ANUNȚ privind intenția de contractare servicii de acordare credit bancar

1. Categoria de servicii: Servicii de acordare credite
2. Denumirea contractului: Servicii de acordare credit bancar în valoare de 10.203.040,51 EUR
3. Cod clasificare C.P.V.: 66113000-5
4. Procedura de achiziție conform legii: selecție de oferte, conform Normelor procedurale adoptate de către entitatea contractantă
5. Anunț publicitar SEAP nr. ADV1343931 din 09.02.2023
6. Dată limită de depunere a ofertelor: 01.03.2023

Având în vedere necesitatea implementării proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 154131 se propune inițierea procedurilor privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar.

Valoarea estimată: 4.944.431,69 EUR (echivalent a 24.230.187,50 lei fără TVA, la cursul BNR din data de 03.02.2023, adică 1 euro = 4,9005 lei)

Condiții referitoare la contract: În conformitate cu prevederile documentației de atribuire atașată prezentului anunț

Condiții de participare: În conformitate cu prevederile documentației de atribuire atașată prezentului anunț

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut. Costul total al finanțării se va calcula prin metoda Ratei interne de rentabilitate (RIR). Pentru calcularea RIR se vor lua în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finanțarea și se va considera rata interbancară ca fiind constantă pe toata durata împrumutului bancar, egală cu valoarea EURIBOR6M din data de 03.02.2023. Ipotezele în care va fi făcută evaluarea RIR vor fi asumate unitar și egal pentru toate ofertele, conform cu prevederile documentației de atribuire și cu caracteristicile ofertelor depuse de către băncile participante. Ipotezele sunt prezentate detaliat în Documentația descriptivă.

Informații suplimentare: Ofertanții participanți la procedură trebuie să depună oferte care să respecte cerințele documentației de atribuire. Solicitările de clarificări vor fi transmise în conformitate cu prevederile documentației de atribuire la adresa de email office@aquacaras.ro, iar răspunsurile la solicitările de clarificări și informațiile suplimentare (după caz) vor fi publicate de entitatea contractantă la adresa de internet www.aquacaras.ro

VEZI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE