar pentru persoane juridice certificatul de înmatriculare şi actul de identitate al reprezentantului persoanei juridice
 3. 3. fişă emisă de operator din care să reiasă că solicitantul nu este înregistrat ca rău platonic în evidenţele societăţii
 4. 4. planul de încadrare în zonă, scara 1:5000
 5. 5. planul de situaţie din care să reiasă vecinătăţile amplasamentului
 6. 6. alte documente solicitate de operator.

108.4. Cheltuielile de proiectare, avizare, execuţie, asistenţă tehnică, consultaţă, recepţie şi punere în funcţiune a branşamentelor sunt finanţate după cum urmează:

 1. a) Investiţii noi şi reabilitări/modernizări ce duc la scoaterea din funcţiune a reţelelor vechi:
 2. 1. pentru persoane fizice:

– branşamentul până la limita de departajare (contorul de branşament) este suportat de operator dacă au fost cuprinse surse de finanţare în bugetele autorităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Acvabanat

– de beneficiar în celelalte cazuri

 1. 2. pentru persoane juridice:

– de beneficiar pentru lucrări noi

– de operator pentru reabilitări, modernizări ce duc la scoaterea din funcţiune a reţelelor vechi dacă au fost prinse în programul de investiţii proprii, înlimita bugetului operatorului

 1. b) Branşarea noilor consumatori la reţelele existente – în toate cazurile, cheltuilile aferente pentru executarea branşamentului sunt suportate în întregime de beneficiar

108.5. Bransarea/racordarea tuturor utilizatorilor de apa, persoane fizice sau juridice, la reţelele de alimentare cu apa se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.

108.6. Eliberarea avizului se realizează în doua faze, şi anume:

 1. a) avizul de bransare de principiu, eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire – cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de bransare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat;
 2. b) avizul de bransare definitiv – prin care se insusesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie. Documentaţia anexată la cererea pentru avizul definitiv va conţine:
 3. 1. memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului pentru bransarea la reţeaua de alimentare cu apa;
 4. 2. scheme de montaj al conductelor de apa;
 5. 3. certificatul de urbanism;
 6. 4. planul de încadrare în zona, la scara de 1:500;
 7. 5. actul de proprietate sau o împuternicire data de proprietar;
 8. 6. planul reţelelor în incinta.

108.7. Sub condiţia conformării utilizatorului cu condiţiile impuse, Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaţiei complete. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei aceasta nu este completa, operatorul, în termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, în scris, completarea documentaţiei cu documentele care lipsesc, completand în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum şi data la care s-a depus documentaţia incompleta.

ART. 109

109.1. Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentari cu apa, inclusiv a branşamentelor de apa, se va face după obţinerea autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale, autorizaţie care va avea la baza avizul definitiv al operatorului.

109.2. Se admite montarea contoarelor de apa (apometre) şi în clădiri, în general în subsoluri, cu condiţia asigurării de către utilizator a securităţii în funcţionare şi a accesului operatorului, stabilindu-se în acest sens clauze contractuale care sa definească drepturile şi îndatoririle fiecărei părţi în aceasta situaţie.

109.3. Darea în funcţiune a bransamentului de apa se va face după recepţia acestora; la recepţie se vor efectua probele de presiune şi de etanseitate. Punerea în funcţiune se va face după încheierea contractului de furnizare/utilizare între operator şi utilizator în termenul prevăzut în contract.

109.4. Recepţia şi preluarea bransamentului ca mijloc fix se realizează conform legislaţiei în vigoare.

109.5. Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a bransamentului aparţinând sistemului, precum şi a caminului de bransament sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului.

109.6.Realizarea de bransamente la reţeaua de apă şi/sau la reţeau de canalizare, fără avizul operatorului este considerată clandestina şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cat şi pentru executantul lucrării. În urma depistării unor astfel de branşamente ilegale, acestea vor fi desfiinţate de către operator

109.7. Desfiinţarea branşamentului clandestin se va face în condiţiile legii, toate cheltuielile efectuate cu această ocazie cu obţinerea avizelor de către operator, efectuarea lucrărilor de desfiinţare fiind imputate utilizatorului clandestine. Utilizatorul clandestine va mai suporta şi plata consumului retroactiv pe 3 ani, calculat în baza Ordinului nr. 29/1993.

ART. 110

110.1. Cheltuielile pentru executarea bransamentului, inclusiv a caminului de apometru,  în alte cazuri decât cele prevăzute în art. 108 punctul 4, revin Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Acvabanat, conform regulilor stabilite prin contractul de delagare de gestiune. Execuţia lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar modalităţile de decont are vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii.

110.2. În cazuri bine justificate de către operator, dacă condiţiile tehnice nu permit alta soluţie, se poate admite racordarea mai multor utilizatori la acelaşi bransament, aceştia având cămine de bransament, amplasate conform art. 106 punctul 5, precum şi contoare separate montate în aceste cămine.

110.3. După recepţionare, lucrările publice de alimentare cu apă, inclusive branşamentele, se înscriu în evidenţa mijloacelor fixe, potrivit normelor legale în vigoare, ca proprietate a autorităţilor publice locale din oraşul în care a fost efectuată lucrarea, cu excepţia cazurilor în care sunt executate din surse proprii ale operatorului sau alte surse ale acestuia legal constituite, caz în care vor rămâne în proprietatea operatorului, în calitate de investitor, sub formă de bunuri de retur, până la recuperarea totală prin amortizare.

110.4. Operatorul poate să amâne deschiderea unui branşament, dacă instalaţiile interioare ale utilizatorului sunt susceptibile de a dăuna funcţionării normale a reţelei publice de distribuţie, ca urmare a execuţiei acestora fără proiect întocmit de persoană juridică autorizată, deschiderea branşamentului făcându-se după remedierea defecţiunilor indicate de operator.

110.5. Orice echipament aflat în proprietatea utilizatorului, care poate constitui un pericol pentru branşament, în special prin suprapresiune, trebuie să fie înlocuit iar proprietarul va lua măsurile de siguranţă ce se impugn. În caz contrar, pe bază de dovezi, operatorul îşi rezervă dreptul de a închide branşamentul respective.

110.6. Instalaţiile interioare ale utilizatorului nu trebuie să fie susceptibile – prin concepţie sau realizare – de a permite, cu ocazia fenomenelor de retur ale apei, poluarea reţelelor publice cu apă potabilă cu materii reziduale, nocive sau orice altă substanţă neadmisă de normativele de calitate în vigoare.

110.7. Utilizatorul este obligat ca la solicitarea operatorului să permită accesul acestuia pe proprietatea sa pentru verificarea instalaţiilor interioare pentru depistarea eventualelor efecte dăunătoare pe care acesta le-ar putea avea asupra distribuţiei apei sau în legătură cu conformarea la normele de igienă sau preîntâmpinare a poluării, ori de câte ori există indicii certe în acest sens.

ART. 111

Lucrările de întreţinere la reţeaua de distribuţie constau în:

 1. a) verificarea stării şi integritatea hidrantilor şi remedierea imediata a deficienţelor: capacele de protecţie, pierderea de apa, intervenţia neautorizata, blocarea hidrantilor, existenta inscriptiilor de marcaj, eventual starea de funcţionare prin deschiderea hidrantului pentru o perioada scurta de timp: săptămânal;
 2. b) verificarea stării căminelor de vane: existenta capacelor, starea capacelor de cămin şi înlocuirea imediata cu capace mai sigure, starea interioară a caminului (are apa, are deşeuri, are legături neautorizate, construcţia este intreaga, dacă scara nu este corodata, piesele metalice sunt vopsite etc.);
 3. c) verificarea căminelor de bransament: integritate, starea contorului de apa, funcţionarea şi eventual citirea contorului, prezenta apei în cămin (se anunta echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin şi eliminarea cauzelor care au provocat inundarea), tendintele de distrugere etc.;
 4. d) montarea indicatoarelor rutiere şi a celor luminoase de avertizare a pericolelor în zona în care capacele ce se găsesc pe calea rutiera sunt lipsa/defecte, după caz;
 5. e) verificarea ca după refacerea caii de circulaţie capacele sa fie la cota noii cai de rulare: săptămânal;
 6. f) curatarea căminelor, evacuarea apei, repararea caminului, vopsirea părţilor metalice;
 7. g) verificarea functionarii vanelor, vanelor de reglare a presiunii şi ventilelor de aerisire;
 8. h) controlul pierderilor de apa; integral, la cel puţin 2 ani pentru reţelele de distribuţie;
 9. i) depistarea branşamentelor fraudulos executate: semestrial;
 10. j) înlocuirea contoarelor de apa defecte, care funcţionează în afară clasei de precizie sau pentru verificarea metrologica periodică;
 11. k) asigurarea stării normale de funcţionare a nodurilor în care se preleveaza probe pentru urmărirea calităţii apei, de către personalul propriu sau de către organele sanitare: lunar;
 12. l) spalarea tronsoanelor unde viteza de curgere este mica, ca urmare a reducerii consumului: lunar sau la intervale ce se decid în funcţie de indicaţiile organelor sanitare de inspecţie, sau acolo unde se semnaleaza probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezenta bacteriilor etc.);
 13. m) verificarea debitului şi presiunii la bransamentul utilizatorului, în secţiuni caracteristice;
 14. n) aerisirea tronsoanelor cu defectiuni de funcţionare cunoscute; săptămânal.

ART. 112

Toate caracteristicile importante, de natura sa schimbe elementele de siguranta functionarii, vor fi sistematizate şi vor fi introduse în lista supravegherii prioritare sau chiar în cartea construcţiei.

ART. 113

Elementele constructive ale sistemului vor fi pozitionate fata de calea de circulaţie, în sistemul naţional de referinta şi vor fi pregătite pentru sistemul GIS.

ART. 114

114.1. În cazul capacelor căminelor, dacă denivelarea depăşeşte 1 cm, se trece la refacerea alinierii capacului.

114.2. O procedura similară se va aplica în cazul corectării cotelor cutiei de protecţie a capatului de sus al tijei de manevra a vanelor ingropate în pământ.

ART. 115

115.1. Atunci când instrucţiunile o prevăd, când organele sanitare decid sau după un accident care a avut implicaţii asupra calităţii apei, se face spalarea, spalarea şi dezinfectarea sau numai dezinfectarea unor tronsoane din reţea sau a întregii reţele.

115.2. Viteza apei utilizate la spalare trebuie sa fie de minimum 1,5 m/s.

115.3. Dezinfectarea se face cu apa clorata cu circa 30 mg Cl/m 3 care se introduce prin pompare printr-un hidrant pana se umple, pastrandu-se plină minimum 24 ore după care se goleste şi se spala minimum 1 ora cu apa pana când analiza de apa rezultată este buna, iar autoritatea sanitară da aviz de punere în funcţiune a circuitului.

115.4. Pentru siguranta, populaţia trebuie avertizata şi anunţată când la bransament apa nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate.

115.5. Spalarea şi dezinfectarea se începe cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date în funcţiune, iar personalul de intervenţie va fi instruit şi dotat cu masca de protecţie contra scaparilor de clor.

115.6. Cu ocazia spalarii se verifica şi etanseitatea vanelor, iar cele defecte se vor înlocui.

115.7. Calitatea apei potabile la robinetul utilizatorului este urmărită prin prelevarea şi analiza unui eşantion de probe din punctele stabilite în “ Programul annual de monitorizare a calităţii apei potabile” distribuită populaţiei din aria de delegare, întocmit conform Legii calităţii apei potabile nr. 48’58/2002, modificată şi completată

115.8. Punctele de prelevare vor fi stabilite annual, astfel încât toatălungimea reţelei să fie monitorizată prin prelevarea şi analiza de probe la intrarea, pe traseul şi la capătul reţelei. Astfel calitatea apei la robinetul utilizatorului va fi urmărită atât prin analiza probelor pentru punctele stabilite în Program cât şi a celor prelevate în urma intervenţiilor în reţea.

ART. 116

116.1.  Pierderile de apa în reţea se considera ca fiind normale dacă au valori sub 15% din cantitatea totală intrata în sistemul de distribuţie.

116.2.  Lucrările de reabilitare sau modernizare, după caz, se fac obligatoriu, în cazul în care pierderea generală de apa (de la captare la utilizator) este mai mare de 20%.

ART. 117

Reparaţiile se vor face în concordanta cu procedura de lucru în funcţie de:

 1. a) tipul de material;
 2. b) tehnica de lucru propusă şi stabilită prin procedura;
 3. c) timpul maxim posibil pentru oprirea apei;
 4. d) posibilităţile şi consecinţele izolarii tronsonului avariat;
 5. e) asigurarea cu apa a obiectivelor prioritare (spitale, şcoli, agenţi economici la care întreruperea apei poate fi grava);
 6. f) utilajele ce pot fi aduse pe amplasament depinzand de condiţiile meteorologice şi de starea vremii, de amplasament, de mărimea avariei etc.;
 7. g) existenta avizului Inspectoratului pentru situaţii de urgenta sau serviciului comunitar pentru situaţii de urgenta, inclusiv a organelor de poliţie, dacă se perturba traficul în zona;
 8. h) existenta unei autorizaţii de construire, conform prevederilor legale.

ART. 118

Cu ocazia oricărei reparaţii, tuburile de azbociment vor fi înlocuite obligatoriu, fiind interzisă repararea acestora sau menţinerea lor în circuit.

ART. 119

119.1. În caz de golire a conductei trebuie acordată o atentie sporită modului de evacuare a apei pentru a nu se produce vacuum pe conducta ceea ce poate face posibila aspirarea apei murdare din exteriorul acesteia şi apariţia pericolului unor îmbolnăviri la utilizator.

119.2. Pentru a evita formarea vacuumului, prima armatura care se deschide va fi hidrantul situat la cota cea mai inalta de pe traseul implicat, iar acesta va rămâne deschis pana la reumplerea conductei cu apa.

119.3. Dacă fenomenul de vacuum pe conducta se produce în mod curent pe un tronson oarecare atunci vor fi luate măsuri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca poziţie şi capacitate).

ART. 120

Hidrantii avariati trebuie înlocuiţi cu alţi hidranti incercati pe bancul de proba, întrucât produc o pierdere mare de apa. Pentru hidrantii montati pe artere, dar fără vana de izolare, se va analiza soluţia introducerii unei vane de izolare, chiar dacă este o vana amplasata direct în pământ.

ART. 121

121.1. În cadrul lucrărilor de reparaţii se poate include şi operaţiunea de introducere de vane speciale de control automat (limitare) a presiunii în reţea pentru reducerea presiunii în perioada de noapte, având drept scop reducerea pierderilor de apa din reţea.

121.2. Utilizarea metodei nu înlocuieşte soluţia de montare a pompelor cu turatie variabila.

ART. 122

Pentru realizarea branşamentelor noi se recomanda folosirea unui procedeu care sa permită realizarea acestuia fără oprirea apei în conducta.

ART. 123

Toate lucrările de reparaţii se vor încheia prin realizarea a doua operaţiuni:

 1. a) elaborarea unui document care sa cuprindă operaţiunile efectuate, acesta intrand în documentaţia tehnica a cărţii de construcţii la capitolul reţea sau aductiune, după caz;
 2. b) întocmirea unei calculatii a costurilor lucrării care va fi pastrata în documentaţia de referinta a tronsonului respectiv de reţea.

ART. 124

La termenul legal se verifica recipientul de hidrofor, fie ca este recipient de hidrofor propriu-zis sau recipient de combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru asigurarea amorsarii pompelor, repararea acestuia făcându-se în condiţiile stabilite de proiectant şi normele ISCIR.

ART. 125

125.1. Pentru realizarea unei exploatări eficiente a reţelei de distribuţie a apei, este necesară dezvoltarea unui sistem care sa permită transmiterea informaţiilor în timp real din sistem şi interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii sa fie reglati prin intermediul unui sistem de automatizare.

125.2. Principalele marimi controlate trebuie sa fie:

 1. a) starea de funcţionare/rezerva/avarie a pompelor;
 2. b) starea închis/deschis a vanelor;
 3. c) nivelul/volumul apei în rezervor;
 4. d) presiunea apei în reţeaua de distribuţie, în noduri reprezentative (noduri unde o variatie a presiunii se face cu o modificare importanta a debitului) etc.

ART. 126

126.1. Pentru eficientizarea activităţii, operatorul trebuie sa aibă un dispecerat prin care se va coordona intreaga activitate de operare şi va fi asigurata corelarea informaţiilor date de aparatele de măsura, cu lucrările de intervenţie în reţea şi cu sesizările făcute de utilizatori.

126.2. Dispecerul central trebuie sa fie asigurat cu un sistem de primire a informaţiilor, asistat de un program de calculator performant şi dublat de un sistem informatic ce poate asigura introducerea sistematica a datelor într-o baza de date, sa poată fi uşor exploatate pentru informaţii curente sau pentru realizarea de statistici trimestriale, anuale etc.

126.3. În cadrul dispeceratului trebuie sa se poată depista problemele legate de distribuţia apei, prin compararea datelor măsurate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioară de exploatare, realizandu-se un control mai riguros în zona, astfel încât sa se poată măsura volumul de apa cerut de utilizatori şi identifica zonele cu pierderi mari de apa.

ART. 127

127.1. Măsurarea debitelor pe reţeaua de distribuţie se poate face prin montarea pe conducta de plecare a apei din rezervor a unui debitmetru sau contor de apa, putându-se folosi un debitmetru portabil.

127.2. În lipsa contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ mare de timp, pentru a reduce influenta decalajelor între citirea contoarelor de bransament, dacă toate bransamentele sunt contorizate.

127.3. În toate cazurile trebuie sa se determine pierderile de apa pe reţele.

ART. 128

128.1. În cazul unor reţele mari, periodic, se fac studii specializate, prin care sa se determine comportarea reţelei fata de calitatea şi cantitatea de apa introdusă în reţea, precum şi stabilitatea biologica a apei în condiţii reale.

128.2. Rezultatele studiului vor fi folosite la luarea unei decizii privind reabilitarea reţelei, creşterea nivelului de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare în schema de tratare a apei sau creşterea calităţii apei introduse în reţea, concomitent cu reabilitarea reţelei.

ART. 129

Proba de presiune se va face după o metodologie similară cu cea utilizata la aductiuni.

ART. 130

Pentru eficientizarea activităţii de distribuţie a apei, se va da o atentie deosebita monitorizarii şi reducerii pierderilor de apa, mai ales în cazul utilizării unei surse de apa sarace, dacă solul este sensibil la inmuiere sau dacă apa este adusă cu un efort energetic mare (peste 0,5 kwh/mc).

ART. 131

La analizarea costurilor lucrărilor necesare reducerii pierderilor de apa se va face comparatia cu costul unui sistem paralel sau suplimentar celui existent, prin care sa fie adusă cantitatea de apa pierdută.

ART. 132

Strategia controlului pierderilor de apa se structureaza în următoarele etape:

 1. a) realizarea unui audit pentru stabilirea stadiului pierderilor;
 2. b) organizarea controlului şi analiza sistematica a pierderilor;
 3. c) dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor;
 4. d) organizarea sistemului de remediere a defectiunilor constatate;
 5. e) evaluarea continua şi controlarea efortului pentru estimarea pierderilor;
 6. f) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic şi economic pana la care remedierea defectiunilor trebuie facuta.

ART. 133

Prelucrarea sistematică a valorilor obţinute din controlul pierderii de apă se va concretize prin stabilirea de proceduri legate de:

 1. a) o mai bună estimare a costurilor de exploatare a reţelelor
 2. b) stabilirea unor valori raţionale asupra eficienţei reţelei
 3. c) valori de comparat cu realizări ale altor operatori
 4. d) stabilirea unor strategii de control a pierderilor de apă.

 

ART. 134

134.1. Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe bransamentul sau.

134.2. Montarea apometrelor se va face la toţi utilizatorii ca o obligaţie a operatorului, pe baza unui program de contorizare stabilit de autoritatea https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice localeprin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară.

134.3. Asigurarea sumelor necesare pentru finanţarea contorizarii la bransamentul utilizatorului, prevăzută la punctul 136.2., va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale asociaţiilor de dezvoltare comunitara, respectiv ale operatorilor, dacă contractul de delegare a gestiunii are prevăzută aceasta investiţie, indiferent de forma de organizare a operatorilor, de tipul de proprietate sau de modalitatea de gestiune adoptată.

134.4. Contravaloarea contoarelor de apa montate de utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv contravaloarea montajului acestora, se decontează de operatori pe baza documentelor justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face în limita fondurilor cu aceasta destinaţie, prevăzute în bugetele locale sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitara, aprobate potrivit legii, şi transferate operatorilor, respectiv în bugetele operatorilor, potrivit programelor de investiţii stabilite pe baza contractelor de delegare a gestiunii. Pana la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăşi consumul stabilit în regim pausal.

134.5. Cantităţile efective de apa furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de bransament.

134.6. Pentru utilizatorii care nu poseda aparate de măsura, pana la montarea acestora, conform prevederilor de la punctului 136.2., stabilirea consumului se face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apa în sistem pausal.

134.7 Debitele de apa industriala se stabilesc numai pe baza înregistrării aparatelor de măsurare sau a metodelor de determinare a consumurilor, stabilite de comun acord în contractul de furnizare/prestare.

CAPITOLUL V – SERVICIUL DE CANALIZARE

SECŢIUNEA 1 – Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori

ART. 135

135.1. Autorităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Acvabanat trebuie sa asigure condiţiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare.

135.2. Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiţii contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare.

ART. 136

136.1 Delimitarea dintre reţeaua publica de canalizare şi instalatia interioară de canalizare aparţinând utilizatorului este căminul de racord.

136.2. Părţile componente ale unui racord sunt:

 1. a) o construcţie numita cămin de racord, plasata pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea racordului, fiind vizibila şi accesibila;
 2. b) un dispozitiv tip sifon, instalat în cămin cu rolul de a garanta securitatea reţelei şi care permite totodată racordarea la reţeaua de canalizare aparţinând utilizatorului;
 3. c) o conducta de racordare, situata între căminul de racord şi reţeaua publica de canalizare;
 4. d) un dispozitiv de legatura, realizat conform normelor tehnice în vigoare, permitand legarea conductei de racordare la canalul de serviciu.

136.3. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, aparţine reţelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia.

ART. 137

137.1. Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a reţelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reţeaua de canalizare.

137.2. Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizare, în vederea evacuarii apelor provenite din reţelele interioare de alimentare cu apa şi de canalizare în cazul unor defectiuni, se vor monta de către utilizatori vane şi clapete contra refularii.

137.3. Căminul de racord se amplaseaza astfel:

 1. a) la 1-2 m fata de clădire, la imobilele fără curte şi fără împrejmuire;
 2. b) imediat după căminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite în terenuri sensibile de umezire (macroporice);
 3. c) la 1-2 m de împrejmuire, în curtea imobilelor cu incinta închisă;
 4. d) la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre clădire şi canalul public este mai mica de 3 m.

ART. 138

Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor este permisă numai dacă prin aceasta:

 1. a) nu se degradeaza construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare şi ale statiilor de epurare;
 2. b) nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturari;
 3. c) nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare;
 4. d) nu se perturba procesele de epurare din staţiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora;
 5. e) nu se creează pericol de explozie;
 6. f) nu afectează calitatea apelor uzate şi meteorice din sistemul de canalizare.

ART. 139

Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului şi numai a următoarelor categorii de ape uzate:

 1. a) ape uzate menajere;
 2. b) ape uzate industriale;
 3. c) ape uzate orăşeneşti;
 4. d) ape pluviale;
 5. e) ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zapezii.

ART. 140

140.1. Orice utilizator care doreşte sa fie racordat la sistemul de canalizare trebuie sa depună la operatorul serviciului de canalizare o cerere de racordare. Cererea va fi însoţită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zona la scara de 1:500 şi actul de proprietate sau o împuternicire data de proprietar.

140.2. La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuarii apelor uzate, utilizatorul va pune la dispoziţie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimari ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizarile localităţilor.

140.3. Persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea în incinte şi clădiri comune, indiferent de destinaţia acestora, au obligaţia de a se racorda la reţeaua de canalizare, prin racord individual cu cămin/punct de control pentru monitorizare apă uzată, acolo unde operatorul o cere. Această condiţie va fi menţionată în Avizul de principiu.

140.4. Cererea de racordare va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 108

140.5. La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuării apelor uzate, utilizatorul va pune la dispoziţie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizările ariei de delegare, prezentând buletine de analiză a compoziţiei şi cronograma debitelor de ape uzate.

140.6. Procedura de racordare la sistemul de canalizare va fi identică cu cea prevăzută la art. 108 pentru branşarea la reţeaua publică de apă.

ART. 141

Pentru orice modificări privind debitul şi/sau calitatea apelor uzate, evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor de către operatorii economici, ca urmare a extinderii capacităţilor de producţie, a modificării tehnologiilor de fabricaţie sau a altor cauze, utilizatorul are obligaţia de a cere un nou aviz de racordare, de a obţine avizul inspectoratului de sănătate publica şi avizul de gospodărire a apelor, iar operatorul are obligaţia sa modifice contractul de furnizare.

ART. 142

142.1. Pentru cheltuielile privind executarea racordurilor la utilizator se aplică prevederile art. 108, punctual 6, iar în alte cazuri de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Acvabanat. Execuţia lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar modalităţilor de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii.

142.2. Legatura realizată între căminul de racordare şi reţeaua de canalizare interioară a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este în sarcina exclusiva a utilizatorului. Canalizarea şi lucrările de racord trebuie sa fie executate în condiţii de etanseitate.

ART. 143

În vederea eliberării avizului de racordare, operatorul:

 1. a) va analiza cantităţile şi incarcarile cu impurificatori ale apelor uzate, prognozate a fi evacuate de utilizator, în corelatie cu capacitatea reţelelor de canalizare existente în zona de amplasament şi a instalaţiilor de epurare aferente, pe tipuri de apa uzata;
 2. b) va decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, dacă reţeaua/reţelele de canalizare şi instalaţiile de epurare au capacitatea de preluare necesară noilor condiţii, indicând amplasamentul căminelor de racord şi, dacă este necesar, necesitatea montarii unor staţii de preepurare;
 3. c) refuza emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate în sistemul de canalizare, amana emiterea sau limitarea provizorie a preluării debitelor, dacă execuţia racordului necesita realizarea unei redimensionari a reţelei de canalizare sau a instalaţiilor de epurare existente, în funcţie de strategia de dezvoltare a reţelelor sistemului de canalizare stabilită de autoritatea https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale;
 4. d) eliberează avizul de racordare definitiv, specificand:
 5. 1. debitele şi concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate, în secţiunea de control;
 6. 2. eventualele restrictii de evacuare în anumite ore sau situaţii;
 7. 3. măsuri de uniformizare a debitelor şi concentratiilor substanţelor poluante conţinute;
 8. 4. obligaţia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului de canalizare.

ART. 144

Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv de racordare în maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei aceasta nu este completa, operatorul, în termen de maximum 10 zile, va solicita în scris completarea documentaţiei cu documentele lipsa, completand în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum şi data la care s-a depus documentaţia incompleta.

ART. 145

145.1. Înainte de orice racordare la reţelele de canalizare, operatorul serviciului de canalizare va verifica conformarea execuţiei instalaţiilor interioare cu proiectul de realizare a acestor instalaţii de canalizare interioară ce a stat la baza avizului de racordare, astfel încât sa fie asigurate posibilitatea tehnica de racordare şi compatibilitatea celor doua reţele.

145.2. Este interzisă montarea oricărui dispozitiv sau oricărei instalaţii care poate permite pătrunderea apelor uzate în conducta de apa potabilă sau industriala, fie prin aspirare datorată fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune produsă în reţeaua de evacuare.

ART. 146

146.1. Pentru controlul calităţii apelor deversate din surse punctiforme  în reţeaua de canalizare din aria de delegare, SC AQUACARAŞ SA va efectua monitorizarea de supraveghere a calităţii apelor evacuate de utilizatori conform programului de monitorizare. În funcţie de substanţele determinate şi de concentraţia acestora se impune  utilizatorilor de apă, frecvenţaşi numărul indicatorilor monitorizaţi şi ransmiterea rapoartelor de încercare emise de un laborator autorizat/acreditat. Monitorizarea de supraveghere este realizat de Laboratorul Central al operatorului.

146.2. Buletinele de analiza vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.

146.3. Pentru stabilirea calităţii apelor deversate din surse difuze în reţeaua de canalizare din aria de delegare, monitorizarea se realizează în funcţie de substanţa identificată şi concentraţia acesteia. După identificarea substanţei poluante se vor lua măsuri pentru depistarea sursei de poluare.

146.4. Monitorizarea calităţii apei deversate în reţeaua de canalizare pluvială se efectuează conform programului de monitorizare  emis de operator conform prevederilor legale. În cazul depistării de substanţe şi concentraţii car edepăşesc limitele prevăzute de HG nr. 188/2002 cu modificările şi completările ulterioare, operatorul va percepe penalităţi şi tarife suplimentare şi va anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului pentru a se lua măsurile ce se impun.

ART. 147

147.1. După recepţionare, racordurile se înscriu, în cinformitate cu prvederile legale în vigoare, în evidenţa mijloacelor fixe, ca proprietate a autorităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale, membre ale ADI, pe raza căruia s-a efectuat racordul, cu excepţia cazurilor în care racordurile sunt executate din sursele proprii ale operatorului şi/sau alte surse legal constituite de către acesta, caz în care se evidenţiază şi rămân în proprietatea operatorului investitor, sub forma bunurilor de retur, până la recuperarea totală prin amortizare.

147.2. Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a racordurilor aparţinând sistemului, precum şi a caminului de racordare sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului.

147.3. În cazul în care apar unele deteriorări ale reţelelor, inclusiv cu efecte asupra terţilor, şi se dovedeşte ca acestea se datorează neglijentei sau imprudentei din partea unui utilizator, costurile interventiilor operatorului serviciului pentru remedierea situaţiei sunt în sarcina utilizatorului vinovat, care este răspunzător de daunele provocate.

ART. 148

Apele uzate provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală şi veterinara, de la unităţile de ecarisare, precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care, prin specificul activităţii lor, produc contaminare cu agenţi patogeni (microbi, virusuri, oua de paraziti) pot fi evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor numai cu respectarea următoarelor măsuri, certificate periodic prin buletine de analiza, eliberate de către inspectoratele de sănătate publica teritoriale, ce vor fi comunicate operatorilor care au în https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrare şi exploatare reţeaua de canalizare şi statia de epurare a localităţii:

 1. a) la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice realizarea măsurilor de dezinfecţie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislaţiei sanitare în vigoare;
 2. b) la laboratoarele institutelor care lucrează cu produse patologice şi la celelalte unităţi menţionate, realizarea măsurilor de dezinfecţie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislaţiei sanitare în vigoare.

ART. 149

Utilizatorul este obligat sa respecte toate normele şi normativele în vigoare cu privire la condiţiile şi calitatea apelor uzate. În acest sens, utilizatorul nu poate deversa în reţeaua de canalizare ape uzate care în secţiunea de control conţin:

 1. a) materii în suspensie ale căror cantitate, mărime şi natura constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoacă depuneri sau stanjenesc curgerea normală;
 2. b) substanţe cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate reţelele de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi;
 3. c) substanţe de orice natura care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidala sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normală a canalelor şi statiilor de epurare a apelor uzate sau care, împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive;
 4. d) substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a statiei de epurare;
 5. e) substanţe cu grad ridicat de periculozitate;
 6. f) substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care sa contribuie la poluarea mediului înconjurător;
 7. g) substanţe colorante ale căror cantităţi şi natura, în condiţiile diluarii realizate în reţeaua de canalizare şi în statia de epurare, determina modificarea culorii apei din resursele de apa în care se evacueaza apele epurate;
 8. h) substanţe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului;
 9. i) substanţe organice greu biodegradabile, în cantităţi ce pot influenta negativ procesul de epurare a treptei biologice.

ART. 150

150.1. În cazul în care pe toată raza ariei de delegare exista un sistem public de canalizare, toţi utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu bransament propriu, au obligaţia de a deversa apele uzate provenite din activităţile specifice fiecărui tip de utilizator numai în reţeaua de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

150.2. Utilizatorii care se alimentează cu apa din reţeaua de distribuţie sau din surse proprii şi care sunt amplasati în zone unde nu exista reţele de canalizare au obligaţia dotării cu bazine etanse vidanjabile sau cu statie de epurare compacta locală, construite şi exploatate în condiţiile impuse de autorităţile de mediu şi gospodărire a apelor competente. Vidanjarea şi evacuarea apelor uzate provenite din astfel de fose se poate realiza fie de către operatorul serviciului de canalizare, fie de către alţi agenţi economici autorizaţi, care au obţinut în prealabil avizul operatorului privind locul şi condiţiile tehnice de descărcare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.

150.3. Vidanjarea este interzisă în zonele în care exista realizat un sistem public de canalizare, dacă operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul sau de preluare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi s-a angajat ca va realiza racordul.

150.4. Utilizatorii din categoria persoanelor juridice, care deversează ape uzate industriale, vor trebui, dacă operatorul serviciului o cere, să fie dotaţi cu 3 (trei) tipuri de racorduri distincte:

 1. a) un record pentru ape menajere;
 2. b) un record pentru ape industriale;
 3. c) un record pentru ape pluviale.

150.5. Fiecare dintre primele două tipuri de racorduri, respective racordul comun, dacă s-a convenit astfel, va trebui să fie dotat cu un cămin, care constituie secţiunea de măsură, pentru a se putea efectua prelevări de probe, în vederea stabilirii calităţii apei uzate debuşate în reţeaua publică de canalizare.

150.6. Un dispozitiv de obturare, permiţând separarea reţelei publice de utilizatorul industrial, poate fi plasat din iniţiativa operatorului pe racordul de ape uzate industriale şi/sau racordul comun de ape uzate industriale şi menajere.

ART. 151

151.1. Utilizatorii din categoria operatorilor economici au obligaţia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel încât la deversarea în reţeaua de canalizare sa respecte indicatorii consemnati în avizul de racordare.

151.2. În cazul în care apele uzate depăşesc incarcarile avizate de operator sau de organele de gospodărire a apelor competente, se vor lua măsuri imediate de încadrare în aceste avize, cu plata, în sarcina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare, precum şi a valorii eventualelor pagube produse atât operatorului, cat şi terţilor.

151.3. Operatorul poate efectua în secţiunea de măsura prelevări de probe şi controale în prezenta utilizatorului, în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate deversate în reţeaua de canalizare au calităţile stabilite în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare sau avizele operatorului ori autorităţilor de gospodărire a apelor competente.

151.4. Proba prelevata din secţiunea de măsura va fi reprezentativa şi suficienta cantitativ, astfel încât sa poată fi supusă analizelor fizico-chimice şi biologico-bacteriologice, astfel:

 1. a) o treime va fi analizata prin grija operatorului;
 2. b) o treime prin grija utilizatorului;
 3. c) o treime va fi sigilată atât de operator, cat şi de utilizator, constituind proba-martor, şi va fi pastrata de una dintre cele doua părţi în astfel de condiţii încât sa permită conservarea caracteristicilor din momentul prelevarii. Analiza acestei probe, efectuată de un laborator autorizat, agreat de ambele părţi, este opozabilă analizelor efectuate de oricare dintre cele doua părţi.

ART. 152

152.1. Determinarea debitelor transportate de canalizare se face în mod curent numai în secţiunea finala a colectorului principal, la intrarea în statia de epurare, pentru cunoaşterea debitului introdus în statie.

152.2. Pentru cunoaşterea capacităţii reale de transport şi depistarea acelor tronsoane la care viteza de autocuratare nu este asigurata, se va determina debitul de apa uzata fără contoare, masurand viteza şi secţiunea de curgere a apei uzate sau utilizând grafice de calcul care ţin cont de:

 1. a) panta colectorului între cămine succesive;
 2. b) nivelul apei în cămine;
 3. c) diametrul colectorului.

ART. 153

În vederea depistarii zonelor în care apar infiltratii în cantităţi mari ale apei din sol se vor efectua analize ale apei uzate în cămine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen (CBO(5)).

ART. 154

Pentru cunoaşterea debitelor în colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de control pe care se fac măsurători pentru determinarea relatiei dintre înălţimea apei în cămin/canal şi debitul transportat, care vor reprezenta valori de referinta, pentru aprecierea debitelor în timpul exploatării.

ART. 155

Proba de etanseitate se va face conform procedurii folosite la recepţia lucrării, indicandu-se şi valoarea pierderii admisibile de apa.

ART. 156

Operatorul va asigura supravegherea, cu frecventa stabilită în instrucţiunile tehnice, a colectoarelor canalizarii de către personal calificat, care va verifica periodic următoarele elemente constructive ale reţelei de canalizare:

 1. a) existenta şi înlocuirea capacelor la căminele care fac zgomot la trecerea vehiculelor;
 2. b) existenta gratarelor la gurile de scurgere;
 3. c) existenta denivelarilor, gropilor, santurilor pe traseul colectorului;
 4. d) existenta resturilor de pământ de pe strada, resturi care pot ajunge în canalizare;
 5. e) după fiecare ploaie, baltirea apei la rigola sau în dreptul gurii de scurgere, datorate infundarii sau pozitionarii prea sus a acesteia;
 6. f) funcţionarea deversoarelor;
 7. g) funcţionarea gurii de vărsare atât la canalizarea în sistem unitar, cat şi la reţeaua în sistem divizor;
 8. h) existenta mirosului neplacut, caracteristic fermentării namolului, lângă gurile de scurgere sau cămine;
 9. i) calitatea apelor uzate deversate în reţea de agenţii economici;
 10. j) prezenta vietuitoarelor în reţeaua de canalizare;
 11. k) funcţionarea statiilor de pompare.

ART. 157

O supraveghere atenta se face asupra colectoarelor prin:

 1. a) verificarea stării căminelor şi camerelor de intersectie;
 2. b) verificarea nivelului apei în căminele de intersectie;
 3. c) verificarea nivelului apei şi a stării căminelor pe colectoarele unde viteza de curgere este în general mica, sub viteza de autocuratare de 0,7 m/s;
 4. d) depistarea prezentei poluantilor cu efecte mari asupra reţelei: produse petroliere, produse toxice, agresive etc.;
 5. e) verificarea cantităţii şi calităţii apelor uzate în secţiunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din gura de vărsare în emisar.

ART. 158

Principalele lucrări de întreţinere ce trebuie executate sunt:

 1. a) verificarea şi înlocuirea capacelor de cămine şi a gratarelor la gurile de scurgere;
 2. b) corectarea cotei ramelor şi capacelor de la cămine ca urmare a îmbunătăţirii caii sau în urma tasarilor diferenţiate;
 3. c) spalarea colectoarelor;
 4. d) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat şi cimentat;
 5. e) scoaterea namolului depus în depozitele gurilor de scurgere;
 6. f) umplerea cu apa a gurilor de scurgere;
 7. g) curatarea bazinelor de retenţie;
 8. h) înlocuirea gratarelor prevăzute pe reţea;
 9. i) asigurarea căilor de acces la reţea şi la toate secţiunile de prelevare de probe;
 10. j) desfiinţarea sau aducerea în legalitate a lucrărilor ilegale de racordare.
 11. k) mentenanţa reţelei de canalizare se va face periodic.

ART. 159

159.1. Spalarea colectoarelor va începe din secţiunea amonte şi se continua pana la racordarea cu un colector mai mare, colector care nu este colmatat, verificand în prealabil, cu ajutorul echipamentelor specializate, dacă colectorul nu este rupt şi dacă nu intra pământul în acesta.

159.2. Dacă în colector, prin crapaturi sau rosturile de imbinare, au intrat rădăcinile pomilor existenţi în preajma colectorului, acestea se taie, în scopul deblocarii acestuia, urmând ca, prin decopertare, sa se taie rădăcinile şi din exterior şi sa fie refăcute imbinarile şi tuburile defecte.

159.3. În toate cazurile este recomandată inspecţia cu camera TV montata pe robot specializat, iar rezultatul vizualizarii va fi arhivat, după compararea cu rezultatele anterioare, constituind un moment de referinta pentru deciziile ulterioare.

ART. 160

160.1. Spalarea se va face de preferinta cu echipamente speciale de spălat, folosind jeturi de apa de mare viteza, 10-20 m/s, asigurata printr-o presiune de 80-120 bari în furtunul de transport, urmând ca tehnologia de curatare sa asigure condiţiile necesare astfel încât personalul de deservire sa nu între în contact direct cu apa murdara din colector.

160.2. Metoda de spalare cu jet este obligatorie la acele reţele la care, datorită construcţiei, căminele de inspecţie nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici şi servesc doar pentru inspecţia cu mijloace de televiziune în circuit închis.

ART. 161

O atentie specială va fi acordată subtraversarilor, sifonarii reţelei de canalizare, marcandu-se nivelul apei în căminul amonte, în perioada când funcţionarea este normală, la debitul maxim, şi va fi verificat acest nivel periodic săptămânal, iar dacă nivelul a crescut se va depista cauza.

ART. 162

Spalarea unui tronson important de canalizare poate începe după ce au fost luate măsuri adecvate la statia de epurare, care sa ţină cont de aportul mare de namol în apa uzata, care poate influenta nefavorabil procesul de epurare.

ART. 163

Gura de vărsare a apelor uzate în emisar trebuie controlată după fiecare debit mai mare decât debitul mediu al raului, verificandu-se:

 1. a) stabilitatea malurilor raului pe circa 100 m în aval şi 500 m în amonte;
 2. b) stabilitatea construcţiei gurii de vărsare;
 3. c) tendinta raului, la ape mici, de îndepărtare fata de gura de vărsare;
 4. d) tendinta raului de blocare a gurii de vărsare;
 5. e) tendinta de modificare a malului opus sub impactul curentului produs de apa evacuata din canalizare;
 6. f) tendinta raului de spalare a albiei lângă gura de vărsare, fiind necesară o consolidare adecvată, dacă este cazul.

ART. 164

Canalul de ocolire care reprezintă şi preaplinul statiei de pompare trebuie sa fie funcţional şi accesibil tot timpul.

ART. 165

Se va da o atentie deosebita comportării statiei de pompare pe durata ploilor ce depăşesc frecventa normală, asigurându-se accesul la statie în orice situaţie. Se va verifica funcţionarea preaplinului şi efectul punerii sub presiune a reţelei, în amonte.

ART. 166

166.1 Electropompele vor trebui sa aibă echipamente de măsura pentru parametrii de funcţionare, debit, presiune, curent şi tensiune de alimentare, putere absorbită etc.

166.2. Sunt aplicabile totodată prevederile art. 71 şi art. 72.

ART. 167

Gratarele vor fi curatate ori de câte ori este necesar, iar materialele colectate vor fi puse în saci şi evacuate.

ART. 168

Pentru lucrările efectuate este necesar ca:

 1. a) sa se lucreze numai cu personal calificat;
 2. b) personalul sa aibă echipament de protecţie şi de munca adecvat;
 3. c) sa fie asigurate condiţiile necesare de prevenire a accidentelor de munca;
 4. d) în cazul intervenţiei la colectoare în funcţiune, durata de intervenţie sa fie cat mai mica, utilizându-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp.

ART. 169

Lucrările de remediere a căminelor constau în principal din:

 1. a) reasezarea corecta a capacelor căminelor;
 2. b) înlocuirea capacelor sparte/furate şi a gratarelor la gurile de scurgere;
 3. c) repararea scarilor de acces în cămine;
 4. d) repararea lucrărilor la bazinele de retenţie;
 5. e) întreţinerea sistemului de măsurare permanenta a debitelor.

ART. 170

170.1. Racordarea de noi utilizatori la reţea se face numai de către personalul autorizat, după un proiect aprobat de operator, respectând prevederile art. 139, 142, 145 şi 149.

170.2. Pentru executarea unor astfel de lucrări, agenţii economici, alţii decât operatorul serviciului, trebuie sa fie autorizaţi şi vor lucra sub supravegherea personalului operatorului.

170.3. Racordarea poate fi efectuată în unul dintre următoarele moduri:

 1. a) utilizând căminul de vizitare atunci când noul racord este amplasat la o cota ridicată, iar curgerea se asigura gravitational sau, când racordul este la cota joasa, se va asigura pomparea apei;
 2. b) prin realizarea unui cămin nou pe canalul de serviciu.

ART. 171

Pentru subtraversarea cursurilor de apa sau alte subtraversari, sifonul de canalizare va avea realizată o posibilitate de spalare. Se va verifica nivelul apei în căminul amonte şi, în momentul în care cota acestuia este mai mare decât este normal, se efectuează spalarea sau/şi curatarea mecanică. La fiecare viitura pe rau se verifica starea subtraversarii.

ART. 172

172.1. În general, repararea colectoarelor se realizează prin săpătura deschisă cu oprirea apei şi deversarea ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din căminul amonte.

172.2. Se interzice transportul apei uzate direct prin rigola strazii, luându-se toate măsurile de prevenire a accidentelor atât pentru lucrătorii proprii, cat şi pentru participanţii la trafic.

172.3. Lucrările se fac fără întrerupere pana la terminare, chiar dacă se lucrează în schimburi succesive, în zile de sărbătoare etc.

172.4. După reparaţiile care implica accesul la tubulatura trebuie facuta o proba de etanseitate, folosindu-se apa din tub prin blocarea secţiunii aval şi umplerea caminului amonte sau a caminului aval pana la nivelul strazii, având grija ca presiunea maxima sa nu depăşească 5 mca, iar apa uzata sa nu ajungă pe carosabil.

175.5. La tronsoane mici se va aduce apa curata pentru a evita lucrul în condiţii grele.

ART. 173

Toate lucrările de refacere a reţelei de canalizare vor fi trecute în cartea construcţiei, intocmindu-se, dacă este cazul, noi proceduri de lucru, atestate şi aprobate.

ART. 174

174.1. Cantitatea procentuală de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici, faţă de cantitatea de apă potabilă furnizată şi înregistrată pe contoare sau în sistem pauşal este stabilită astfel:

– apă rece pentru apă caldă – 100% din apa facturată;

– apă rece potabilizată – 100% din apa facturată;

174.1.1.Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de consumatori se consideră a fi egală cu cantitatea de apă consumată.

174.2. Utilizatorii – persoane fizice – care se alimentează din surse proprii au obligaţia montării la sursă, pe cheltuiala lor, a unui contor de apă de tipul celor agreate de operator.Cantitatea de apă uzată evacuată în reţeaua publică de canalizare de către utilizatorii care se alimentează din surse proprii este de 100% din volumul înregistrat de contorul montat la sursa proprie.

174.3. Pentru utilizatorii – persoane fizice şi juridice – din zonele în care nu există reţea de canalizare publică şi nu deţin mijloace proprii de colectare a apelor uzate (fose etaşe vidanjabile, fără supraplin etc.) cantitatea de apă uzată va fi de 100% din cantitatea de apă rece potabilizată facturată.

174.4. Utilizatorii – persoane juridice – la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să nu rămână înglobată în produsul finit, cantitatea procentuală de apă uzată evacuată este de 100% din apa facturată.

174.5. Utilizatorii – persoane juridice – la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit se va stabilii pe baza citirii contoarelor montate pe reţeaua de canalizare. Montarea aparatelor de măsură pe evacuare se face cu avizul operatorului, pe cheltuiala utilizatorului. Până la realizarea contorizării, cantitatea de apă evacuată va fi egală cu cantitatea livrată de operator şi/sau Agenţia Naţională Apele Române – Direcţia Apelor Banat SGA Caraş-Severin şi va fi stabilită pe baza documentelor justificative.

174.6. Utilizatorii – persoane juridice – care se alimentează din surse proprii au obligaţia montării la sursă, pe cheltuiala lor a aparatului de măsură de tipul/modelul agreat de operator, precum şi a unui aparat de măsură pe evacuare de tipul/modelul celor agreat de operator. Cantitatea de apă uzată evacuată în reţeaua publică de canalizare de către utilizatorii – persoane juridice care se alimentează din surse proprii este egală cu cantitatea de apă înregistrată de aparatul de măsură montat pe sursa proprie de alimentare.

174.7. Persoanele juridice vor achiziţiona şi monta instalaţii specifice de măsură a debitelor evacuate.

174.8. Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice multianuale de apă meteorică, stabilită conform normativelor în vigoare, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, astfel:

 1. a) pentru incintele construite 100%
 2. b) pentru incintele neconstruite 50%

174.8.1. Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua publică de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică stabilită territorial şi comunicată de ANM pentru luna anterioară emiterii facturii, cu uprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiacre utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846 1:2006

174.9. În cazurile enunţate mai sus, dacă utilizatorii refuză motarea aparatelor de măsură pentru determinarea cantităţii de apă uzată care trebuie facturată de operator, acesta îşi rezervă dreptul de a calcula cantitatea de apă uzată în sistemul pauşal.

SECŢIUNEA a 2-a  – Epurarea apelor uzate

 

ART. 175

Operatorul exploatează staţiile de tratare a apei potabile şi/sau instalaţiile de epurare existente în aria de delegare, şi  obligaţia sa realizeze urmărirea continua, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de funcţionare a acestora, sa păstreze registrele cu rezultatele analizelor şi sa pună aceste date la dispoziţia personalului împuternicit cu sarcini de inspecţie şi control.

ART. 176

Încărcarea cu poluanti a apelor uzate se exprima în locuitori echivalenti şi se calculează pe baza încărcării medii maxime saptamanale în CBO(5) intrat în statia de epurare în cursul unui an, exceptând situaţiile de fenomene hidrometeorologice neobisnuite, cum sunt precipitatiile abundente.

ART. 177

177.1.  Înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, apele uzate colectate în reţelele de canalizare vor fi supuse unei epurari corespunzătoare, în vederea conformarii cu prevederile legale.

177.2. Staţiile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât sa se asigure performanţe corespunzătoare în condiţiile climatice locale normale. La exploatarea statiilor de epurare se va tine seama de variatiile sezoniere ale încărcării cu poluanti.

ART. 178

Epurarea mecanică a apelor uzate trebuie sa asigure îndepărtarea prin procedee fizice, în special, a materiilor în suspensie, cat şi a celor nemiscibile cu apa, separabile gravitational, precum şi reţinerea parţială a substanţelor organice.

ART. 179

Treapta de epurare mecanică trebuie exploatată astfel încât sa se asigure, în funcţie de tehnologia utilizata:

 1. a) reţinerea materiilor în suspensie de dimensiuni mari, care se face în gratare, site, cominutoare etc.;
 2. b) reţinerea materiilor nemiscibile cu apa (grăsimi, produse petroliere), realizată în separatoare de grăsimi;
 3. c) sedimentarea materiilor în suspensie separabile prin decantare, care are loc în deznisipatoare, decantoare etc.;
 4. d) prelucrarea namolurilor.

ART. 180

Treapta mecanică a unei staţii de epurare este alcătuită, în principal, din:

 1. a) linia (sau fluxul) apei cu:
 2. 1. deversorul din amonte de statia de epurare;
 3. 2. gratar;
 4. 3. deznisipator;
 5. 4. dispozitive de măsura a debitelor de apa uzata şi de namol;
 6. 5. separator de grăsimi;
 7. 6. decantor primar;
 8. 7. conducte şi canale tehnologice de legatura;
 9. 8. conducta (sau canal) de evacuare a apelor uzate epurate în emisar;
 10. 9. gura de evacuare a apelor uzate epurate în emisar;
 11. b) linia (sau fluxul) namolului cu:
 12. 1. statie de pompare namol primar;
 13. 2. deshidratare naturala pe platforme (paturi) de uscare;
 14. c) construcţii şi instalaţii auxiliare cu:
 15. 1. pavilion tehnologic;
 16. 2. statie de suflante;
 17. 4. atelier mecanic;
 18. 6. drum de acces;
 19. 7. drumuri, alei şi platforme interioare;
 20. 8. împrejmuiri şi porţi;
 21. 9. instalaţii de alimentare cu energie electrica;
 22. 10. instalaţii electrice de forta, iluminat şi protecţie;
 23. 12. instalaţii de telefonie;
 24. 14. reţele electrice în incinta;
 25. 15. reţele de apa potabilă, pentru incendiu, de canalizare, gaze s.a.;

ART. 181

Instalaţiile de epurare mecanică a apelor uzate trebuie sa asigure, de regula, o eficienta de separare şi îndepărtarea principalelor substanţe poluante conţinute, astfel:

– 40-60% pentru materii în suspensie;

– 20-40% pentru CBO(5);

– 20-40% pentru fosfor total şi azot organic;

– 25-75% pentru bacteriile coliforme totale.

ART. 182

Pentru asigurarea unei funcţionari corespunzătoare a statiei de epurare, operatorul trebuie sa aibă o baza de date din care sa rezulte următoarele caracteristici fizico-chimice:

 1. a) pentru apa:
 2. 1. temperatura;
 3. 2. pH-ul;
 4. 3. materii totale în suspensie;
 5. 4. curbe de sedimentare;
 6. 5. reziduu total, din care: reziduu fix;
 7. 6. consum biochimic de oxigen [CBO(5)];
 8. 7. azotul amoniacal;
 9. 8. azotiti;
 10. 9. azotati;
 11. 10. fenoli;
 12. 11. detergenti;

În condiţiile în care, în aria de delegare, echipamentele şi tehnologia staţiilor de epurare vor permite, parametrii tehnici înscrişi vor fi modificaţi prin act adiţional.

ART. 183

183.1. Corpurile plutitoare şi suspensiile grosiere (bucăţi de lemn, textile, plastic, pietre etc.), rezultate din curatarea materialelor reţinute pe gratare, se gestionează ca şi deşeurile municipale, fiind transportate, de către operatorul de salubrizare, în condiţiile prevăzute de regulamentul serviciului de salubrizare.

183.2. Retinerile pe gratare se depoziteaza temporar în containere închise; depozitarea nu trebuie sa dureze mai mult de o saptamana.

ART. 184

În timpul exploatării vor fi monitorizaţi indicatorii influentului, decantoare primare

ART. 185

Exploatarea şi întreţinerea statiilor de epurare se face numai de către personal calificat.

SECTIUNEA a 3-a – Evacuarea, tratarea şi depozitarea namolurilor provenite din staţiile de tratare a apei brute

ART. 186

În general, în staţiile de tratare a apelor potabile din aria de delegare, namolurile provin în proporţie de 65-70% din decantoare şi 15-20% de la spalarea filtrelor, restul fiind evacuarile depunerilor din denisipatoare.

ART. 187

Pentru stabilirea modului de utilizare a nămolurilor, operatorul trebuie să aibă o analiză completă a nămolurilor produse în staţiile respective, cu precizarea tuturor datelor relevante ca: volumul nămolului, cantitatea de substanţă uscată exprimată în unităţi de greutate, compoziţia nămolurilor, principalele substanţe ce îl compun, eventualele substanţe toxice, substanţe ce apar întâmplător în apă şi periodicitatea acestei prezenţe, puterea calorifică a nămolurilor (în vederea unei eventuale incinerări), proprietăţi fizice şi mecanice, efectele asupra solului, etc.

 

SECŢIUNEA a 4-a – Evacuarea, tratarea şi depozitarea namolurilor provenite din staţiile de tratare a apei uzate

 

ART. 188

188.1. Namolurile provin din apele uzate, impurificate cu materii în suspensie, cum sunt cele din industria miniera, chimica, metalurgica, industria uşoară, industria alimentara, precum şi cele provenind din apele uzate aferente canalizarii localităţilor urbane sau rurale.

188.2. Evacuarea în emisari a apelor uzate conţinând materii în suspensie, respectiv a namolurilor reţinute în diversele obiecte tehnologice din staţiile de epurare, este interzisă.

188.3. Namolurile provenite din epurarea apelor uzate se pot clasifica după:

 1. a) compozitia chimica în:
 2. 1. namol mineral, care conţine peste 50% substanţe minerale (exprimat în substanta uscata);
 3. 2. namol organic, care conţine peste 50% substanţe volatile (exprimat în substanta uscata);
 4. b) treapta de epurare a statiei din care provine în:
 5. 1. namol primar, rezultat din treapta de epurare mecanică;
 6. 2. namol secundar, rezultat din treapta de epurare biologica a apei;
 7. 3. namol stabilizat anaerob (rezultat din rezervoarele de fermentare a namolurilor) sau aerob (rezultat fie din procesul de epurare biologica avansată – respectiv nitrificare cu stabilizare, fie din stabilizatorul de namol, de pe linia namolului);
 8. c) provenienta apelor uzate în:
 9. 1. namolurile din epurarea apelor uzate menajere/orăşeneşti;
 10. 2. namolurile din epurarea apelor uzate industriale.

ART. 189

Pentru a asigura capacitatile necesare manipulării cantităţilor fluctuante de namol, operatorul va trebui sa ţină seama de următorii parametri:

 1. a) debitul mediu şi cel maxim de namol;
 2. b) capacitatea potenţiala de stocare a obiectelor tehnologice din componenta statiei de epurare care realizează prelucrarea namolului.

ART. 190

190.1. Pentru prelucrarea şi evacuarea namolurilor reţinute în staţiile de epurare, operatorul va asigura determinarea caracteristicilor în funcţie de sursa de provenienta, perioada de stationare în sistem, modalitatea de procesare luată în considerare etc.

190.2. Caracteristicile fizice ale namolurilor sunt:

 1. a) umiditatea;
 2. b) greutatea specifica;
 3. c) culoarea şi mirosul;
 4. d) filtrabilitatea;
 5. e) puterea calorica.

(3) Caracteristicile chimice sunt:

 1. a) pH-ul;
 2. b) materialele solide totale;
 3. c) fermentabilitatea;
 4. d) metalele grele;
 5. e) nutrientii.

ART. 191

Staţiile de pompare trebuie prevăzute şi cu o a doua sursa de energie, ce trebuie sa fie total independenta de prima şi sa asigure o energie continua în caz de avarie.

ART. 192

Pentru mărirea vitezei de evaporare namolul va fi supus unui proces de uscare astfel încât umiditatea rămasă după aplicarea metodelor de deshidratare mecanice convenţionale sa fie redusă în continuare.

ART. 193

În cazul în care namolul are componente care îl fac incompatibil cu utilizarea lui, acesta va fi transportat la depozitele de deşeuri periculoase sau se va neutraliza termic prin incinerare, în condiţiile stabilite de legislaţia aplicabilă.

ART. 194

194.1. În cazul în care concentratiile de metale grele şi alţi componenţi chimici ai namolului sunt sub valorile maxime admisibile stabilite de legislaţia în vigoare referitoare la utilizarea acestuia în agricultura, se poate aplica metoda compostarii ce reduce agenţii patogeni şi produce un material similar cu pământul natural.

194.2. Compostul poate fi folosit în agricultura pentru combaterea eroziunii solului, pentru îmbunătăţirea proprietăţilor solului şi pentru recultivarea acestuia.

ART. 195

Depozitarea namolului are următoarele funcţii: egalizarea debitelor, uniformizarea caracteristicilor namolului în vederea îmbunătăţirii proceselor de tratare din aval, ca stabilizarea, concentrarea şi deshidratarea, permitand alimentarea uniforma pentru intensificarea operaţiilor de concentrare şi deshidratare şi permit flexibilitatea şi optimizarea proceselor pentru concentrare şi deshidratare.

ART. 196

Namolul poate fi depozitat în construcţii (spaţii) special concepute din interiorul statiei de epurare (rezervoare de stocare a namolului, bazine de omogenizare, paturi de uscare, lagune) sau în interiorul obiectelor tehnologice ale statiei de epurare (în basa de colectare a namolului din interiorul decantorului primar sau a decantorului secundar, în bazinele de fermentare a namolului, în concentratoarele gravitationale, în bazinele de aerare, în decantoarele tip Imhoff) sau în afară statiei de epurare în depozite controlate, santuri, gropi, pe suprafata pământului etc., în funcţie de compozitia acestora.

ART. 197

197.1. Depozitarea se poate face pe o perioada scurta de timp, în bazinele de decantare sau în rezervoarele de concentrare a namolului. Astfel de depozite sunt folosite în mod limitat şi sunt folosite de obicei la staţiile de epurare mici unde timpul de depozitare poate varia de la câteva ore pana la 24 ore.

197.2. Depozitarea pe termen lung a materiilor solide poate fi realizată în procesele de stabilizare cu perioade lungi de retenţie, de exemplu, în cazul fermentării aerobe sau anaerobe sau în bazine separate, proiectate special pentru acest scop.

197.3. În instalaţiile mici, namolul este de obicei depozitat în decantoare şi în bazinele de fermentare. În cazurile în care depozitarea namolului are loc în bazine închise, trebuie asigurata ventilatia împreună cu tehnologiile de control corespunzător a mirosului, precum şi prevederea de sisteme de filtrare a gazelor.

ART. 198

198.1. Namolul deshidratat care nu se valorifica va fi transportat la depozitul de deşeuri de către operatorul de salubrizare.

198.2. Se interzice depozitarea în alte locuri fără existenta unui acord de mediu în acest sens.

198.3. Utilizarea namolurilor şi a altor tipuri de reziduuri ce provin de la epurarea apelor uzate orăşeneşti în agricultura se poate realiza cu condiţia respectării actelor normative în vigoare.

SECŢIUNEA a 5-a – Evacuarea apelor pluviale şi de suprafata din intravilanul localităţilor

 

ART. 199

Apele pluviale şi de suprafata din intravilanul localităţilor se pot evacua prin reţeaua de canalizare realizată în sistem unitar, divizor sau mixt, în funcţie de specificul localităţii.

ART. 200

200.1. În programele anuale de verificări, operatorul trebuie sa prevadă verificarea şi curatarea periodică a reţelei de canalizare.

200.2. Operatorul are obligaţia sa întreţină curate gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice şi stradale, scop în care va efectua verificări şi curatari periodice. În cazul ploilor torentiale operatorul va lua măsuri de intervenţie în locurile inundate.

200.3. În cazul în care se constata producerea sistematica de inundatii în anumite puncte ale reţelei de canalizare, operatorul împreună cu autorităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale vor lua măsuri de redimensionare a conductelor reţelei de canalizare, multiplicare şi/sau repozitionare a gurilor de scurgere-colectare.

ART. 201

201.1. Curatarea gurilor de scurgere, cu depozit şi sifon, guri de scurgere specifice reţelei în procedeu unitar, se face obligatoriu înaintea sezonului ploios şi după ploi puternice pentru a se putea depista care sunt gurile inactive.

201.2. În timpul operatiei de curatare, namolul îndepărtat manual nu se va depozita direct pe trotuar, ci în saci de plastic, care vor fi transportaţi la terminarea operatiei la statia de epurare a apelor uzate.

201.3. După curatarea mecanică, gura de scurgere se spala, cu apa din cisterna, pentru îndepărtarea urmelor de namol şi asigurarea umplerii gurii cu apa pentru realizarea închiderii hidraulice.

201.4. Personalul care face curatarea va aprecia dacă exista namol şi sub dispozitivul care asigura garda hidraulica iar dacă apa nu curge se va continua spalarea pana se sparge eventualul dop format.

201.5. În cazul spalarii mecanice, namolul aspirat de utilaj nu va fi deversat în reţeaua de canalizare prin gura de scurgere spalata şi nici printr-un cămin alăturat pentru a nu provoca accelerarea depunerilor pe colector.

201.6. După terminarea operaţiunii de spalare, gura de scurgere trebuie sa rămână plină cu apa, verificandu-se dacă nivelul rămas este comparabil cu nivelul normal de asigurare a închiderii hidraulice.

201.7. De regula, în ziua următoare se va face o inspecţie a gurilor de scurgere curatate verificandu-se, prin scoaterea gratarului, dacă apa a rămas la cota ce asigura închiderea hidraulica sau se simte prezenta mirosului caracteristic.

201.8. Gura de canalizare care nu are apa sau se simte un miros puternic de canalizare trebuie refăcută deoarece prezintă defectiuni constructive; nu este etansa, pierde apa, sau elementele ce asigura garda hidraulica sunt deteriorate.

ART. 202

În perioadele secetoase, în lipsa precipitatiilor pe o durata mai mare de doua săptămâni, trebuie refăcută garda hidraulica la gurile de scurgere care nu sunt amplasate pe strazile pe care se efectuează activitatea de udare şi stropire de către operatorul de salubrizare, începându-se cu strazile unde se ştie ca viteza apei este mica şi este mai accelerat procesul de depunere a suspensiilor şi începerea fermentării.

ART. 203

În cazul existenţei bazinelor de retenţie pentru preluarea debitelor de apa meteorica trebuie avute în vedere şi luate măsurile necesare pentru:

 1. a) împiedicarea sedimentarii suspensiilor;
 2. b) îndepărtarea depunerilor imediat după trecerea ploii şi golirea bazinului pentru ca acestea sa nu între în putrefactie;
 3. c) menţinerea în stare permanenta de funcţionare a sistemului de curatare, asigurându-se protecţia contra vandalismului;
 4. d) realizarea unei bune spalari şi dezinfectii pentru a impiedica răspândirea mirosului sau a diversilor vectori (muste, tantari etc.), care imprastie bacterii şi virusi ce pot afecta sănătatea populaţiei din zona;
 5. e) împiedicarea inghetarii apei din precipitatiile căzute iarna, în cazul scaderii temperaturii sub cea de inghet;
 6. f) trebuie adoptate măsuri contra tendintei de folosire a bazinelor de retenţie drept depozite de gunoi.

ART. 204

Principalele lucrări de întreţinere sunt:

 1. a) verificarea şi înlocuirea gratarelor gurilor de scurgere;
 2. b) scoaterea namolului depus în depozitele gurilor de scurgere;
 3. c) umplerea cu apa a gurilor de scurgere;
 4. d) curatarea bazinelor de retenţie.

ART. 205

205.1. Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice multianuale de apă meteorică, stabilită conform normativelor în vigoare, cu suprafeţe totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator astfel:

 1. a) pentru incinte construite – 100%
 2. b) pentru incinte neconstruite – 50%

sau

Cantitatea de apa meteorica preluată de reţeaua de canalizare se determina prin înmulţirea cantităţii specifice de apa meteorica, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006.

205.2. Nedeclararea corectă a suprafeţelor deţinute şi declarate de fiecare utilizator pe propria răspundere, constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor legale.

.

CAPITOLUL. VI  – INSTALAŢII/REŢELE INTERIOARE

DE ALIMENTARE CU APĂ

ART. 206

206.1. Instalatia interioară de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de după apometru (punctul de delimitare), în sensul de curgere a apei, pana la armatura de utilizare. Reţeaua interioară de alimentare cu apa aparţine, ca obligaţie de întreţinere şi reparatie, utilizatorului.

206.2. Instalaţiile interioare de apa şi de canalizare care deservesc 2 sau mai mulţi proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalaţii aparţinând părţilor comune ale condominiului şi intra ca obligaţie de întreţinere şi reparatie în sarcina tuturor proprietarilor condominiului.

206.3. Instalaţiile interioare de apa şi de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalaţii ce aparţin acestuia şi intra ca obligaţie de întreţinere şi reparatie în sarcina proprietarului respectiv.

206.4. Punctul de delimitare între instalaţiile aparţinând părţilor comune şi instalaţiile fiecărui proprietar al condominiului este teul de derivatie, respectiv cotul prin care se schimba direcţia de circulaţie a apei din verticala în orizontala, în cazul proprietarilor care au în proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuinţe.

ART. 207

În cazul în care lucrările de realizare a instalaţiilor/reţelelor interioare conduc la modificarea condiţiilor iniţiale de contractare, acestea se vor efectua după obţinerea acordului operatorului. Contravaloarea lucrărilor de modificare a bransamentului sau a racordului, realizate ca urmare a necesităţii realizării operatiei, se suporta de utilizator.

ART. 208

208.1. Se interzice executarea unor legături între instalaţiile interioare prin care se distribuie apa cu destinaţii diferite, precum şi cele între conductele de apa potabilă şi conducte de apa cu apa industriala.

208.2 Pentru nerespectarea prevederilor punctului 208.1. şi consecinţele rezultate din aceasta răspunzător este deţinătorul de instalaţii.

208.3. Utilizatorii care au în dotare instalaţii interioare ce folosesc apa din alte surse decât ale operatorului nu vor executa legături la reţeaua de distribuţie aparţinând sistemului de alimentare cu apa.

208.4. Se interzice legatura directa între conductele de aspiratie ale pompelor şi bransament.

ART. 209

209.1. Utilizatorul are obligaţia sa asigure funcţionarea normală a instalaţiei/reţelei interioare de alimentare cu apa; în acest sens va executa toate lucrările de întreţinere şi reparatie ce se impun în vederea unei exploatări optime.

209.2 Utilizatorul poate solicita operatorului consultanţa şi îndrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea stării tehnice a instalaţiilor, etanseitatii şi modului de utilizare a apei, în scopul evitării pierderilor şi utilizării rationale a acesteia.

ART. 210

210.1 Instalatia/reţeaua interioară de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseala şi de terasa), conducte orizontale de legatura, coloane, conducte orizontale de evacuare la căminul de racord, care reprezintă limita reţelei interioare (limita de proprietate).

210.2. Instalatia/reţeaua interioară de canalizare aparţine utilizatorului; operatorul nu are nicio obligaţie privind buna funcţionare a reţelei interioare de canalizare.

210.3. Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalaţii sanitare se va executa cu respectarea măsurilor speciale contra refularii din colector spre subsol (cu clapete, vane sau cu staţii de pompare a apelor uzate).

CAPITOLUL VII – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ŞI UTILIZATORILOR

ART. 211

211.1. Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare orice persoana fizica sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar sau cu drept de folosinta dat de proprietar, un imobil având bransament propriu de apa potabilă şi/sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe baza de contract de furnizare/prestare.

211.2. Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice care nu au bransament propriu de apa potabilă, respectiv racord propriu de canalizare, dacă exista condiţii tehnice pentru delimitarea/separarea instalaţiilor, pentru individualizarea consumurilor şi pentru încheierea, în nume propriu, a contractului de furnizare/prestare a serviciului.

211.3. Condiţiile tehnice vor fi stabilite de operator pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.

211.4. Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare sunt:

 1. a) operatori economici;
 2. b) instituţii publice;
 3. c) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari.

ART. 212

212.1. Funcţionarea sistemului de alimentare cu apa şi de canalizare trebuie sa fie continua, operatorul răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale sau condiţiile de menţinere a licenţei.

212.2. În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apa ale sursei în caz de seceta sau inghet, distribuţia apei se va face după un program propus de operator şi aprobat de autoritatea https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale, program ce va fi adus la cunostinta utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media, afişare la utilizator).

ART. 213

213.1. Pentru intervenţia rapida în caz de necesitate operatorul va face marcaje şi inscripţii pe clădirile de locuit, alte clădiri din apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezenta căminelor de vane şi a hidrantilor de incendiu.

213.2. Este interzisă blocarea accesului la căminele şi hidrantii reţelei pentru care s-au executat marcajele şi inscripţiile menţionate la punctual 213.1.

ART. 214

În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin în domeniul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare a localităţilor, operatorii trebuie sa asigure:

 1. a) producerea, transportul, inmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate;
 2. b) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de siguranta şi eficienta tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;
 3. c) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate;
 4. d) monitorizarea stricta a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, în concordanta cu normele igienico-sanitare în vigoare;
 5. e) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;
 6. f) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanenta funcţionare a sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare;
 7. g) contorizarea cantităţilor de apa produse, distribuite şi respectiv facturate;
 8. h) creşterea eficientei şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrica şi prin reproiectarea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;
 9. i) limitarea cantităţilor de apa potabilă distribuita prin reţelele de alimentare cu apa, utilizata în procesele industriale, şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia.
 10. j) refacerea locului unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la terminarea lucrării, ţinând cont de condiţiile meteorologice care nu trebuie sa afecteze calitatea acesteia. Imediat după remedierea unei avarii care a afectat pavajul în zona de intervenţie, operatorul va lua toate măsurile pentru asigurarea unor pavaje provizorii, care sa asigure reluarea circulaţiei pe portiunile afectate, iar aducerea pavajului la forma şi calitatea iniţială se va finaliza în aceleaşi condiţii. Pe toată perioada desfăşurării interventiilor şi pana la finalizarea pavajului definitiv, operatorul va asigura semnalizarea corespunzătoare atât din punct de vedere al execuţiei, cat şi din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.

ART. 215

215.1. Pe toată durata existenţei sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare, pentru executarea lucrărilor necesare întreţinerii şi exploatării sistemelor respective, operatorul are drept de servitute asupra proprietăţilor afectate de sistemul de alimentare cu apa şi de canalizare, realizandu-se cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestuia.

215.2. Dacă cu ocazia interventiilor pentru retehnologizari, reparaţii, revizii, avarii se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare, operatorii au obligaţia sa le plătească acestora despăgubiri, în condiţiile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească.

215.3. Operatorii au obligaţia sa ţină evidente distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte.

ART. 216

Operatorul are obligaţia:

 1. a) sa respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apa şi de canalizare;
 2. b) sa respecte prevederile prezentului regulament;
 3. c) sa ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defectiunilor apărute la instalaţiile sale, precum şi de inlaturare a consecinţelor şi pagubelor rezultate;
 4. d) sa presteze serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare la toţi utilizatorii cu care a încheiat contracte de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor;
 5. e) sa servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licenţiat;
 6. f) sa respecte indicatorii de performanta aprobaţi de autorităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale;
 7. g) sa furnizeze date despre prestarea serviciului autorităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale, precum şi A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea;
 8. h) sa aplice metode performanţe de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare;
 9. i) sa furnizeze apa potabilă şi industriala la parametrii de potabilitate impusi de actele normative în vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor şi a presiunii de serviciu, indiferent de poziţia utilizatorului în schema de funcţionare;
 10. j) sa asigure preluarea apelor uzate şi meteorice la sistemul de canalizare şi sa verifice calitatea acestora;
 11. k) sa întreţină şi sa verifice funcţionarea contoarelor de măsurare a cantităţilor de apa, în conformitate cu prescripţiile metrologice şi sa utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie unica de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizata;
 12. l) sa emita factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare cel mai târziu pana la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată;
 13. m) sa factureze cantităţile de apa furnizate şi serviciile de canalizare prestate la valorile măsurate prin intermediul contoarelor, aducând la cunostinta utilizatorului modificările de tarif;
 14. n) sa înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor, sa le verifice şi sa ia măsurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizările utilizatorilor operatorul va răspunde în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestora.

ART. 217

Operatorul de servicii din sistemul de alimentare cu apa şi de canalizare nu răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, în cazurile de forta majoră, precum şi în următoarele cazuri:

 1. a) ca urmare a lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizări, extinderi, devieri, bransari noi, schimbări de contoare, dacă operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizarii apei, specificand data şi intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. Anunţul de oprire a furnizarii apei, prin mass-media şi/sau afişare la utilizatori, după caz, în funcţie de numărul de utilizatori afectaţi trebuie făcut înainte, cu un număr de ore stabilit prin contract;
 2. b) în cazul ploilor torentiale care duc la depăşirea capacităţii proiectate de preluare la canalizare a debitelor, situaţie în care operatorul va face dovada depăşirii capacităţii.

ART. 218

Operatorul are următoarele:

 1. a) sa oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără sa isi asume răspunderea fata de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului de alimentare cu apa şi/sau de canalizare. În astfel de cazuri, operatorul are obligaţia de a anunta utilizatorii imediat de situaţia aparuta prin toate mijloacele ce le are la dispoziţie;
 2. b) sa restrictioneze alimentarea cu apa a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioada, cu înştiinţarea prealabilă, în cazul în care apar restrictionari justificate la sursa de apa sau la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului de alimentare cu apa sau de canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste restrictionari se pot face cu aprobarea autorităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale prin asociaţia de dezvoltare intercomunitară, cu excepţia cazurilor de forta majoră;
 3. c) sa încaseze contravaloarea serviciilor furnizate şi sa aplice penalităţile legale;
 4. d) sa intrerupa sau sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa, în condiţiile legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii care nu şi-au achitat facturile pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plata a facturii sau care nu respecta clauzele contractuale. Aceleaşi măsuri, inclusiv desfiinţarea branşamentelor/racordurilor, se pot lua fata de utilizatorii clandestini, dacă aceştia nu au îndeplinit condiţiile impuse de operatori pentru intrarea în legalitate.
 5. e) să încaseze tarif suplimentar şi penalităţi cuantificate conform normativelor lgale în vigoare, utilizate de Autoritatea Naţională Apele Române, să încaseze penalităţi şi tariff suplimentar în cazul în care utilizatorii deversează ape uzate a căror indicatori nu se încadrează în limitele maxime prevăzute în Contracul de prestare/furnizare şi/sau Acordul de racordare;
 6. f) să verifice existenţa instalaţiilor de preepurare, epurare şi/sau a bazinelor etanşe vidanjabile şi dacă acestea sunt executate conform normelor în vigoare, cu anunţarea prealabilă a utilizatorului
 7. g) să stabilească debitele şi concentraţiile maxime admise ale poluanţilor conţinuţi de apele uzate vidanjate şi / sau deversate în reţeaua publică de canalizare.
 8. h) să desfiinţeze branşamentul de apă cu notificarea prealabilă la utilizatorii care nu permit accesul, în condiţii legale, reprezentanţilor operatorului în vederea citirii contorului, a verificării instalaţiei interioare sau a debranşării, în cazul în care căminul de branşament se află pe proprietatea utilizatorului. Reînfinţarea branşamentului se poate face doar cu condiţia achitării datoriilor şi a costurilor ocazionate de desfiinţarea branşamentului în condiţiile respectării procedurii pentru executarea unui nou branşament- inclusive achitarea taxelor de branşare.
 9. i) orice alte drepturi prevăzute în contractul de branşare racordare încheiat cu utilizatorul, precum şi în normele legale în vigoare.

ART. 219

Utilizatorul este obligat:

 1. a) sa respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apa şi/sau de canalizare;
 2. b) sa asigure folosirea eficienta şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apa, prin încadrarea în normele de consum pe persoana, unitatea de produs sau puncte de folosinta, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare;
 3. c) sa utilizeze apa numai pentru folosintele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor. În cazul în care utilizatorul doreşte sa extindă instalaţiile sau utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care s-a încheiat contractul va înştiinţa/notifica operatorul/furnizorul despre aceasta. Dacă noile condiţii impun, se vor modifica clauzele contractuale;
 4. d) sa menţină curăţenia şi sa întreţină în stare corespunzătoare căminul de apometru/contor, dacă se afla amplasat pe proprietatea sa;
 5. e) sa anunţe, imediat după constatare, operatorul despre apariţia oricărei deteriorări apărute la căminul de branşament care îl deserveste sau despre apariţia oricărei deteriorări sau decompletări apărute la vana de concesiune care îl deserveşte, în cazul în care acestea nu se află pe proprietatea sa.
 6. f) sa permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa; Să întreţină, să verifice şi să repare, conform normativelor metrologice în vigoare, contoarele individuale de măsurare a debitelor, montate de proprietarii condominiului.
 7. g) sa nu utilizeze instalaţiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;
 8. h) sa execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalaţiile interioare de apa pe care le are în folosinta, pentru a nu se produce pierderi de apa, sau, în cazul în care, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publica. Obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare etc., care se afla în proprietatea utilizatorului;
 9. i) să permită accesul reprezentanţilor operatorului pentru verificarea instalaţiilor interioare şi să permită accesul operatorului la căminele de record şi la bazinele vidanjabile sau la instalaţiile de epurare şi preepurare amplasate pe prorpietatea sa pentru prelevarea de probe, în scopul verificării respectării valorilor maxime admise la indicatorii cuprinşi în contractul furnizare/racordare.
 10. j) toţi utilizatorii, operatorii economici, care utilizează în procesul tehnologic apa potabilă sunt obligaţi sa furnizeze operatorului/furnizorului informaţii cu privire la consumurile prognozate pentru o perioada următoare convenită cu operatorul;
 11. k) sa nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului;
 12. l) să nu practice comunicări sau racordări între conductele de apă rece potabilă şi conductele altor sisteme din interiorul construcţiilor şi sa nu modifice instalatia interioară de distribuţie a apei potabile fără avizul operatorului;
 13. m) sa nu manevreze vanele din amonte de apometru şi sa folosească pentru intervenţii la instalaţiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru;
 14. n) sa nu influenteze în niciun fel indicaţiile contorului de apa şi sa păstreze intactă integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;
 15. o) sa achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator în termen de 15 zile de la emiterea facturii;
 16. p) să se prezinte la punctele de încasare ale operatorului în cazul în care, din motive neimputabile acestuia, nu a intrat în posesia facturii, pentru plata acesteia, situaţie în care termenul de plată este cel stabilit de legislaţia în vigoare.
 17. q) sa nu evacueze în reţeaua de canalizare deşeuri, reziduuri, substanţe poluante sau toxice care incalca condiţiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare;
 18. r) sa comunice operatorului/prestatorului serviciului, dacă sunt deţinătorii de surse proprii de apa, data punerii în funcţiune a acestora, în vederea facturarii cantităţilor de apa uzata deversate în reţeaua de canalizare. În acest scop au obligaţia sa instaleze apometre, sa ţină la zi registrul de evidenta, pe baza căruia sa se poată calcula şi verifica debitul surselor proprii.
 19. s) să anunţe cu 15 (cinsprezece) zile mutarea din imobil, solicitând fie schimbarea titularului de contract, fie desfiinţarea branşamentului de apă şi al racordului de canalizare, în cazul desfiinţării imobilului. De asemenea utilizatorul va anunţa operatorul în toate cazurile în care apar schimbări ale datelor înscrise în contractul încheiat cu acesta.

ş) alte obligaţii prevăzute în contractul de furnizare/prestare

 1. t) să monteze aparate de măsură pe reţeaua de canalizare acolo unde:

– folosesc apa ca materie primă

– este deţinător de surse propriii de apă potabilă

În caz contrar debitul evacuate facturat va fi de 100% din debitul captat.

ţ) utilizatorii au obligaţia preepurării locale a apelor uzate evacuate în conformitate cu normativele în vigoare;

 1. u) persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea în incinte şi clădiri comune, indiferent de destinaţia acestora, au obligaţia:
 2. 1. să fie branşate la reţeaua de apă prin branşament individual contorizat
 3. 2. Să fie racordate la reţeaua de canalizare prin record individual cu cămin/secţiune de monitorizare şi preluare ape uzate acolo unde operatorul o cere
 4. v) pentru zonele din aria de delegare, unde nu există sisteme de canalizare publice, utilizatorii au obligaţia să facă dovada că apele uzate se evacuează prin instalaţii de epurare sau bazine etanşe vidanjabile proiectate şi executate conform normelor în vigoare. Sunt obligaţi, de semenea, la încheierea unui  contract de vidanjare cu operatorul sau o altă firmă agreată de acesta. Cantitatea de apă evacuată pentru care se va percepe tarif reprezintă 100% din apa rece facturată.
 5. x) să solicite reactualizarea contractului încheiat cu operatorul ori de câte ori intervin modificări privind debitul şi/sau calitatea apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare sau prin vidanjare, ca urmare a extinderii capacităţilor de producţie, a modificărilor tehnologiilor de fabricaţie, precum şi în cazul modificării obiectului de activitate.

ART. 220

Utilizatorul are dreptul:

 1. a) sa beneficieze de serviciul de alimentare cu apa şi/sau de canalizare la nivelurile stabilite în contract;
 2. b) sa primească răspuns în maximum 30 de zile calendaristice la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale;
 3. c) sa conteste facturile când constata încălcarea prevederilor contractuale;
 4. d) sa fie anuntat cu cel puţin 24 de ore înainte despre opririle programate sau restrictionarile în furnizarea/prestarea serviciului;
 5. e) sa fie despăgubit în cazurile încălcării de către operator a clauzelor contractuale care prevăd şi cuantifica valorile despăgubirilor în funcţie de prejudiciul cauzat;
 6. f) sa fie informat despre modul de funcţionare a serviciilor de apa şi de canalizare, despre deciziile luate de autorităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi de operator privind asigurarea acestor servicii;
 7. g) sa aibă montate pe bransamentele proprii ale imobilelor contoare de apa pentru înregistrarea consumurilor.

CAPITOLUL. VIII  – INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI CALITATE

ART. 221

221.1. Indicatorii de performanta stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare.

221.2. Indicatorii de performanta asigura condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească serviciile de apa şi de canalizare, avându-se în vedere:

 1. a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
 2. b) adaptarea permanenta la cerinţele utilizatorilor;
 3. c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de apa şi de canalizare;
 4. d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului.

ART. 222

Indicatorii de performanta pentru serviciul de apa şi de canalizare sunt specifici pentru următoarele activităţi:

 1. a) bransarea/racordarea utilizatorilor la reţeaua de alimentare cu apa şi de canalizare;
 2. b) contractarea serviciilor de apa şi de canalizare;
 3. c) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
 4. d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
 5. e) menţinerea unor relaţii echitabile între furnizor şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;
 6. f) soluţionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de apa şi de canalizare;
 7. g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţa etc.).

ART. 223

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta operatorul trebuie sa asigure:

 1. a) gestiunea serviciilor de apa şi de canalizare, conform hotărârii de dare în https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrare sau prevederilor contractului de delegare a gestiunii;
 2. b) evidenta utilizatorilor;
 3. c) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
 4. d) înregistrarea reclamatiilor şi sesizarilor utilizatorilor şi soluţionarea acestora;
 5. e) accesul neingradit al autorităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competentele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare pentru stabilirea:
 6. 1. modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;
 7. 2. calităţii şi eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliţi;
 8. 3. modului de https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;
 9. 4. modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de apa şi de canalizare;
 10. 5. stadiului de realizare a investiţiilor;
 11. 6. respectării parametrilor ceruti prin prescripţiile tehnice şi normele metrologice.

ART. 224

Indicatorii de performanta minimali, generali şi garantaţi pentru serviciile de alimentare cu apa şi de canalizare sunt stabiliţi în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

CAPITOLUL IX  – CONTRACTUL DE FURNIZARE / PRESTARE ŞI UTILIZARE A SERVICIILOR DE APĂ ŞI CANALIZARE

 

ART. 225

Contractarea furnizarii şi prestarea serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare se vor realiza astfel:

 1. a) în cazul în care utilizatorii au bransamente, prin contracte încheiate între operator şi utilizatori;
 2. b) în cazul în care furnizarea apei potabile se face prin cismele stradale către persoanele fizice care nu au bransament, prin contracte încheiate cu toţi cei care beneficiază de acest serviciu. Arondarea utilizatorilor se va stabili de către operator împreună cu autorităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale;
 3. c) în cazul utilizării apei de la hidrantii stradali de către operatorul serviciului de salubrizare sau cel al domeniului public, pe baza de contract între operatorii acestor servicii şi operatorul serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;
 4. d) pentru consumurile de apa utilizate de pompieri pentru instruire şi stingerea incendiilor, pe baza de contract încheiat cu autorităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale, în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari.
 5. e) În cazul în care apa este utilizată în locuri publice , furnizarea se va face prin contracte încheiate între operator şi autoritatea publică locală, proprietară a locului public, cu obligativitatea contorizării acestei folosinţe.

ART. 226

226.1. Condiţiile privind calitatea serviciilor asigurate de operator privind continuitatea, presiunea de utilizare şi debitul furnizat, respectiv condiţiile de preluare şi calitatea apelor uzate acceptate la deversarea în reţelele de canalizare, vor fi înscrise în contractul de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare.

226.2. La încheierea contractelor se vor respecta prevederile Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare.

ART. 227

Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadentei atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează:

 1. a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
 2. b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadentei;
 3. c) valoarea totală a penalitatilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.

ART. 228

228.1. Orice utilizator care dispune în interiorul proprietăţii sale şi de alte instalaţii de alimentare cu apă, care nu provin din sistemul public de distribuţie al apei, trebuie sănotifice operatorul regional despre acest fapt.

228.2. Este interzisă utilizarea instalaţiilor interioare sau a branşamentului ca dispozitive de punere la pământ a instalaţiilor electrice.

228.3. Nerespectarea dispoziţiilor punctelor 228.1. şi 228.2. antrenează răspunderea utilizatorului şi închiderea branşamentului.

ART. 229.

229.1. Vana de concesie va fi manevrată numai de personalul specializat al operatorului. În cazuri speciale (avarii, reparaţii interioare, etc.) utilizatorul poate manevra robinetul/vana de concesie dacă nu există vana/robinetul (de linie) aflat în aval de contor.

229.2. Demontarea parţială a branşamentului sau contorului poate fi executată numai de către operator sau de împuterniciţii acestuia.

ART.230

230.1. Utilizatorul trebuie să permită accesul liber şi necondiţionat al reprezentaţilor operatorului, care efectuează citirea contorului, cu o periodicitate care nu va depăşi 6 luni, pe baza unui program care va fi comunicat în prealabil utilizatorului.

230.2. Citirea contoarelor se mai poate face astfel:

– prin comunicarea lunară a indexului contorului de branşament de către utilizator

– prin comunicare telefonică, făcută de utilizator la numerele de telefon ale operatorului înfiinţate pentru acest serviciu şi în perioada de colectare a acestor date stabilită de operator şi adusă la cunoştinţa utilizatorilor serviciului

230.3. Dacă la data citirii nu s-a asigurat accesul reprezentanţilor operatorului la contorul de branşament, se va factura o cantitate estimată egală cu media de consum calculată pe ultimele 12 luni, urmând ca la citirea următoare să se regularizeze cantitatea facturată.

230.4. Comunicarea datei şi orei de efectuare a următoarei citiri va fi efectuată de operator prin mijloace de comunicare care să asigure aducerea la cunosştinţă a utilizatorului, iar dacă nici la următoarea citire utilizatorul nu asigură accesul la contor, operatorul are dreptul de a sista furnizarea apei cu o notificare prealabilă.

230.5. Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective determinate sau estimate astfel:

– pentru consumatorii mici ( casnici, care au un consum de maxim 50 mc/lună) – pe baza citirii efective a contoarelor sau pe baza unei cantităţi estimative, dacă nu a fost efectuată citirea sau nu s-a declarat consumul, egală cu o medie calculată pe ultimele 12 luni de consum iar regularizarea consumurilor se va efectua prin citirea apometrelor de către reprezentanţii operatorului, la intervale de timp cuprinse între 2 şi 6 luni.

– pentru consumatorii medii şi mari, care au un consum mai mare de 50 de mc./lună, facturarea se va face lunar pe baza citirii contoarelor

230.6. Stabilirea cantităţii de apă furnizată şi a celei evacuate în reţeaua publică de canalizare se va face astfel:

 1. a) stabilirea cantităţilor de apă furnizată:
 2. 1. cantităţile effective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de branşament astfel:

– prin citire de către personalul împuternicit al operatorului, consemnată într-un process verbal, încheiat între operator şi utilizator

– prin autocitire

– prin altă modalitate

 1. 2. pentru utilizatorii care nu posedă aparate de măsură determinarea consumului se va face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apă în system pauşal, cantitatea de apă livrată fiind cea prevăzută în contract.
 2. b) stabilirea cantităţilor de apă preluate în reţeaua publică de canalizare
 3. 1. cantitatea procentuală de apă uzată, evacuată de utilizatorii casnici, faţă de cantitatea de apă potabilă furnizatp şi înregistrată pe contoare sau în system pauşal este stabilită astfel:

– apă rece pentru apă caldă 100% din apa facturată

– apa rece potabilizată 100% din apa facturată

Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de consumatori se consideră a fi egală cu cantitatea de apă consumată.

 1. 2. utilizatorii – persoane fizice  care se alimentează din surse proprii au obligaţia montării la sursă, pe cheltuiala lor, a  contorului de apă de tipul sau modelul celor agreate de operator. Cantitatea de apă uzată evacuată în reţeaua publică de canalizare de către utilizatoriii care se alimentează din surse proprii este de 100% din volmul înregistrat de contorul montat la sursa proprie.
 2. 3. pentru utilizatorii operatorului din zonele în care nu există reţea de canalizare publucă, cantitatea de apă uzată va fi de 100% din cantitatea de apă rece potabilizată facturată.
 3. 4. utilizatorii – persoane juridice, la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să nu rămână înglobată în produsul finit, cantitatea de apă procentuală evacuată este de 100% din apa facturată.
 4. 5. utilizatorii – perosane juridice la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, cantitatea de apă evacuată se va stabili pe baza citirii contoarelor montate pe reţeaua de canalizare. Montarea aparatelor de măsură pe evacuare se face cu avizul operatorului, pe cheltuiala utilizatorului. Până la realizarea contorizării, cantitatea de apă evacuată va fi egală cu cantitatea de apă facturată de operator.
 5. 6. utilizatorii – persoane juridice care se alimentează din surse proprii au obligaţia montării la sursă, pe cheltuiala lor, a aparatului de măsură de tipul sau modelul celor agreate de operator precum şi a unui aparat de măsură pe evacuare de tipul sau modelul celor agreate de operator, cantitatea de apă uzată evacuată în reţeaua publică de canalizare este aegală cu cantitatea de apă înregistrată de aparatul de măsură montat pe susa prprie de alimentare. Până la realizarea acestei contorizări, facturarea va fi efectuată în sistem pauşal.
 6. 7. Persoanele juridice, pe baza programului de conformare, afferent Autorizaţiei, vor achiziţiona şi monta instalaţii specifice de măsură a debitelor evacuate.
 7. 8. cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice multianuale de apă meteorică stabilită conform normativelor în vigoare,  cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi econstruite declarate de utilizator astfel:

– pentru incinte cconstruite 100%

– Pentru incinte neconstruite 50%

230.7. Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei, integrităţii fizice şi stării de curăţenie a căminului de branşament, a contorului de apă la locul de montaj şi a vanelor ce echipează branşamentul dacă acestea se află pe proprietaea sa. În cazul în care căminul de branşament se află pe domeniul public, aceste măsuri cad în sarcina operatorului.

230.8. Orice reparaţie şi orice înlocuire de contor al cărui sigiliu a fost rupt şi care  a fost deschis sau demontat ori a cărui deteriorare se datorează unei cause străine sau a unei funcţionări anormale, în condiţii de îngheţ, incendiu, şocuri exterioare sau furt sunt efectuate de operator pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului, în cazul în care căminul este situate pe proprietate privată; utilizatorul suportă aceleaşi consecinţe şi dacă s-a dovedit că s-au produs deteriorări ale contorului din vina acestuia, în cazul în care căminul este situate pe proprietate publică.

ART. 231

231.1. Verificarea exactităţii înregistrărilor contorului de apă se face ca obligaţie legală a operatorului sau la solicitarea scrisă a utilizatorului.

231.2. În caz de înlocuire a contorului de apă din iniţiativa operatorului, utilizatorul va fi invitat în scris sau telephonic, din timp pentru a asista la operaţiunea de înlocuire şi înregistrare a indexului vechi şi a indexului de pornire a noului contor. În cazul în care utilizatorul nu participă la efectuarea înlocuirii, la data şi ora anunţată, operatorul va comunica în scris acestuia aceste date.

231.3.  Utilizatorul are dreptul să solicite în orice moment verificarea exactităţii înregistrărilor contorului de apă. Verificarea exactităţii înregistrărilor contorului de apă se face numai pe standuri de verificare autorizate, care aparţin operatorului sau unui agent economic autorizat.

231.4. Dacă verificarea este efectuată la cererea utilizatorului şi contorul corespunde aprobării de model şi clasei de precizie a acestuia, atestată prin buletinele de verificare metrologice, cheltuielile de verificare, montare şi demontare revin utilizatorului. În caz contrar cheltuielile sunt în sarcina operatorului, care va proceda la o rectificare a facturării, luând în calcul media de consum pe ultimele 12 luni de facturare. Operatorul nu va proceda la rectificarea facturării atunci când contorul a înregistrat în favoarea utilizatorului.

ART. 232.

Debranşarea poate interveni:

ART 233

233.1. Debranşarea nu poate fi efectuată decât în urma unui preaviz de 5 zile lucrătoare.

233.2. Debranşarea nu exonerează utilizatorul de plata datoriilor pe care le are faţă de operator.

233.3. Repunerea în funcţiune a branşamentului se face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la achitarea obligaţiilor de plată pentru care utilizatorul a fost debranşat.

ART. 234.

În înţelesul prezentului regulament, un eveniment de forţă majoră înseamnă orice act, eveniment sau situaţie exterioară, insurmontabilă şi imprevizibilă, respective care nu poate fi controlată de către partea afectată şi care nu poate sau nu ar putea fi prevăzută, evitată sau înlăturată prin diligenţă rezonabilă a respectivei părţi şi ale cărei consecinţe constau în incapacitatea unei părţi de a-şi îndeplini unele dintre sau toate obligaţiile, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare/prestare a serviciului.

ART. 235.

Operatorul şi utilizatorul vor respecta prevederile “ Contractul de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare” aprobat de autorităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT

CAPITOLUL X – REALIZAREA SERVICIULUI DUPĂ PRODUCEREA UNUI CUTREMUR

 

SECŢIUNEA 1 – Serviciul de alimentare cu apă

ART. 236

Pentru reducerea efectelor negative asupra populaţiei, animalelor şi mediului, operatorul împreună cu autorităţile publice locale şi asociaţia dedezvoltare intercomunitară are obligaţia sa asigure informarea şi instruirea prealabilă a populaţiei prin afişe asupra modului de comportare în situaţii de calamitati naturale.

ART. 237

Operatorul de apa trebuie sa asigure:

 1. a) 1-2 l/om/zi pentru minimum 3-4 zile, apa potabilă din sursa protejata echipata cu un sistem local de filtrare – sistem de filtrare cu cartus filtrant din CAG etc.;
 2. b) apa pentru combaterea incendiului din alte surse decât sursa de apa potabilă;
 3. c) punerea în funcţiune a resurselor proprii de alimentare pentru spitale şi alte unităţi cu risc mare;
 4. d) surse de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica a utilajelor;
 5. e) una sau mai multe surse de apa pentru incendiu (lacuri de agrement, râuri în zone accesibile, stranduri etc.).

ART. 238

După încetarea miscarii seismice operatorul trebuie sa verifice:

 1. a) starea reţelei de distribuţie;
 2. b) starea de etanseitate a rezervorului;
 3. c) integritatea aductiunii;
 4. d) integritatea captarii şi a surselor de alimentare cu energie electrica.

ART. 239

Operatorul va acţiona suplimentar, realizand următoarele acţiuni:

 1. a) verificarea şi utilizarea reţelei de alimentare cu apa;
 2. b) verificarea în teren şi depistarea deteriorarilor reţelei, iar în cazul constatării unor pierderi majore, izolarea la rezervorul de acumulare pentru a păstra cat mai multă apa inmagazinata;
 3. c) solicitarea, avizul comandamentului pompierilor pentru ca apa din rezerva de combatere a incendiului (rezerva protejata) sa fie folosită pentru asigurarea apei de baut, după stingerea incendiilor;
 4. d) închiderea şi izolarea tronsoanelor din reţea, fără defectiuni, şi toate bransamentele utilizatorilor, cu excepţia celor cu risc mare;
 5. e) verificarea modului de funcţionare al hidrantilor şi trecerea la echiparea celor în stare de funcţionare pentru furnizarea de apa în mod individual pentru populaţie, asigurând sau solicitând organelor abilitate paza acestora;
 6. f) trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apa din alte surse a utilizatorilor cu risc mare de explozie, incendiu etc.;
 7. g) punerea în funcţiune a legăturilor de rezerva ce ocolesc rezervorul, în cazul în care acesta a fost afectat şi nu poate păstra apa;
 8. h) realizarea alimentarii cu energie electrica a pompelor din sursele de rezerva, inclusiv din grupurile generatoare mobile din dotare;
 9. i) stabilirea soluţiei de alimentare cu apa în cazul în care aductiunea este deteriorata prin:

– utilizarea unităţii locale de tratare a apei, stabilită dinainte, instalata pe un amplasament situat pe locuri înalte şi sigure;

– transportul apei cu cisterne dezinfectate şi distribuirea în locurile prestabilite, către populaţie;

– transportul apei de la sursele proprii, în condiţii adecvate, dacă sursa de apa poate asigura cantitatea necesară, dar sistemul de transport este deteriorat;

 1. j) utilizarea altei surse de apa dacă lucrările hidrotehnice de la captare sunt afectate total sau, în cazul în care lucrările sunt afectate parţial, asigurarea punerii în funcţiune cat mai urgent a partii active, mai ales dacă sistemul funcţionează gravitational;
 2. k) realizarea de lucrări provizorii, la suprafata, de legare a tronsoanelor rămase întregi în cazul unor avarii locale pe aductiune, reţea etc., utilizând materiale rezistente şi cu imbinari rapide. Lucrările provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectata adecvat;
 3. l) trecerea, din momentul în care sistemul poate funcţiona cel puţin parţial, la refacerea sistematica a acestuia, în ordinea importantei, astfel încât sa se asigure debitele minime de funcţionare. Ordinea de importanta poate fi stabilită prin analiza riscului de nefunctionare a fiecărui obiect component al lucrării.

ART. 240

În cazul calamităţilor naturale trebuie acţionat rapid şi eficient, asigurându-se:

 1. a) realizarea planului de acţiune, insusit de personal prin simulari anterioare producerii calamitatii;
 2. b) asigurarea cadrului organizatoric, astfel încât personalul sa lucreze independent, legatura între echipe şi factorii de decizie realizandu-se cu mijloace adecvate de comunicaţie, care sa fie independente de reţeaua de telefonie mobila sau fixa.

ART. 241

După încheierea operaţiunilor de remediere, toate instalaţiile vor fi dezinfectate în mod sistematic. Când apa devine potabilă populaţia va fi instiintata ca poate utiliza aceasta apa în mod normal. Se va face o inspecţie generală a reţelei pentru detectarea şi remedierea locurilor pe unde se pierde apa.

SECŢIUNEA a 2-a – Serviciul de canalizare

 

ART. 242

Reţeaua de canalizare poate fi afectată de un cutremur fără sa apara efectele exterioare, deoarece o parte din apa exfiltrata se va drena în pământ.

ART. 243

Operatorul va efectua următoarele activităţi:

 1. a) verificarea curgerii apei începând de la ultimul cămin al colectorului principal (la intrarea în statia de epurare sau căminul amonte al unei subtraversari);
 2. b) stabilirea locului în care apa nu mai curge prin colector, marcandu-se tronsoanele şi verificand terenul dacă are crapaturi vizibile, sunt tasari de teren, sunt construcţii prabusite peste canal etc.;
 3. c) se va interveni prin pomparea apei în alt colector sau chiar direct în emisar, caz în care trebuie sa existe un aviz prealabil al autorităţii de mediu, pentru o perioada de timp cat mai scurta, în cazul unor tronsoane rupte, pe lungime mare, în porţiunea aval;
 4. d) folosirea mijloacelor locale de dezinfectare pe traseu, a procedurilor proprii;
 5. e) vor fi degajate locurile pe unde apa meteorica poate curge singura în emisar;
 6. f) vor fi puse în stare de funcţionare mijloacele auxiliare de pompare a apei din colectoare cu mijloace ce pot fi aduse pe amplasamente pregătite din timp sau sunt deja montate şi se face numai punerea în funcţiune;
 7. g) refacerea provizorie a reţelei de canalizare folosind tuburi uşor de montat (PVC gofrat, oţel etc.), tuburile vor putea fi montate aparent, cu protecţie contra traficului stradal.

ART. 244

După stabilizarea situaţiei, reţeaua de canalizare va intra într-un proces de verificare totală, rezultatul final va fi analizat în vederea luării unei decizii asupra soluţiei de reabilitare sau chiar de retehnologizare.

CAPITOLUL XI – REALIZAREA SERVICIULUI DUPĂ PRODUCEREA UNEI INUNDAŢII

SECŢIUNEA 1 – Serviciul de alimentare cu apă

ART. 245

245.1. În cazul inundatiilor se vor lua măsurile prevăzute în planul aprobat de inspectoratul pentru situaţii de urgenta.

245.2. În cazul în care statia de pompare ce asigura presiunea totală în reţea este scoasa din funcţiune (voit sau accidental) se va asigura o pompare independenta de pe un amplasament neinundabil cu motopompe pregătite din timp.

245.3. Dacă localitatea este parţial inundata, se va recurge la următoarele măsuri:

 1. a) dezinfectarea suplimentară a apei, conform recomandărilor organelor sanitare, conform planurilor pentru situaţii de urgenta;
 2. b) atentionarea locuitorilor cu bransamente în zona inundata asupra unor măsuri suplimentare legate de consumul apei;
 3. c) oprirea statiilor de pompare aflate în zona inundata;
 4. d) distribuirea de apa îmbuteliată locuitorilor afectaţi.

245.4. Dacă la captare lucrările hidrotehnice sunt scoase din funcţiune, se va asigura apa produsă de staţii de tratare mobile, staţii care vor fi în dotarea operatorului serviciului de alimentare cu apa, captarea realizandu-se printr-o priza provizorie.

245.5. Dacă la sursa calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse în funcţiune măsurile de tratare suplimentară:

 1. a) adăugarea de cărbune activ praf;
 2. b) adăugarea de polimeri;
 3. c) reducerea debitului de apa în scopul creşterii duratei de decantare;
 4. d) reducerea vitezei de filtrare;
 5. e) ozonizarea apei etc.

245.6. Dacă sursele de alimentare cu energie sunt afectate se va aplica soluţia alimentare cu energie electrica de la o sursa de rezerva.

245.7. Dacă puturile sau căminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spalate imediat ce nivelul apei scade, fiind luate măsuri suplimentare pentru a asigura etansarea lor pana la depăşirea fenomenului.

245.8. După trecerea evenimentului se va proceda la o spalare şi dezinfectare totală a sistemului, obtinandu-se un aviz al organelor sanitare.

ART. 246

În planul de acţiune se vor trece elementele aplicabile din măsurile ce trebuie luate în cazul producerii unui cutremur.

SECŢIUNEA a 2-a – Serviciul de canalizare

 

ART. 247

În perioada inundatiilor reţeaua de canalizare este suprasolicitata, intrand de cele mai multe ori sub presiune.

ART. 248

248.1. Operatorul va asigura cu maxima prioritate funcţionarea statiilor de pompare a apelor uzate, suplimentand numărul de pompe cu motopompe.

248.2. O atentie deosebita se va da prevenirii inundarii statiei de pompare prin luarea tuturor măsurilor de indiguire, utilizarea motopompelor etc.

248.3. Gradul de asigurare a functionarii pompelor trebuie sa fie mai mare decât al celorlalte construcţii componente ale sistemului de alimentare cu apa şi de canalizare.

ART. 249

Se vor aplica măsuri suplimentare de dezinfectare, mai ales în zonele în care sistemul de canalizare a refulat.

ART. 250

Vor fi puse în funcţiune staţii de pompare provizorii, cu motopompe, pentru suplimentarea capacităţii de evacuare a apei din zonele inundate.

ART. 251

În scopul reducerii gradului de poluare, în zona joasa se poate recurge la devierea apelor colectate de pe suprafeţele aflate la cote neinundate.

ART. 252

O atentie specială se va da urmăririi capacităţii de evacuare a emisarului receptor, luându-se măsuri adecvate când exista riscul intrării apei prin deversorul liber.

ART. 253

253.1. După trecerea evenimentului se vor face o verificare generală a canalizarii, o spalare şi o dezinfecţie generală.

253.2. Este obligatorie efectuarea unei analize urmate de un plan de măsuri capabile sa imbunatateasca funcţionarea sistemului, consemnându-se limitele atinse de viitura.

CAPITOLUL XII – REALIZAREA SERVICIULUI ÎN CAZ DE FURTUNĂ ŞI / SAU VISCOL PUTERNIC

SECŢIUNEA 1 – Serviciul de alimentare cu apa

ART. 254

În cazul apariţiei furtunii şi/sau a viscolului operatorul:

 1. a) va verifica în prima urgenta sistemul de alimentare cu energie, punându-se în funcţiune, dacă este cazul, sistemul de rezerva sau vor fi realizate legături provizorii, pentru actionarea cu prioritate a pompelor;
 2. b) va verifica starea ventilatiilor la rezervoare, realizandu-se o verificare a calităţii apei şi o dezinfectare suplimentară, dacă aceasta prezintă nereguli, iar utilizatorii vor fi avertizati asupra modului în care sa se consume apa;
 3. c) va verifica starea captarii şi actionarea cu mijloace adecvate impotriva inghetarii şi blocarii prizei sau a gratarului, curatarea acesteia va fi permanenta, iar în cazul existenţei unor soluţii de rezerva, acestea trebuie puse în funcţiune;
 4. d) va asigura personalului de exploatare care isi are locul de munca în zone izolate alimentarea cu hrana, sistem de încălzire şi echipament de protecţie corespunzător;
 5. e) va verifica starea stocurilor de reactivi, acestea fiind refăcute periodic, conform normelor.

ART. 255

După trecerea furtunii, va fi refăcut accesul pe căile de comunicaţie şi vor fi refăcute lucrările afectate.

SECŢIUNEA a 2-a – Serviciul de canalizare

ART. 256

Pentru menţinerea în funcţiune a statiilor de pompare de pe reţeaua de canalizare în caz de furtuna, este de preferat ca una dintre liniile de alimentare cu energie electrica sa fie subterana sau se va asigura o sursa independenta de alimentare.

ART. 257

În caz de viscol şi de temperaturi reduse, vor fi luate măsuri, împreună cu operatorul serviciului de salubrizare şi cu autoritatea https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale, de îndepărtare a zapezii, pentru contracararea riscului de topire brusca a zapezii şi punerea sub presiune a canalizarii.

ART. 258

Vor fi verificate gratarele deversoarelor, luându-se şi măsurile necesare pentru eliminarea blocajelor de gheaţa la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei şi inundarea canalizarii.

CAPITOLUL XIII – CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI

ART. 259.

259.1. Constituie contravenţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 de lei următoarele fapte:

 1. a) refuzul utilizatorului de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare/înregistrare pentru efectuarea controlului, înregistrării consumurilor sau pentru executarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere precum şi pentru verificarea instalaţiilor interioare ale utilizatorului.
 2. b) racordarea la sistemele de utilităţi publice fără accord de furnizare/preluare, respective aviz de branşare/racordare eliberat de operator.
 3. c) utilizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare fără contract legal încheiat cu operatorul.
 4. d) modificarea efectuată de utilizator şi neautorizată de operator a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice.

259.2. Constituie contravenţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 5000 la 10000 de lei următoarele fapte:

 1. a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de măsurare/înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrarea sa.
 2. b) întârzierea nejustificată a operatorului de a branşa/racorda noi utilizatori precum şi impunerea de soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic şi neconforme actelor normative în vigoare şi a reglementărilor stabilite de autorităţile naţionale de reglementare competente.
 3. c) sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii după achitarea la zi a debitelor restante.

259.3. Constituie contravenţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 10000 la 50000 de lei următoarele fapte:

 1. a) încălcarea de către operator a prevederilor reglementărilor tenhice sau comerciale, inclusiv a reglementărilor cadru ale serviciilor de utilităţi publice stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor.
 2. b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autorităţilor de reglementare competente datele necesare sau informaţiile solicitate ori furnizarea incorectă şi incompletă de date sau informaţii necesare desfăşurării activităţii acestora.
 3. c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice în afara parametrilor tehnici sau calitativ adoptaţi prin contractul de furnizare/branşare ori a celor stabiliţi prin norme tehnice sau comerciale adoptate de autorităţile de reglementare competente.
 4. d) nerespectarea de către operatori a termenelor limită stabilite pentru încheierea acţiunii de contorizare la branşamentele utilizatorilor.
 5. e) nerespectarea de către autorităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrativ teritoriale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT, sau de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT a dispoziţiilor prezentului regulament sau a altor reglementări specifice serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a măsurilor dispuse de autorităţile de reglementare competente.

259.4. Constituie contravenţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30000 la 50000 de lei următoarele fapte:

 1. a) refuzul operatorului de a se supune controlului şi de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale.
 2. b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control.
 3. c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice ori a unei sau mai multor activităţi aferente acestora fără licenţă eliberată, potrivit prevederilor prezentului regulament sau cu licenţă a cărei valabilitate a expirat ori fără hotărâre de dare în https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrare sau contract de delegare a gestiunii.
 4. d) practicarea unor preţuri sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT, în baza metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente.
 5. e) delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice sau a unei sau a mai multor activităţi aferente acestora , fără respectarea prevederilor prezentului regulament, a legislaţiei specifice serviciului sau contractului de delegare.
 6. f) aprobarea obiectivelor de investiţii publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilităţi publice fără respectarea documentaţiilor de urbanism, amenajarea teritoriului şi de protecţia mediului, adoptate potrivit legii.

259.5. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face prin proces verbal de către autorităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale prin împuterniciţi, de către organele de poliţie şi de persoanalul operatorului împuternicit în acest sens.

259.6. Contravenţiilor prevăzute în prezentul regulament le sunt aplicabile prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată.

259.7. Sumele încasate din constatarea contravenţiilor constituie venituri la bugetele locale.

CAPITOLUL XIV – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

ART. 260

În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestor contracte. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice.

ART. 261

Prevederile prezentului regulament-cadru vor fi actualizate în funcţie de modificările de natura tehnica, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C.

ART. 262

Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

ANEXA 1

                INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

Nr. crt. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Trimestrul To­tal an
I II II IV
0 1 2 3 4 5 6
1.1 BRANŞAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR
a) numărul de solicitări de branşare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă, diferenţiat pe utilităţi şi pe categorii de utilizatori; 33% 86% 143% 50% 35,24%
a) numărul de solicitări de racordare ale utilizatorilor la sistemul public de canalizare diferenţiat pe utilităţi şi pe categorii de utilizatori; 100% 100% 100% 100% 100%
b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branşare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de branşare, este mai mic de 30 zile calendaristice. 6 7 7 1 21
b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de racordare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de racordare este mai mic de 30 zile calendaristice 1 1 1 1 4
1.2 CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI/PRELUĂRII APELOR UZATE ŞI METEORICE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitâri 100% 100% 100% 100% 100%
b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puţin de 30 zile calendaristice 100% 100% 100% 100% 100

%

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale raportate la numărul total de solicitâri de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în 30 zile 94% 98% 100% 99% 97%
1.3 MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CONSUMULUI PE APĂ
a) numărul anual de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări, pe tipuri de apă furnizată 100% 100% 100% 100% 100

%

b) numărul anual de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori fără contor 11,39% 11,39% 11,39% 11,42% 45,59%
c) numărul anual de reclamaţii privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe tipuri de apă furnizată şi categorii de utilizatori 0,065% 0,26%

%

0,033% 0,36%
d) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. c) care sunt justificate 0

%

12,5

%

0

%

0

%

9

%

0 1 2 3 4 5 6
e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puţin de 8 zile 100% 100% 100% 100% 100

%

f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate raportat la numărul total de utilizatori 0,034% 0,028% 0,06% 0,053% 0,17

%

g) cantitatea de apa furnizatâ raportatâ la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti 113,8L/omzi 112,2L/omzi 114,9L/omzi 108,8L/omzi 112,2L/omzi
1.4 CITIREA, FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ŞI DE CANALIZARE FURNIZATE/PRESTATE
a) numărul de reclamaţii privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori 0,15% 0,15% 0,18% 0,14% 0,62%
b) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile 100% 100% 100% 100% 100

%

c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate 80% 40% 33% 44,4%

%

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise 95% 95% 95% 95% 95%
1.5 ÎNTRERUPERI §I LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ŞI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
1.5.1 ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunţate, pe categorii de utilizatori; nr.10 nr. 12 nr. 7 nr. 8 nr. 35
b) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile neprogramate anunţate raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori 87,06% 100% 20,43% 20,82% 229,1%
c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori 1,54% 1,72% 2,12% 1,6

%

1,74

%

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori nr. 10 nr.  12 nr.  7 nr.  8 nr.  37
e) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori/pe categorii de utilizatori 87,06% 100% 20,43% 20,82% 229,1%
1.5.2 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate nr. 5 nr. 4 nr. 4 nr. 8 nr. 21
b) durata medie a întreruperilor programate raportată la 24 ore 0,17% 1,01% 0,96% 1,08% 0,8

%

c) numărul de utilizatori afectaţi de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori 15,67% 82,74% 2,09% 121,73% 222,22%
d) numărul de întreruperi cu durata programată depăşiăâ raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori

%

%

%

%

%

0 1 2 3 4 5 6
1.5.3 ÎNTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea/ prestarea serviciilor pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de servicii 0,032% 0,023 % 0,008 % 0,017 % 0,081 %
b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor

furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de servicii

0

%

0

%

0

%

0

%

0

%

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor

contractuale, pe categorii de utilizatori, tipuri de servicii şi clauze contractuale nerespectate

nr. 0 nr. 0 nr. 0 nr. 0 nr. 0
d) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentaţi în mai puţin de 3 zile, pe categorii de utilizatori şi tipuri de servicii 4 5 3 0 12
1.6 CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE/PRESTATE
a) numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai apei furnizate persoane fizice raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori şi tipuri de apă furnizatâ (potabilă sau industrială) şi parametrii reclamaţi 0,015% 0

%

0,015

%

0

%

%

a)numărul de reclamaţii privind presiune debit persoane fizice raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori şi tipuri de apă furnizatâ (potabilă sau industrială) şi parametrii reclamaţi 0,27 0,37 0,35 0,46 1,45
a)numărul de reclamaţii privind presiune debit instituţii şi agenţi raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori şi tipuri de apă furnizatâ (potabilă sau industrială) şi parametrii reclamaţi 0,03 0,06 0,06 0,06 0,21
b) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului 0

%

0

%

0

%

0

%

0

%

c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru

nerespectarea condiţiilor şi parametrilor de calitate stabiliţi în contract, raportată la valoarea facturată, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori

0

%

0

%

0

%

0

%

0

%

d) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare raportat la numărul total de utilizatori 100% 100% 100% 100% 100

%

1.7 RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la

celelalte articole, în care se precizează ca este obligatoriu răspunsul operatorului, raportat la total sesizări ( canlizare şi prestări servicii)

69,38% 63,25% 56,64% 61,02% %
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice. 100% 100% 100% 100% 100

%

 

 

0 1 2 3 4 5 6
2 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI
2.1 PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ
a) pierderea de apă în retea exprimată ca raport între cantitatea de apă furnizată şi cea intrată în sistem. 67,05% 64,1% 63,95% 60,7% 63,94%
b) gradul de extindere al reţelei exprimat ca raport între lungimea reţelei dată în funcţiune la începutul perioadei luate în calcul şi cea de la sfârşitul perioadei luate în calcul 0

%

0

%

0

%

0

%

0

%

c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial/anual pentru funcţionarea sistemului şi cantitatea de apă furnizată. 0,725

kWh /mc

0,705

kWh /mc

0,718

kWh /mc

0,791

kWh /mc

0,734

kWh /mc

d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator şi 24 ore, pe categorii de utilizatori 100% 100% 100% 100% 100

%

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea reţelei de distribuţie şi lungimea totală a străzilor 121,67%
f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branşament şi numărul total de utilizatori 45,45% 46,11% 47,14% 47,35% 47,35

%

2.2 PENTRU SISTEMUL PE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea reţelei de canalizare şi lungimea totală a străzilor % % % % 88,3%
b) gradul de extindere al reţelei de canalizare exprimat ca

raport  între lungimea străzilor cu sistem de canalizare dată în funcţiune la începutul perioadei luate în calcul şi cea de la sfârşitul perioadei luate în calcul

0

%

0

%

0

%

0

%

0

%

c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea şi epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie electrică consumată trimestrială/anuală pentru asigurarea serviciului şi cantitatea de apă uzată evacuată 0,004

kWh /mc

0,003

kWh /mc

0,003

kWh /mc

0,004

kWh /mc

0,004

kWh /mc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2

INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ŞI DE CANALIZARE

Nr. crt. INDICATORUL Trimestrul To­tal an
I II II IV
0 1 2 3 4 5 6
1.1 BRANŞAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR
a) lungimea reţelei de distribuţie raportată la numărul de locuitori asiguraţi cu apă 1,77m/ loc 1,77m/ loc 1,77m/ loc 1,77m/ loc 1,77m/ loc
b) raportul dintre lungimea efectivă a reţelei şi numărul de locuitori 1,77m/ loc 1,77m/ loc 1,77m/ loc 1,77m/ loc 1,77m/ loc
c) raportul dintre populaţia racordată la canalizare şi populaţia totală a localităţii 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,76%
d) raportul dintre numărul de racorduri şi lungimea reţelei de canalizare 44,74buc /km 44,75buc /km 44,76buc /km 44,77buc /km 44,77buc /km
1.2 GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apa furnizată raportată la capacitatea de proiect al reţelei 197140 1881360 1886890 1804210 7543864
b) volumul de apa furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată
1.3 ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate şi meteorice în reţelele de canalizare raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori 0

%

0

%

0

%

0

%

0

%

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării de utilizator a condiţiilor de deversare 0

%

0

%

0

%

0

%

0

%

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract, raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori 0

%

0

%

0

%

0

%

0

%

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3

 

PROCEDURI APLICATE ÎN CAZ DE AVARIE

 

 1. 1. GENERALITĂŢI

Se consideră avarii următoarele evenimente:

 

 

 1. 2. Echipamente/utilaje.
  • 2.1. avariile survenite la echipamentele/utilajele utilizate în procesele de captare, tratare, distribuţie a apei potabile, colectare, epurare ape uzate sunt înregistrate în Registrul „Raport Şef de Tură” de către personalul care deserveşte echpamentul/utilajul;
  • 2.2. – Pentru fiecare avarie înregistrată se completează formularul „ Dispoziţie de lucru pentru lucrări de mentenaţă” prin care se documentează toate lucrările efectuate pentru remedierea avariei. Înregistrarea conţine date despre: acţiunile întreprinse, piesele înlocuite, materiale folosite, personalul care a executat intervenţia, manopera, costuri de manoperă, personalul care a efectuat recepţia;
  • 2.3. – lucrările efectuate se înregistrează în Fişa utilajului/echipamentului, specificându-se numărul de ore de întrerupere a funcţionării cât şi numărul de ore execuţie intervenţie.

 

 1. 3. Reţele de distribuţie apă potabilă şi canalizare
  • 3.1. – la apariţia unei avarii  Dispeceratul informează Şeful de Exploatare, o informează şi o transmite Şefului de Sector Reţele Apă sau Şefului de Sector Canal;
  • 3.2. – dacă lucrarea poate fi executată de formaţiile permanente de intervenţie rapidă din cadrul Exploatării, activitpţile sunt preluate de Şeful formaţiei de lucru;
  • 3.3. – Şeful de Sector Reţele Apă sau Şeful de Sector Canal analizează dacă reparaţia se poate face cu resurse proprii solicitând de la caz la caz sprijin extern. Dispeceratul iniţiază „Ordin de lucru”, formular care va cuprinde: date de identificare ale avariei (tipul, locaţia), responsabilul cu lucrarea, responsabilul cu efectuarea instruirii privind securitatea şi sănătatea în muncă a personalului de execuţie, numele şi prenumele personalului de execuţie, instrucţiuni proprii de protecţia muncii. Pentru confirmarea instruirii, personalul semnează Ordinul de lucru.
  • 3.4. – la finalizarea reparaţiei pe reţeaua de distribuţie a apei potabile se efectuează ă spălare continuă a conductelor cu vanele de golire reţea, permanent deschise.
  • 3.5. – la terminarea lucrărilor şeful formaţiei de lucru face o verificare a funcţionării reţelelor şi înregistrează toate operaţiunile efectuate, materialele consumate, utilajele folosite, orele de funcţionare în Ordinul de lucru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4

 

NORME METODOLOGICE PRIVIND

REALIZAREA VIDANJĂRII APELOR UZATE

ŞI DESCĂRCĂRII ACESTORA ÎN SISTEMELE

TEHNICO-TEHNOLOGICE ÎN VEDEREA EPURĂRII.

 

 

Capitolul I – Date generale

 

În conformitate cu Directivele UE şi cu Strategia Naţională de Mediu, toţi beneficiarii care au imobile (curte sau casă) racordate la reţeaua publică de apă sau deţin surse proprii de alimentare cu apă, au obligaţia să se racordeze la sistemul de canalizare, dacă acesta există, sau să-şi construiască bazin vidanjabil etanş şi / sau staţii compacte de epurare.

Având în vedere necesitatearespectării prevederilor legislaţiei naţionale şi europene în domeniu, toţi beneficiarii de apă în imobile neracordate la reţeaua de canalizare menajeră au obligaţia dotării cu bazine etanşe vidanjabile şi / sau staţii compacte de epurare locale şi obţinerii avizelor (acceptelor) de vidanjare şi prelucrare a apelor uzate, pentru a evita poluarea mediului înconjurător.

 

Capitolul II – Definiţii

 

 1. 1. ape uzate – ape provenite din activităţi casnice, sociale sau economice conţinând substanţe poluante sau reziduuri care le alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale, precum şi ape de ploaie ce curg de pe terenurile poluate;
 2. 2. ape uzate menajere – ape uzate care se evacuează din incinte în care se desfăşoară activităţi industriale şi/sau comerciale, altele decât apele uzate menajere şi apele meteorice;
 3. 3. bazin etanş vidanjabil – sistem individual de colectare a apelor uzate, fără posibilitate de infiltrare în pânza freatică subterană şi fără posibilitate de curgere într-un receptor;
 4. 4. concentraţie maximă admisă – cantitatea maximă admisibilă a unei substanţe (parametru) periculoase existente în apă de la care se poate să apară un pericol şi / sau să afecteze  sistemul de transport al apelor uzate şi procesul de epurare;
 5. 5. autorizaţie/accept de vidanjare – act de reglementare prin care se atribuie utilizatorului dreptul de a folosi sistemul de canalizare;
 6. 6. parametru indicator – valoare, de regulă dimensionată, care arată cantitatea de substanţă din apă sau o cantitate de ansamblu dată de totalitatea substanţelor conţinute în proba de apă;
 7. 7. receptor – curs de apă, lac, mare, soluri permeabile, depresiuni cu scurgere naturală în care pot să fie evacuate apele uzate epurate, conform normelor legale în vigoare;
 8. 8. reţea de canalizare – construcţia subterană din canale colectoare, construcţii anexe, staţii de pompare, etc., care asigură colectarea şi transportul apei uzate la staţia de epurare;
 9. 9. secţiune de control – secţiune pe sistemul de canalizare în care se fac măsurări ale debitului sau se determină parametrii de calitate ai apei;
 10. 10. staţia de epurare – sistem tehnico-tehnologic, constructiv, funcţional prin care se realizează epurarea apei uzate şi redarea ei în circuitul natural, conform normativelor în vigoare;
 11. 11. staţie de epurare compactă locală – staţie de epurare mecano-biologică monobloc (compactă);
 12. 12. substanţe periculoase – substanţe sau grupuri de substanţe care sunt toxice, persistente şi care tind să bioacumuleze şi alte substanţe sau grupuri de substanţe care duc la un nivel ridicat de poluare;
 13. 13. substanţe prioritare – substanţe care reprezintă un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic şi prin intermediul acestuia asupra omului şi folosinţelor de apă;
 14. 14. substanţe prioritar periculoase – substanţele sau grupuri de substanţe care sunt toxice, persistente şi care tind să se bioacumuleze, şi alte substanţe sau greupe de substanţe care crează un nivel similar de risc şi care sunt prevăzute în Anexa A la HG nr. 351/2005.

 

Capitolul III – Legislaţia în domeniu

 

 1. Constituţia României, art. 33 privind „dreptul la un mediu sănătos”;
 2. Legea nr. 51/2006, modificată şi completată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
 3. Legea nr. 241/206, modificată şi completată, privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare;
 4. Legea apelor nr. 107/1996, modificată şi completată;
 5. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi completată;
 6. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 privind aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privin mediul de viaţă al populaţiei;
 7.  HG nr. 351/2005, modificată şi completată, privind aprobarea programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi piederilor de substanţe prioritar periculoase;
 8. HG nr. 188/2002, modificată şi completată, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (transpunerea Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane)
 9. Directiva 200/60/CE di 23 octombrie 2000 a Parlamentului European şi Consiliul Uniunii Europene de stabilire a cadrului comunitar de acţiune în domeniu strategiei apelor;
 10. Ordinul nr. 209/2005 al Preşedintelui ANRSC;
 11. Ordinul nr. 88/2007 privind Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
 12. Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,
 13. SR EN ISO 9001/2001 – Sisteme de management al calităţii – condiţii;
 14. SR EN ISO 14001/2005 – Sisteme de management de mediu – specificaţii şi ghid de utilizare;
 15. OHSAS 18001/2004

Capitolul IV. Ape uzate vidanjate

A . Specificul apelor uzate.

Apele uzate care se vidanjează vor fi ape uzate menajere, ape uzate industriale, fără conţinut de metale grele, substanţeprioritare, substanţe prioritar periculoase şi care respectă condiţiile de calitate prevăzute de HG nr. 188/2002, modificată şi completată, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, apele uzate vidanjate vor fi descărcate numai în locuri stabilite de operatorul regional şi cu o monitorizare strictă a operatorilor economici care execută operaţiunile de vidanjare din punctul de vedere al cantităţilor de apă / produs vidanjată, precum şi al calităţii / concentraţiilor apei vidanjate.

Operatorul, prin departamentul de specialitate (laborator),  care monitorizează calitatea apelor / produselor vidanjate, stabileşte ce tipuri de ape uzate, nămoluri şi alte produse, pot fi acceptate în vederea prelucrării, în funcţie de efectele pe care acestea le au asupra instalaţiilor tehnologice şi în special asupra procesului tehnologic de epurare.

Sub nici o formă nu vor fi admise, la descărcare ape, nămoluri, etc., care pot produce dereglarea procesului de epurare.

De asemenea, în funcţie de natura şi calitatea apelor, nămolurilor şi a altor produse supuse vidanjării şi prelucrării, se va stabili arealul de pe care se vor face vidanjările şi punctul strict de descărcare la care este arondat acesta.

 1. B. Puncte de descărcare

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 privind aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privin mediul de viaţă al populaţiei, modificat, prevede că apa / produsul vidanjat se va descărca în cea mai apropiată staţie de epurare a apelor uzate.

Capacitatea maximă de prelucrare în cadrul staţiilor de epurare este echivaletul volumului a 40 de vidanje.

Operatorul va încheia contracte de preluare ape cu operatorii economici agreaţi, în limita cantităţilor maxime de prelucrare disponibile în staţiile de epurare din aria de delegare.

Operatorul economic agreat are obligaţia să prezinte operatorului regional situaţia contractelor de prestări servicii încheiate cu persoane fizice sau juridice.

 1. C. Condiţii de calitate ale apelor uzate vidanjate şi descărcate în punctele stabilite.

Pentru vidanjarea apelor uzate, utilizatorul are obligaţia respectării condiţiilor de calitate, potrivit prevederilor HG nr. 188/2002, modificată şi completată, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, sau în conformitate cu prevederile Autorizaţiei sau Acceptului de vidanjare.

Autorizaţia sau Acceptul de vidanjare se obţine de la operatorul regiona SC AQUACARAŞ SA.

Acceptul de vidanjare se eliberează în conformitate cu NTPA 002.

Pentru persoanele fizice valorile maxime ale indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuat în bazinul etanş vidanjabil vor fi:

– materii în suspensie (MTS)                           250 mg/dm3

– consum chimic de oxigen (CCO-Cr)            400 mg/dm3

– azot amoniacal (NH4)                                     10 mg/dm3

– fosfor total (Ptot)                                               3 mg/dm3

– substanţe extractibile cu solvenţi organici       20 mg/dm3

– detergenţi sintetici biodegradabili                    10 mg/dm3

După efectuarea analizelor şi evaluarea conformităţii acestora de către operator, se transmite adresă către operatorii economici agreaţi, corespunzător zonei respective, pentru efectuarea vidanjării, în aceasta menţionându-se şi capacitatea bazinului etanş vidanjabil.

Capitolul V. Abateri şi sancţiuni

 1. 1. Constituie contravenţii următoarele fapte:
 2. a) descărcarea apelor uzate vidanjabile de către operatorii economici agreaţi, în alte puncte decât cele stabilite, constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă cuprinsă între 1000 şi 3000 lei şi se înregistrează în registrul special constituit de operator;
 3. b) descărcarea apelor uzate vidanjabile de către operatorii economici agreaţi cu nerespectarea prevederilor prezentului regulament, pentru abaterile ulterioare celor prevăzute la lit. a), se sancţionează cu amendă cuprinsă între 3000 şi 5000 lei şi se înregistrează în registrul special constituit de operator;
 4. 2. Faptele prevăzute la pct.1, lit. b) din prezentul capitol, pot constitui clauze de reziliere a contractului, după cercetarea prealabilă efectuată, după constatarea şi sancţionarea celei de a doua abateri.
 5. 3. Descărcarea apelor uzate vidanjabile de către operatorii economici agreaţi, cu nerespectarea prevederilor legale, conduce la anularea certificatelor de agreere şi dă dreptul operatorului de a-i acţiona în instanţă în vederea recuperării prejudiciului produs şi a beneficiului nerealizat.
 6. 4. Descărcarea apelor uzate de către persoanele care nu au certificate de agreere, în sistemul tehnologic de epurare al operatorului, se sancţionează u amendă cuprinsă între 5000 şi 7500 lei şi îndreptăţeşte operatorul să acţioneze făptaşul în instanţă pentru recuperarea prejudiciului produs ca urmare a deversării neautorizate.

Constatarea contravenţiilor prevăzute mai sus şi aplicarea sancţiunilor se face de către reprezentanţi ai autorităţilor https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrative locale, membre ale Asociaţiei, împuterniciţi în acest sens.

În vederea constatării contravenţiilor prevăzute, reprezentanţii au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi şi în orice alt loc, unde au dreptul să verifice mşini, utilaje, instalaţii de utilizare, precum şi să execute măsurători şi determinări. Operatorii economici agreaţi sunt obligaţi să pună la dispoziţia reprezentanţilor împuterniciţi, documentele privitoare serviciului prestat.

Contravenientul poate achita, în termen de maxim 48 de ore de la data luării la cunoştinţă a procesului verbal de contravenţie, jumătate din minimul amenzii acordate.

Constatarea contravenţiei, conţinutul procesului verbal de constatare a contravenţiei, achitarea amenzii contravenţionale şi exercitarea căilor de atac se vor face în condiţiile prevăzute de OG nr.2/2001 modificată şi completată.

Sumele provenite din amenzile aplicate în baza acestui regulament vor deveni venit la bugetul local al autorităţii https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrative locale care a aplicat amenda.

ANEXA 5

SC AQUACARAS SA                                                                                                          COD ABONAT____________

EXPLOATAREA  ________________         

                     

CONTRACT

de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă si canalizare

Nr. ________ din data ________________
CAPITOLUL I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art. 1. S.C. AQUACARAS  S.A. cu sediul în Reşiţa, P-ţa Republicii nr.7, judeţul Caraş-Severin, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr.J11/831/2004, cod fiscal R 16868757, contul nr. RO04RNCB2100000157700001 deschis la Banca Comercială – Reşiţa, contul nr. RO03RZBR0000060006341714  deschis la Raiffeisen Bank – Reşiţa şi contul nr. RO24TREZ1815069XXX001453 deschis la Trezoreria Reşiţa, reprezentată de ing. Anatoli LIBER având funcţia de Director General, prin Exploatarea ________________________ în calitate de operator

Şi

Societatea Comercială / Instituţia _________________________________________________ cu sediul în ______________________________ str. _____________________ nr. ______, Bl. ____, Sc. ____, Ap. ____  judeţul Caraş-Severin, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ___________________ cod fiscal _____________________ contul nr. __________________________________ deschis la ________________________________, nr. tel./fax__________________________, reprezentată de dl./d-na ________________________________________, având funcţia de ___________________________în calitate de utilizator,

au convenit la încheierea prezentului contract

CAPITOLUL II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea/prestarea  serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare,  la standardele, normativele, condiţiile de calitate privind furnizarea apei, gradul de continuitate, presiunea de serviciu şi debitul asigurat, şi condiţiile de acceptare la deversarea în reţelele publice a apelor uzate în condiţiile prevăzute de prezentul contract în anexa nr. 1

(2) Contractul stabileşte relaţiile dintre utilizator şi operator la punctul de delimitare între reţeaua interioară a utilizatorului aflată pe proprietatea acestuia şi reţeaua publică situată pe domeniul public, respectiv căminul de apometru, pentru alimentarea cu apă, şi căminul de racord pentru sistemul de canalizare, prevăzut în anexa nr.2 la contract

(3)Prestarea altor activităţi conexe serviciului, dincolo de punctul de delimitare, vor face obiectul altor contracte de prestări servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala faţă de prevederile prezentului contact.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

Art. 3. Operatorul are următoarele drepturi:

3.1.Să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare efectuate, conform tarifelor/preţurilor aprobate de autorităţile publice locale şi să aplice penalităţi,  egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata în termen a obligaţiilor bugetare, în cazul neachitării în termen a facturilor emise.

3.2.(1)Să aibă acces la instalaţiile de utilizare a apei aflate în folosinţa sa de pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, a funcţionării, integrităţii sau pentru debranşare, în caz de neplată sau pericol de avarie a acestora, precum şi la contor, dacă se află pe proprietatea utilizatorului, în vederea citirii, verificării metrologice sau integrităţii acestuia. Accesul se va asigura în prezenţa utilizatorului sau a delegatului împuternicit al utilizatorului.

(2) Operatorul are dreptul să verifice şi să constate starea instalaţiilor interioare ale utilizatorului care trebuie să corespundă prescripţiilor tehnice avute în vedere la încheierea contractului.

3.3.Să stabilească condiţiile tehnice de branşare şi /sau racordare a utilizatorului la instalaţiile aflate în https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementărilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă.

3.4.Să desfiinţeze branşamentele sau racordurile realizate fără obţinerea avizelor legale sau în cazul în care utilizatorul nu permite accesul pentru debranşare din căminul de branşament şi să sesizeze autorităţile competente în cazurile consumului fraudulos, distrugeri ori degradări intenţionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare.

3.5.(1)Să întrerupă furnizarea apei fără preaviz atunci când utilizatorul nu respectă măsurile şi termenele ce decurg din obligaţia de conformare expres prevăzută de Autorizaţie,

(2) Să întrerupă furnizarea apei în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea de către utilizator a unei notificări constând în comunicarea scrisă făcută de operator şi adusă la cunoştinţă utilizatorului, în următoarele situaţii :

 1. a) utilizatorul nu achită factura în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă;
 2. b) utilizatorul nu îşi remediază defecţiunile / avariile la instalaţiile interioare;
 3. c) neachitarea obligaţiilor de plată pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcţii sau instalaţii aferente infrastructurii edilitar – urbane a localităţilor, aflate în https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrarea lor;
 4. d) împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalaţiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare – înregistrare, sau de a remedia defecţiunile la instalaţiile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrate de operator, când acestea se află pe proprietatea utilizatorului;
 5. e) branşarea sau racordarea, fără acordul operatorului, la reţele publice sau la instalaţiile altui utilizator ori schimbarea fără acordul operatorului, în cadrul unor lucrări de reparaţii capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice şi/sau a parametrilor instalaţiilor de utilizare;.
 6. g) Utilizatorul foloseşte în instalaţia interioară pompe cu aspiraţie din reţeaua publică direct sau prin branşamentul de apă;
 7. h) Utilizatorul refuză intrarea în legalitate prin încheierea unui contract sau modificarea contractului avut anterior.

(3) Redobândirea calităţii de utilizator se poate face doar după plata tuturor cheltuielilor ocazionate atât de desfiinţarea branşamentelor cât şi a reînfiinţării acestora, precum  şi a debitelor restante dacă este cazul iar reluarea serviciilor se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii de către utilizator şi achitarea tuturor sumelor care îi revin de plată în acest sens.

3.6.Să suspende prezentul contract în situaţiile în care, timp de 3 luni de la data întreruperii alimentării cu apă prevăzute la pct. 3.5, alin. (2). lit. a şi/sau b, nu sunt îndeplinite condiţiile de reluare a furnizării serviciului. Pentru reluarea furnizării serviciului după acest termen, operatorul va factura, pentru toată durata de întrerupere, o cotă reprezentând 30% din ultima factură emisă atât pentru apă cât şi pentru canalizare

3.7.Să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului de alimentare cu apă, în afara cazurilor de forţă majoră, dar nu mai mult de 24  ore, în următoarele condiţii :

 1. a) când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
 2. b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare cu apă;
 3. c) pentru efectuarea/executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.

3.8.Să verifice calitatea apelor uzate preluate în sistemul de canalizare prin controale şi prelevări de probe în prezenţa utilizatorului sau a reprezentantului utilizatorului în condiţiile prevăzute de Regulament şi să anunţe instituţiile abilitate, conform legii, în cazul în care constată depăşirea normativelor.

3.9.Să aplice penalităţile prevăzute de actele normative în vigoare în cuantumul celor practicate de Administraţia Naţională Apele Române în cazul în care se deversează în reţeaua publică de canalizare a operatorului ape uzate care depăşesc concentraţiile maxim admise pentru impurificatori ( conform Anexelor);

3.10.Să stabilească debitele şi concentraţiile maxime admise  în conformitate cu prevederile legale ale poluanţilor conţinuţi de apele uzate vidanjate şi / sau deversate în reţeaua publică de canalizare, prevăzute în Anexa la contract.

3.11. Să factureze tarif suplimentar conform Normelor Metodologice de aplicare a principiului  „poluatorul plăteşte” în cuantumul costurilor suplimentare pentru epurare;

ART. 4. Operatorul are următoarele obligaţii:

4.1. Să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare competente şi de autorităţile https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistraţiei publice locale;

4.2. Să asigure în mod continuu/intermitent serviciul de alimentare cu apă, cu respectarea indicatorilor de performanţă  ai serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare

4.3. Să asigure funcţionarea reţelei de canalizare la parametrii proiectaţi şi să preia apele uzate la parametri prevăzuţi de normativele în vigoare.

4.4. Să efectueze analiza apei furnizate.

4.5. Să aducă la cunoştinţa utilizatorului, cu minim 24 de ore înainte, prin mass-media sau afişare, orice întrerupere a serviciilor, în cazul unor lucrări de modernizare, întreţinere sau remediere planificate.

4.6. Să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor apărute la instalaţiile sale. Constatarea defecţiunilor se efectuează în maxim 4 ore de la sesizare. Demararea lucrărilor pentru remediere se va face în maxim 48 de ore de la constatare, comunicându-se utilizatorului durata intervenţiei. Depăşirea limitelor de timp prevăzute iniţial pentru efectuarea intervenţiei, se poate face în cazuri justificate, numai prin modificarea autorizaţiei de construire.

4.7. Pentru întreruperile serviciilor numai din vina operatorului, acesta va suporta despăgubiri datorate utilizatorului. Pentru întreruperile care depăşesc 24 de ore, operatorul este obligat să asigure, cu mijloace tehnice proprii, nevoile de apă ale utilizatorului, care solicită o astfel de prestaţie.

4.8. Să evacueze pe cheltuiala sa, apa pătrunsă în curţi, case, subsoluri, din cauza defecţiunilor la sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare, produse din vina sa; evacuarea apei nu exonerează operatorul de la plata unor despăgubiri stabilite în condiţiile legii.

4.9. Să exploateze, să întreţină, să repare şi să verifice contoarele utilizatorilor, în baza reglementărilor legale. În cazul verificării contorului, dacă sesizarea este întemeiată cheltuielile vor fi suportate de către operator şi în caz contrar de utilizator. În cazul constatării defecţiunii contorului , acesta va fi schimbat în maxim 5 zile lucrătoare, cheltuielile revenind operatorului. Constatarea defecţiunii se face în maxim 72 de ore de la sesizare.

4.10. Dacă la citirea contorului se constată deteriorarea acestuia sau inundarea căminului de apometru, operatorul va lua măsuri pentru remedierea acestora, iar in cazul în care inundarea căminului se datorează defecţiunilor reţelei utilizatorului, acestuia i se va solicita remedierea defecţiunilor.

CAPITOLUL IV – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

Art. 5. Utilizatorul are următoarele drepturi:

5.1. Să utilizeze liber şi nediscriminatoriu serviciu public de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile prezentului contract

5.2. Să primească răspuns în maxim 30 de zile calendaristice la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor contractuale.

5.3. Să solicite remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie sau la branşament

5.4. Să solicite în scris verificarea contoarelor instalate pe branşament propriu, defecte sau suspecte de înregistrări eronate, în condiţiile art. 4, pct. 10

5.5. Să solicite şi să primească despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate de operator prin nerespectarea condiţiilor contractuale, stabilite printr-o sentinţă judecătorească.

5.6. Să sesizeze autorităţilor publice locale competente orice deficienţă constatată în furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor

5.7. Să renunţe, în condiţiile impuse de lege,  la serviciile contractate.

5.8. Să sesizeze operatorul pentru prevenirea unui prejudiciu direct sau indirect şi autorităţilor competente pentru repararea unui eventual prejudiciu cauzat de serviciile operatorului.

5.9 Să beneficieze de o reducere de până la 30% din valoarea facturii dacă furnizarea apei nu s-a făcut în condiţiile prevăzute de art .4 pct. 3  şi 6

Art. 6. Utilizatorul are următoarele obligaţii:

6.1. Să respecte normele de exploatare şi funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare prevăzute în legislaţia în vigoare.

6.2.Să asigure semestrial, trimestrial sau mai des, ( în funcţie de valorile obţinute la parametrii monitorizaţi şi  încărcarea apelor uzate) efectuarea de analize la apele uzate deversate în canalizare la Laboratorul Central AQUACARAŞ sau la un alt laborator acreditat. Pentru depăşirea indicatorilor prevăzuţi în anexa 5 se vor percepe penalităţi, conform principiului „poluatorul plăteşte”.

6.3. Să accepte limitarea cantitativă sau întreruperea temporară a furnizării/prestării serviciului pentru execuţia unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere, modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare.

6.4. Să respecte în punctul de descărcare, în reţeaua de canalizare, condiţiile de calitate a apelor stabilite de normele legale

6.5. În cazul în care căminul de branşament şi contorul se află pe proprietatea utilizatorului, acesta va asigura integritatea sistemelor de măsurare şi va asigura accesul operatorului pentru efectuarea citirilor sau orice operaţii de verificare, întreţinere şi intervenţii.

6.6. Să nu execute manevre la robinetul/vana de concesie. Izolarea instalaţiei interioare se va face prin manevrarea robinetului/vanei de după contor;

6.7. Să nu folosească în instalaţia interioară pompe cu aspiraţie din reţeaua publică, direct sau prin branşamentul de apă;

6.8. Să ia măsuri pentru prevenirea inundării subsolurilor, prin montarea de clapete de reţinere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol;

6.9. Să aducă la cunoştinţă furnizorului, în termen de 15 zile  lucrătoare, orice modificare a datelor sale de identificare şi a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum şi a adresei unde operatorul urmează să trimită facturile;

6.10. Să asigure pentru apele uzate şi meteorice condiţiile de descărcare prevăzute de operator în avizul de branşare racordare

6.11. Să asigure integritatea sistemelor de măsurare, în cazul în care acestea se află pe proprietatea acestuia.

6.12. Să solicite rezilierea contractului şi încetarea furnizării serviciului în termen de 15 zile de la înstrăinarea imobilului..

6.13. Să nu construiască sau să amplaseze obiective în zona de protecţie sau care nu respectă distanţele de siguranţă faţă de construcţiile  şi instalaţiile operatorului aferente activităţii de distribuţie, iar pe cele construite  sau amplasate ilegal să le desfiinţeze

6.14. Să nu modifice instalaţiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decât cu acordul operatorului.

CAPITOLUL V. STABILIREA CONSUMURILOR DE APĂ ŞI A DEBITELOR DE APĂ EVACUATE ÎN REŢEAUA PUBLICĂ DE CANALIZARE

Art. 7. Stabilirea  cantităţii de apă furnizată şi a celei evacuate în reţeaua publică de canalizare se face astfel :

(1) Stabilirea cantităţilor de apă furnizate:

 1. a) Cantităţile efective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor aparatelor de măsură, consemnate într-un proces-verbal încheiat între operator şi utilizator.
 2. b) Pentru utilizatorii care nu posedă aparate de măsură determinarea consumului se face în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apă în sistem pauşal, cantitatea de apă livrată fiind cea prevăzută în contract.

(2) Stabilirea cantităţilor de ape preluate în reţeaua publică de canalizare:

 1. a) Cantitatea de apă evacuată de se consideră a fi egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de operator.
 2. b) Utilizatorii care se alimentează din surse proprii şi care evacuează apa uzată în reţeaua publică de canalizare vor achita contravaloarea cantităţii estimate a fi preluată în reţeaua publică de canalizare şi consemnată în contractul încheiat cu operatorul.
 3. c) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua publică de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice multianuale de apă meteorică stabilită teritorial, conform normativelor în vigoare, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator.

(3) În cazul defectării contorului de branşament din vina dovedită a utilizatorului, cantitatea facturată va fi determinată în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apă în sistem pauşal, la care se adaugă separat, cheltuielile justificate aferente înlocuirii acestuia.

CAPITOLUL VI. TARIFE, FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art. 8.             (1) Operatorul serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare  va practica preţurile şi tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare, consemnate în anexa nr. 1  la prezentul contract.

(2) Modificarea preţurilor şi tarifelor va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare la noul preţ.

Art. 9. (1) Facturarea se face lunar, în baza cantităţilor efective determinate potrivit prevederilor prezentului contract şi se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată.

(2) Beneficiarul este obligat să achite factura/facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care a beneficiat în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturii/facturilor; data emiterii facturii şi termenul de scadenţă se înscriu pe factură.

Art. 10. Utilizatorul poate face plata serviciilor prestate în numerar la încasatorul de teren sau direct la casieria operatorului;  cu filă CEC;  cu ordin de plată sau alte instrumente de plată convenite de părţi.

Art. 11. (1) În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date: data înscrisă în ordinul de plată vizat de bancă; data preluării filei CEC de către operator; data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului sau de către încasatorul de teren.

(2) În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plaţii, se consideră achitate facturile în ordine cronologică incluzând şi majorările calculate.

Art. 12. În cazul în care se constată că utilizatorul la care anterior a fost sistată furnizarea apei potabile a beneficiat de furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare fără acordul operatorului, se va proceda la facturarea acestora începând cu data de la care există dovada că a beneficiat de serviciu.

CAPITOLUL VII.  RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 13. Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract părţile răspund conform prevederilor legale.

Art. 14.           (1) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei  atrage majorări de întârziere stabilite conform reglementărilor legale, după cum urmează :

 1. a) majorările se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
 2. b) majorările sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare;
 3. c) valoarea totală a majorărilor nu va depăşi valoarea facturii

(2)Furnizorul are dreptul să sisteze furnizarea serviciului beneficiarului dacă nu îşi achită contravaloarea serviciilor furnizate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare şi să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

(3)Măsura debranşării de la reţeaua publică se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresate utilizatorului şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia; transmiterea se poate face prin curier sau prin scrisoare recomandată. Procedura de notificare se va considera îndeplinită şi în cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului.

(4)Reluarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la efectuarea integrală a plăţii, cheltuielile justificative aferente sistării, respectiv reluării serviciului, se suportă de beneficiar.

Art. 15.(1) Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii.

(2) Reclamaţiile ulterioare efectuării plăţii facturilor se conciliază între părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la data formulării scrise a pretenţiilor de către utilizator.

Art. 16.În cazul în care, ca urmare a unor recalculări între părţi, se reduce nivelul consumului facturat, nu se vor percepe penalităţi pentru diferenţa respectivă.

Art. 17. În cazul nerespectării de către furnizor a asigurării alimentării cu apă şi a funcţionării reţelei de canalizare la  parametrii tehnici prevăzuţi în contract, beneficiarul primeşte o  reducere a valorii facturii în concordanţă cu gradul de neasigurare a serviciului şi durata cât acesta nu a putut fi asigurat.

CAPITOLUL VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 18. Rezilierea prezentului contract poate interveni în următoarele cazuri:

 1. a) de drept: prin acordul scris al părţilor, prin desfiinţarea utilizatorului sau a operatorului, în condiţiile legii
 2. b) la iniţiativa utilizatorului, cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare, după achitarea taxei de închidere şi a debitelor către operator
 3. c) prin denunţarea unilaterală a contractului de către operator, în cazul încălcării de către utilizator a art. 3, pct. 3, dacă apa este folosită în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract, când se constată modificări la instalaţiilor interioare ale utilizatorului de natură să producă dereglări în funcţionarea reţelelor de apă şi canalizare şi orice alte fapte ale utilizatorului de natură să aducă atingeri grave activităţii operatorului.

CAPITOLUL IX. ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ

Art. 19. Prezentul contract are la bază următoarele acte normative de referinţă:

– Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice  nr.51/2006, modificată şi completată;

– Legea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare  nr. 241/2006 modificată şi completată;

– Legea apelor nr. 107/1996 modificată şi completată;

– Legea privind calitatea apelor nr. 458/2002, modificată şi completată;

– Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr.  29N/1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei şi energiei termice la  populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;

– Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile publice de Gospodărie Comunală nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare;

– Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile publice de Gospodărie Comunală nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.

– H.G. nr. 348/1993 privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici

– H.G. nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă, agenţilor economici care deversează ape uzate ce depăşesc indicatorii de calitate, modificată şi completată

– H.G. nr. 188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic al apelor uzate, modificată şi completată

– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SC AQUACARAŞ SA

CAPITOLUL X. DISPOZIŢII  FINALE

Art. 20. În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului de procedură civilă şi Codului comercial.

Art. 21.Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente.

Art. 22.Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.

Art. 23.Prezentul contract se încheie pe perioadă nedeterminată .

Art. 24. Anexele fac parte integrantă din prezentul contract

Art. 25. În cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră, partea care o invocă este exonerată de răspundere în condiţiile legii. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 48 de ore de la data producerii evenimentului, apreciind perioada în care urmările ei încetează şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Art. 26. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării şi înregistrării.

OPERATOR                                                                         UTILIZATOR

                                SC AQUACARAŞ SA                                                           SC ________________________

 

Reprezentant legal _____________________                            Reprezentant legal________________________

 

Birou Abonaţi _________________________

 

Serviciu Juridic_________________________        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA  nr. 1 la contract nr. ________/__________________

CONDIŢII DE CALITATE

Presiunea apei asigurată la ultimul nivel al condominiului este de 0,5 atm. (se trece valoarea presiunii ce trebuie asigurată).    Debitul de apă minim asigurat este de ……. l/s si de ……. mc/zi.    Gradul de asigurare în furnizare a alimentării cu apă este de _____% lunã.    Gradul de asigurare în furnizare a serviciului de canalizare este de ______ %/lunã.    Operatorul va livra apă potabilă la parametrii de calitate prevăzuţi în Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, completată şi modificată de Legea nr. 311/2004.     Operatorul va prelua în reţeaua publică de canalizare cantităţile de ape uzate la parametrii stabiliţi conform HG 188/2002 completată cu HG 352/2005.  ANEXA nr. 2  la contract  nr. __________/__________ 

Denumire utilizator_________________________________________________cod__________

 

La data încheierii prezentului contract, tariful de apă potabilă şi canal este:

Nr crt Adresă punct consum Activitate desfăşurată Nr.

Nive-luri

Nr.

persoane

Servicii prestate Mod de facturare

*

Cantitate ** Perioada citirii de regularizare  a contorului *** Data

citirii de regularizare

* – contorizat, estimat  sau pauşal. Cantitatea estimată se calculează ca medie a ultimelor 3 citiri consecutive.

**  – se stabileşte numai pentru Pauşal conform Fişei de Inventar anexate

*** – Intervalul citirilor de regularizare poate fi de maxim 6 luni

Operator                                                                                                                    Utilizator,             ____________________                                                                                ________________      ANEXĂ nr.3  la contractul nr. __________/___________                                                             DELIMITAREA                                  Instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare    Denumirea utilizatorului: ………………….………………………………………… cod.. .………..    Adresa condominiului/spaţiului la care se furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare este

Nr. crt Adresă punct de consum Servicii prestate Mod de facturare

A. Adresa condominiului/spatiului la care se furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi modul de alimentare Alimentarea cu apă se face din

Nr. crt. Adresă branşament Alimentare din SH Alimentare din reţea Observaţii

B. Punctul/punctele de delimitare este/sunt amplasat/amplasate conform schiţei/ schiţelor (se trece numărul schiţei) din anexă (în fiecare schiţă cotată se vor figura vanele, contorul de apă, materialul , diametrul branşamentului şi partea din reţea până la căminul de branşament sau până la intrarea pe proprietatea utilizatorului).    C. Caracteristicile contorului/contoarelor de branşament sunt:

Nr. crt. Tip contor Serie contor Clasa de precizie Termen scadent verificare metrologică Data montării Observaţii

D. Caracteristicile contorului/contoarele de racord sunt:

Nr. crt. Tip contor Serie contor Clasa de precizie Termen scadent verificare metrologică Data montării Observaţii

E. Caracteristicile contorului/contoarelor montat pe sursa proprie sunt:

Nr. crt. Tip contor Serie contor Clasa de precizie Termen scadent verificare metrologică Data montării Observaţii

G.     Delimitarea responsabilităţilor de https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrare a branşamentelor se face:-          la limita de proprietate în cazul în care căminul de branşament se află pe proprietatea utilizatorului ( punct care poate fi delimitat printr-un robinet de concesie manevrabil) –          în căminul de branşament ( înainte de vana de închidere) în cazul în care acesta se află pe domeniul public.         Operator,                                                                                                                  Utilizator,

 

FIŞA DE INVENTAR A CONSUMURILOR ÎN PAUŞAL –  AGENŢI ECONOMICI ŞI INSTITUŢII PUBLICE

Subsemnatul __________________________________https://aquacaras.ro/new/wp-content/uploads/2018/02/ha1.jpgistrator al S.C.____________________, ientificat cu CI/BI seria ____, nr. ___________, CNP _________________________ declar pe propria răspundere următoarele:

Societatea are un  nr. de puncte de lucru conform tabelului de mai jos:

Nr. crt. Punct de lucru Adresa Nr. angajaţi Specific activitate Telefon
1
2
3
4
Nr. crt. Punct de lucru Adresa Branşament

Separat/Comun cu

 Racord Canalizare Separat/Comun cu Fosă septică
1
2
3
4
Nr. crt. U.M.
1 robineţi Buc.
2 Duş Buc.
3 WC Buc.
4 pişoare Buc.
5 Locuri Nr.
6 cadă baie Buc.
7 Autovehicule (Tip ) Buc.

Notă: Stabilirea consumului de prestaţii servicii s-a făcut conform Ordinului MLPAT nr. 29N/1993 de către  __________________________________________________________

Cantităţile care se vor factura sunt: apă ________m3 şi canal _______m3

 

 

UTILIZATOR                                                            COMISIA INVENTARIERE

 

ANEXA 5.1.

 

 

Agenţii economici cu următoarele tipuri de activităţi

 

-unităţi care procesează carne ( abatoare)

-hoteluri şi pensiuni

-pieţe agroalimentare

-fabrici de pâine

-unităţi de alimentaţie publică

-baruri,restaurante,pizzerii

-cantine

-fabrici de confecţii

 

 

 trebuie să respecte la Indicatorii de calitate ai apelor uzate deversate în reţeaua de canalizare, următoarele valori maxime:

 

Nr.crt.

Parametru determinat

U.M Valori maxime admise
Suspensii mg/dm3 350
pH unit.pH 6,5-8,5
Amoniu mg/dm3 30
Nitriţi mg/dm3 1
Nitraţi mg/dm3 25
Fosfor total mg/dm3 5,0
Consumul biochimic de oxigen mg O2 /dm3 300
Consumul chimic de oxigen-CCOCr mg O2 /dm3 500
Reziduu fix mg/dm3 2000
Detergenţi mg/dm3 25
Substanţe extractibile în solvenţi organici mg/dm3 30
Cloruri mg/dm3 500
Sulfuri mg/dm3 1,0
Sulfaţi mg/dm3 600

        Operator,                                                                                  Utilizator,

ANEXA 5.2.

 

 

Agenţii economici cu următoarele tipuri de activităţi

 

-service auto

-spălătorii auto

– staţii PECO

 

 trebuie să respecte la Indicatorii de calitate ai apelor uzate deversate în reţeaua de canalizare, următoarele valori maxime:

 

 

Nr.crt.

Parametru determinat

U.M Valori maxime admise
Suspensii mg/dm3 350
pH unit.pH 6,5-8,5
Consumul biochimic de oxigen mg O2 /dm3 300
Consumul chimic de oxigen-CCOCr mg O2 /dm3 500
Reziduu fix mg/dm3 2000
Detergenţi mg/dm3 25
Substanţe extractibile în solvenţi organici mg/dm3 30
Produse petroliere mg/dm3 5,0

  Operator,                                                                                        Utilizator,

ANEXA 5.3.

 

 

Agenţii economici cu următoarele tipuri de activităţi

 

-industrie grea şi prelucrătoare

 

 trebuie să respecte la Indicatorii de calitate ai apelor uzate deversate în reţeaua de canalizare, următoarele valori maxime:

 

 

Nr.crt.

Parametru determinat

U.M Valori maxime admise
Suspensii mg/dm3 350
pH unit.pH 6,5-8,5
Amoniu mg/dm3 30
Nitriţi mg/dm3 1
Nitraţi mg/dm3 25
Fosfor total mg/dm3 5,0
Consumul biochimic de oxigen mg O2 /dm3 300
Consumul chimic de oxigen-CCOCr mg O2 /dm3 500
Reziduu fix mg/dm3 2000
Detergenţi mg/dm3 25
Substanţe extractibile în solvenţi organici mg/dm3 30
Cloruri mg/dm3 500
Sulfuri mg/dm3 1,0
Sulfaţi mg/dm3 600
Plumb mg/dm3 0,5
Crom total mg/dm3 1,5
Crom hexavalent mg/dm3 0,2
Fier total mg/dm3 5,0
Cupru mg/dm3 0,2
Nichel mg/dm3 1,0
Zinc mg/dm3 1,0
Mangan mg/dm3 2,0
Cianuri totale mg/dm3 1,0

  Operator,                                                                                        Utilizator,

 

ANEXA 5.4.

 

 

Agenţii economici cu următoarele tipuri de activităţi

 

-fabrici (ateliere )de prelucrarea lemnului

-spălătorii chimice

 

 

 trebuie să respecte la Indicatorii de calitate ai apelor uzate deversate în reţeaua de canalizare, următoarele valori maxime:

 

 

Nr.crt.

Parametru determinat

U.M Valori maxime admise
Suspensii mg/dm3 350
pH unit.pH 6,5-8,5
Amoniu mg/dm3 30
Nitriţi mg/dm3 1
Nitraţi mg/dm3 25
Fosfor total mg/dm3 5,0
Consumul biochimic de oxigen mg O2 /dm3 300
Consumul chimic de oxigen-CCOCr mg O2 /dm3 500
Reziduu fix mg/dm3 2000
Detergenţi mg/dm3 25
Substanţe extractibile în solvenţi organici mg/dm3 30
Cloruri mg/dm3 500
Sulfuri mg/dm3 1,0
Sulfaţi mg/dm3 600

  Operator,                                                                                        Utilizator,

 

ANEXA 5.5.

 

Agenţii economici cu următoarele tipuri de activităţi

 

 

-staţii de betoane

-staţii de colectare fier vechi

 

 trebuie să respecte la Indicatorii de calitate ai apelor uzate deversate în reţeaua de canalizare, următoarele valori maxime:

 

 

Nr.crt.

Parametru determinat

U.M Valori maxime admise
Suspensii mg/dm3 350
pH unit.pH 6,5-8,5
Consumul biochimic de oxigen mg O2 /dm3 300
Consumul chimic de oxigen-CCOCr mg O2 /dm3 500
Reziduu fix mg/dm3 2000

  Operator,                                                                                        Utilizator,

 

ANEXA 5.6.

 

 

Agenţii economici cu următoarele tipuri de activităţi

 

 

 

-tipografii

 

 trebuie să respecte la Indicatorii de calitate ai apelor uzate deversate în reţeaua de canalizare, următoarele valori maxime:

Nr.crt.

Parametru determinat

U.M Valori maxime admise
Suspensii mg/dm3 350
pH unit.pH 6,5-8,5
Consumul biochimic de oxigen mg O2 /dm3 300
Consumul chimic de oxigen-CCOCr mg O2 /dm3 500
Reziduu fix mg/dm3 2000
Plumb mg/dm3 0,5

  Operator,                                                                                        Utilizator,