INVITATIE DE PARTICIPARE La procedura de negociere fără invitație prealabila la procedura concurențială de ofertare

În baza art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 99/2016 coroborat cu Articolul 2d Absența efectelor – Directiva 89/665/CEE a inițiat prin anunțul de participare nr. CN1051811 din 09.02.2023 procedura de atribuire licitație deschisă având ca obiect atribuirea contractului de lucrări Rest de executat – Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare în Reșița, cod: CS-CL-06, procedură care a fost anulată administrativ de sistemul SEAP deoarece niciun ofertant nu a depus ofertă.

În baza art. 117 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 Entitatea contractantă derulează procedura de negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare și:

 • Informează asupra faptului că va publica un anunț de participare voluntară ex-ante cu privire la prezenta procedură în conformitate cu prevederile art. 2d Absența efectelor – Directiva 89/665/CEE
 • Informează asupra faptului ca a transmis o invitație de participare către SC BAUERHOF AGROBANAT SRL, SC DINU INSTAL SRL, SC SUPER CONSTRUCT SRL, SC PAVAJ GRUP SRL, SC PROTECNO SRL și SC CONSTRUCTII ERBASU SA
 • Deschide sesiunea de depunere de oferte prin care invită orice alți operatori economici interesați să-și depună oferta, cu respectarea condițiilor/cerințelor indicate în documentația de atribuire, după următorul program:
 • Data limita stabilita pentru depunerea ofertei preliminare: 27.04.2023 ora 11:00
 • Data stabilita pentru deschiderea ofertei preliminare: 27.04.2023 ora 11:00
 • Data stabilită pentru ședința de negociere: se va stabili ulterior verificării ofertei preliminare și va fi comunicata fiecărui ofertant in parte
 • Data limită stabilită pentru depunerea ofertei finale se va stabili ulterior derulării negocierilor și va fi comunicata fiecărui ofertant în parte
 • Data stabilită pentru deschiderea ofertei finale: se va stabili ulterior derulării negocierilor și va fi comunicata fiecărui ofertant în parte
 • Valoarea estimata a achiziției: 40.899.276,00 lei fără TVA.
 • Sursa de finanțare: Finanțarea contractului este asigurată parțial prin Programul Operațional Infrastructură Mare, în baza Contractului de Finantare Nr. 128/02.10.2017 Cod SMIS 2014+105956 pentru „Frazarea Proiectului Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Caraș-Severin”, precum şi din fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale și din contribuția proprie a entității contractante și OUG nr. 60/2020 cu modificările și completările ulterioare privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate prin fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020.
 • Atașează prezentei, pe site-ul www.aquacaras.ro întreaga documentație de atribuire conținând toate cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura candidaților o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
 • Informează asupra faptului ca nu au fost modificate condițiile inițiale ale achiziției inițiate prin anunțul de participare nr. CN1051811 din 09.02.2023, anunț care poate fi consultat împreună cu documentația de atribuire la link-ul www.e-licitatie.ro
 • Informează asupra faptului că modul de derulare a procedurii este cel prezentat în fișa de date a achiziției.
 • Informează asupra faptului că în conformitate cu prevederile Articolului 2d Absența efectelor – Directiva 89/665/CEE – autoritatea contractanta va semna contractul după expirarea unei perioade de așteptare minimă de zece zile începând cu ziua următoare datei la care anunțul de transparenta voluntară ex-ante a fost publicat.
 • Informează asupra faptului ca in conformitate cu art 138 din REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1268/2012 AL COMISIEI din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii:
 1. depunerea unei oferte implică acceptarea termenilor și condițiilor menționate în documentele de achiziție
 2. depunerea ofertei stabilește obligații pentru contractantul căruia îi este atribuit contractul, pe perioada de execuție a contractului
 3. se interzice orice contact între autoritatea contractantă și ofertant pe parcursul procedurii, cu excepția cazului excepțional în care, în condițiile prevăzute la articolul 160 al Reg. 1268/2016 și, dacă se prevede o vizită la fața locului

Detaliile pentru vizita amplasamentului: se va stabili prin solicitare din partea candidaților transmisă pe e-mail achizitii@aquacaras.ro

 1. depunerea unei oferte implică acceptarea primirii prin mijloace electronice a comunicării privind rezultatul procedurii

 

Data publicării: 21.04.2023

 

Director General,

FILIPESCU GHEROGHE

 

Manager Proiect,

Basaraba Daniel

 

 

 

 

Întocmit: Braun Leonard